Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál „Army park“.

Dne 16. 2. 2022 byl na úřední desce zveřejněn záměr, města Újezd u Brna, prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál „Army park“.

Byly podány 2 nabídky, které jsou přiloženy v souborech níže,
včetně souboru se znaleckým posudkem.  

Závěr komise hodnotící nabídky byl tento:

1) Nabídka č. 1: Chuť Moravy s.r.o., areál Mate, Havránkova 30, Brno – Dolní Heršpice, č.j. 1446/2022/UUB, doručena 14. 3. 2022 ve 14.23 hod, obálka neporušena. Nabídka splňuje zadávací podmínky a obsahuje veškeré náležitosti, uchazeč složil jistinu, nabídková cena je 6 000 000 Kč bez DPH + DPH 21 %.

2) Nabídka č. 2: Zdeněk Máca, Mgr. Šárka Mácová, č.j. 1472/2022/UUB/KVé, doručena 16. 3. 2022 v 8.45 hod., obálka neporušena. Nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a obsahuje veškeré náležitosti, uchazeč složil jistinu, nabídková cena je 2 505 000 Kč, uchazeč není plátcem DPH, cena je konečná.

Z výše uvedeného vyplývá, s ohledem na znalecký posudek, že nebyla vybrána, žádná z podaných nabídek, neboť cena kterou nabízely oba subjekty byla výrazně nižší, než jaká byla stanovena znaleckým posudkem, a tudíž by město tento prodej uskutečnilo výrazně pod cenou, respektive tržní hodnotou majetku.


Záměr

Město Újezd u Brna zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje níže uvedeného souboru pozemků a staveb v obci Újezd u Brna (Hostěrádky-Rešov) a ve vlastnictví Města Újezd u Brna a podmínek prodeje jako celku.

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel. 724 183 499, e-mail: mistostarosta2@ujezdubrna.cz.

1. PŘEDMĚT PRODEJE:

Předmětem prodeje je soubor pozemků a staveb bývalého vojenského areálu „ARMY park“ vč. všech součástí a příslušenství:

 • v obci Újezd u Brna, v k. ú. Újezd u Brna, zapsaných na LV 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Brno-venkov
  • pozemek parc. č. 2707/52, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 142 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná st.;
  • pozemek parc. č. 2707/53, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 791 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná st.;
  • pozemek parc. č. 5730, druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 17775 m2, způsob využití manipulační plocha.;
  • pozemek parc. č. 5731, druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 1672 m2, způsob využití ostatní komunikace;
  • pozemek parc. č. 5732, druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 1226 m2, způsob využití zeleň;
 • v obci    Hostěrádky-Rešov, v k. ú. Hostěrádky, zapsaných na LV 1014 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního pracoviště Vyškov
  • pozemek parc. č. 3454, druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 257 m2, způsob využití ostatní komunikace.

(dále jen „předmět prodeje“)

2. POPIS PŘEDMĚTU PRODEJE

Jedná se o bývalý vojenský areál situovaný v severovýchodní okrajové části města Újezd u Brna. Příjezd do areálu je umožněn po nově vybudované zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 5735, 5741, k. ú. Újezd u Brna, ve vlastnictví Města Újezd u Brna. Dopravní dostupnost areálu je možná osobní i nákladní automobilovou dopravou. Centrum obce je ve vzdálenosti cca 4 km. Újezd u Brna je město v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Leží v Dyjsko-svrateckém úvalu, asi 15 km jihovýchodně od Brna.

Předmětem prodeje jsou nemovité věci, které tvoří bývalý vojenský areál „ARMY park”. Komplex v blízkosti radaru u Sokolnic byl vybudovaný v 90. letech minulého století a sloužil jako řídící středisko vojenského letového provozu, kasárna a armádní sklady. V roce 2010 byl areál převeden do vlastnictví Města Újezd u Brna. V současné době je využívaná pouze minimální část objektů (podzemní garáže, uhelna), které jsou pronajímány ke skladovým účelům. Smlouvy o nájmu jsou uzavřeny celkem se dvěma osobami, přičemž platnost těchto smluv končí 15. 3. 2027 a 30. 6. 2022.

2.1. Stavby:

2.1.1. Objekt č. 03 – SVS (jiná stavba bez č.p./č.e.), která je součástí pozemku parc. č. 2707/52.

Jedná se o podzemní stavbu nepravidelného půdorysného tvaru, jejíž odvětrávací část je vyvedena nad terén. Objekt v převážné části jednopodlažní, pouze v menší středové části má stavba dvě podzemní podlaží. Objekt je postaven přibližně v centrální části areálu a je konstrukčně a provozně propojen s objektem č. 04 (pohotovostní budova).

Dispozičně objekt v JV části 2. PP obsahuje dva halové tubusy s klenbovým stropem o světlé výšce 7,24 m, v SZ části řídicí sál se světlou výškou stropu 6,10 m, spojovací chodbu k objektu č. 04 a ve středové části spojovací chody se schody do 1. PP, podzemní kryt, sklady, kanceláře, soc. zázemí, technická místnost vzduchotechniky, el. rozvodna. V 1. PP středové části je situovaná chodba, kanceláře, sklady a soc. zázemí.

