Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Provozní řád Multifunkční haly se zázemím Újezd u Brna

I.        Úvodní ustanovení

1.     Město Újezd u Brna jakožto vlastník a provozovatel hlavní hrací plochy, posilovny a cvičebního sálu Multifunkční haly se zázemím (dále jen „hala“.), vydává tento Provozní řád určující specifické zásady chování návštěvníků této haly. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k zákazu vstupu do haly. Vlastníka zastupuje správce haly popř. recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických.

II.        Užívání haly

2.     Vstup na sportovní plochy je umožněn pouze v doprovodu oprávněné osoby (dle smlouvy či rezervace) přes recepci haly.

3.     Vstup na sportovní plochy haly je možný pouze ve sportovním úboru a obuvi. Obuv musí být čistá, s protiskluzovou podrážkou, která nemůže způsobit na ploše šmouhy či škrábance.

4.     Na herní ploše haly platí přísný zákaz konzumace potravin, včetně žvýkaček. Vlastní nápoje musí být v nerozbitných obalech a musí být uloženy v označených boxech, aby se zabránilo vylití obsahu na plochu.

III.        Sportovní vybavení

5.     Základní sportovní vybavení a nářadí nezbytné pro sportovní činnost si nájemce zajišťuje sám, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Instalace nestandardního sportovního vybavení či nářadí (zejména takového, které by svými rozměry, vahou nebo nutností upevnění na hrací plochu či do jejího okolí, představovalo riziko poškození majetku pronajímatele či zdraví osob) je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem správce haly.

IV.        Technické vybavení

6.     S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení, klimatizace, spouštění dělících zástěn apod.) smí manipulovat pouze vlastníkem pověřená a proškolená osoba.

V.         Závěrečná ustanovení

7.     Vstup na sportovní plochy je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny pracovníků haly. Za osoby mladší 15 let odpovídá trenér, cvičitel, učitel případně rodič.

Újezd u Brna, 4. 9. 2023

Ing. Marie Kozáková, starostka města