Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky, směrnice

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
• rodného listu při narození;
• oddacího listu při uzavření manželství;
• úmrtního listu při úmrtí;
a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.
Komu a za jakých

Číst více

Směrnice pro činnost Městské policie

m ě r n i c e

pro činnost Městské policie v Újezdě u Brna

čl. 1

Úvodní ustanovení

Městská policie (dále jen MP) je orgánem města Újezd u Brna, který, v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění a na základě zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, byl zřízen Zastupitelstvem města Újezd u Brna, přijetím obecně závazné vyhlášky č.4/2006.

čl. 2

Městská policie se skládá ze tří strážníků, z nichž

Číst více

Vyhláška o podmínkách pořádání akcí

VYHLÁŠKA Č. 3/2005 O STANOVENI PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH 
A UKONČENI VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH TANEČNÍCH ZÁBAV, DISKOTÉK A JINÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU.

Zastupitelstvo obce Újezd u Brna se na svém zasedání dne13. 9. 2005 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecni zřízení), ve zněni zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

  1. Obec Újezd u Brna stanovuje, že diskotéky, taneční zábavy a podobné hudební produkce, dále jen (diskotéky) jsou činnosti, které narušují nebo mohly by narušit veřejný pořádek v obci.
  2. Tato vyhláška se vztahuje na provozovatele a pořadatele diskoték.

Čl. 2

  1. Obec stanovuje, že diskotéky je možno konat od ledna do prosince v době od 06.00 hodin do 01.00 hodin. Výjimku tvoří pořádání reprezentačních plesů v období leden – březen a hodových tanečních zábav v měsíci červnu, kdy je hudební produkce povolena v době od 06.00 do 03.00 hodin.

Čl. 3

  1. Obec stanovuje, že o místu pořádání diskotéky rozhoduje zastupitelstvo obce na základě písemné žádosti pořadatele.
  2. Zastupitelstvo obce může jmenovat orgán obce, na který přenese svoji pravomoc vydat rozhodnutí o místu pořádání diskotéky.

Čl. 4

Obec stanovuje pořadatelům diskoték, tanečních zábav a podobných veřejnosti přístupných kulturních podniků z důvodu ochrany veřejného

Číst více

Vyhláška o městské policii

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006

Zastupitelstvo města Újezd u Brna. se na svém zasedání dne 6.3.2006 usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Ve městě Újezd u Brna se ke dni 6.3.2006 zřizuje městská policie.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Obecně závazná vyhláška

Číst více

Vyhláška o provozování výherních hracích přístrojů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2006

                                      O provozování výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání den 3. července 2006 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Číst více

Úřad Pro občany O městě Kontakty Vyhláška o stejnokrojích strážníků

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  MĚSTA Č. 1/2008

o podrobnostech stejnokroje strážníků

Městské policie Újezd u Brna a jeho nošení

  Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 10. 3. 2008  usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s §  84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČL. 1

Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj

Číst více

Vyhláška o alkoholu a jiných omamných látkách, jedech

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 6/2010 O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEDŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém  46. zasedání  dne 19.7.2010  usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a  ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Číst více

Vyhláška o čistotě na ulicích, ochraně životního prostředí, zeleně

Čl. 1Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržováníčistoty na ulicích a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatníveřejné zeleně pro zlepšení estetického vzhledu města.
Čl. 2Vymezení základních pojmů pro účely této obecně závazné vyhlášky
(1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště, veřejná zeleň, všechnyulice, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (1)
(2)  Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímždůsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství.
Čl. 3Znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství
(1)  Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhláškyrozumí zejména:a)  odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,b)  provozní kapalina, která mimo pozemní komunikace unikla z dopravních prostředků,
c)  roztok mycího prostředku, který odtekl  mimo pozemní komunikace při umývání, karoserií nebo motorů dopravních prostředků,d)  krmení pro zvířata (2),e)  výkaly a výměšky,f)  odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra,g)  plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále   jen plakáty) umístěné mimo plochy k tomu určené,h)  vyklepávání nebo kartáčování koberců, přikrývek, šatstva nebo jiných předmětů z oken nebo balkónů obrácených do ulic.
Čl. 4Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
(1)  Každý je povinen se chovat tak, aby:a)  nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství (3),b)  nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.
(2)  Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. (4)
(4) Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce jepovinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených. (5)
(5)  Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků s občerstvením, se zeleninou,provozovatelé lidové technické zábavy apod. jsou povinni opatřit veřejné prostranství, která užívají, odpadkovými koši a dbát o jejich pravidelné a včasné vyprazdňování. Dále jsou povinni provádět denně úklid užívaného prostranství a jeho okolí, zejména odstraňovat nečistoty a odpadky vzniklé v souvislosti s jejich činností.
Čl. 5Plakáty
  (1) Vylepovat plakáty,  soukromá oznámení, inzeráty apod. lze pouze na plochách k tomu určených vlastníkem a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo vlastníka místa pro vylepování plakátů (plakátovací plochy).
(2) Vlastník stavby, s jehož souhlasem byly plakáty,  soukromá oznámení, inzeráty apod.  na stavbě vylepeny nebo vlastník místa pro vylepování plakátů, jsou povinni zabezpečovat odstranění sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.
Čl. 6Způsob provádění čištění ulic a jiných veřejných prostranství
(1)  Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, popř. odstraňování sněhu,bláta, jiných nečistot a plevele. Čištění musí být prováděno v celé šířce plochy. Pokud nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni.
(2)  Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačníchvpustí.
  (3) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by ohrozily životní prostředí. Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.
Čl. 7Péče o vzhled ostatních veřejných zařízení
  Ve městě je nutno dodržovat noční klid, a to v době od 22:00 – 06:00 hod.
(1)  Zábavní podniky (cirkusy, lunaparky apod.) je možné umístit pouze se souhlasemměstského úřadu. Podmínky zpoplatnění umístění těchto zařízení na veřejných plocháchupravuje obecně závazná vyhláška města č. 1/2010, o místním poplatku za užíváníveřejného prostranství.
(2)  Pomníky a památná místa jsou pod ochranou zákonů a jejich poškozování nebozneuctívání je trestné.  
  (3)  Na veřejné zeleni je zejména zakázáno:a)  trhat, lámat, jinak ničit a znečišťovat prvky veřejné zeleně,b)  vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty     k dřevinám a rostlinám bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně.
  (4)  Návštěvníci hřbitova se řídí Řádem veřejného pohřebiště.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 4/2010, O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY NA ULICÍCH A JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELENĚ V ZÁSTAVBĚ A OSTATNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ (VYHLÁŠKA O ČISTOTĚ)

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na základě ustanovení § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  o obcích“), na svém zasedání  dne 19.7.2010 usneslo na vydání této vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2010

Sňato z úřední desky dne: 11.8.2010

(1) §

Číst více

Vyhláška o komunálním a stavebním odpadu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 3/2010, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA.

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém 46. zasedání dne 19.7.2010 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.

Číst více