Konstrukčně se jedná o železobetonovou stavbu, příčky jsou zděné cihelné nebo betonové, stropy jsou s rovným podhledem mimo dva tubusy, které jsou klenbové. Střecha nadzemního vyústění objektu je plochá s asfaltovou lepenkou. Schody jsou železobetonové s PVC povrchem. Vnitřní omítky jsou vápenocementové hladké, v soc. místnostech je proveden keramický obklad. Podlahy jsou kryté PVC, keramickou dlažbou, betonovou mazaninou a v sále kobercem. Dveře jsou hladké plné do ocelových zárubní, 4x ocelová hydraulicky ovládaná vrata do tubusů. Jsou provedeny rozvody teplé a studené vody do soc. místností, rozvody vzduchotechniky do všech místností, rozvody el. světelné a motorové. Vytápění zajištěno teplovodem z kotelny objektu č. 04, větrání je zajištěno rozvody vzduchotechniky z centrální jednotky. Hygienické vybavení tvoří umyvadla, pisoáry, splachovací WC. Kanalizace je svedena do areálového řadu.

Objekt byl postaven v 90. letech minulého století (projektová dokumentace je datována rokem 1986). Kolem roku 2005 byla provedena rekonstrukce soc. zázemí objektu. Od roku 2006 je objekt volný nevyužívaný. V části tubusů byly vandalskou činností poškozeny kabelové rozvody ovládání vrat. Po celou dobu jsou prostory větrány pomocí vzduchotechniky. Současný stavebně technický stav je dobrý.

NÁZEVPŘIBLIŽNÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA V M2*
1. PP2 583
2. PP510
Celkem3 093

* V případě odchylky v uvedené podlahové ploše nemá zájemce právo na snížení kupní ceny.

2.1.2. Objekt č. 04 – pohotovostní budova (jiná stavba bez č.p./č.e.), která je součástí pozemku parc. č. 2707/53.

Jedná se o zděnou stavbu, která má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. Půdorysný tvar stavby je přibližně obdélníkový s nepravidelnou přízemní přístavbou na SZ straně objektu. Objekt je postaven v západní okrajové části areálu. V úrovni 1. PP je provozně a konstrukčně propojený s objektem č. 03.

Dispoziční řešení:

1. PP – JV strana obsahuje sklad (původní uhelna), kotelnu, zádveří, chodbu, soc. zázemí, denní místnost. SZ strana objektu obsahuje schodiště, chodbu ve středové části, po stranách sklady, soc. zázemí, učebny.

1. NP – přístavba vstupní recepce se soc. zázemím, boční schody, centrální schody ve středové části, centrální chodba procházející podélně objektem, po stranách soc. zázemí (WC, umývárna, úklidová místnost), jídelna, výdej stravy, pokoje, kanceláře.

2. NP – schody ve středové části, centrální chodba procházející podélně objektem, po stranách soc. zázemí (WC, umývárna, úklidová místnost), sklady, pokoje, kanceláře.

Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce zděné. Stropní konstrukce jsou nespalné s rovným podhledem. Střecha je plochá převážně s lepenkovou krytinou, pouze nad přízemní přístavbou je střecha pultová s mírným spádem a krytinou s plechových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody jsou betonové s teraco povrchem. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky vápenocementové hladké. Sokl je obložen kabřincovými pásky.

Vnitřní keramický obklad je proveden ve standardu v sociálním zázemí. Podlahy tvoří betonová mazanina, keramická dlažba a PVC. Okna jsou dřevěná zdvojená, ve dvou místnostech i plastová s dvojsklem. Dveře jsou plné nebo s prosklením do ocelových zárubní. Vytápění je ústřední z centrální kotelny v objektu. Zdrojem tepla jsou čtyři elektrokotle (pouze 2 jsou funkční). Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Ohřev TUV pomocí el. zásobníku (funkčnost není možné ověřit). Kanalizace je svedena do areálového řadu. Hygienické vybavení tvoří umyvadla, sprchové kouty, splachovací WC, pisoáry. Ostatní vybavení tvoří požární hydranty, mříže na části oken.

Objekt byl postaven v 90. letech minulého století (projektová dokumentace je datována rokem 1986). Vstupní přístavba byla postavena kolem roku 1998. Kolem roku 2005 byla provedena rekonstrukce soc. zázemí objektu. Od roku 2006 je objekt volný nevyužívaný. Na objektu jsou patrny drobné trhliny ve styku přístavby a původní části objektu, plíseň a provlhnutí na stropě v místnosti pod zastřešením přístavby. Původní dřevěná okna jsou ve špatném technickém stavu. Venkovní schodiště do vstupní přístavby ve špatném technickém stavu s poničeným obkladem stupňů. Přes zimní období jsou veškeré místnosti temperovány. Současný stavebně technický stav je dobrý.

NÁZEVPŘIBLIŽNÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA V M2*
1. PP618
1. NP791
2. NP562
Celkem1971

* V případě odchylky v uvedené podlahové ploše nemá zájemce právo na snížení kupní ceny.

2.1.3. Objekt č. 06 – podzemní garáže (stavba není evidována v dokumentech katastru nemovitostí).

Jedná se o podzemní železobetonovou stavbu, přibližně obdélníkového tvaru. Objekt je jednopodlažní a jeho betonová střecha byla využívána jako rampa V1. Objekt je postaven přibližně v SZ části areálu na parc.č. 5730. Hlavní část objektu tvoří dvě garáže s vjezdy orientovanými na SV. Vrata jsou ocelová.

NÁZEVPŘIBLIŽNÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA V M2*
1. PP197
Celkem197

* V případě odchylky v uvedené podlahové ploše nemá zájemce právo na snížení kupní ceny.

2.2. Pozemky:

Pozemky jsou mírně svažité s JV orientací, uceleného nepravidelného tvaru a jsou společně využívané v jednotném funkčním celku se stavbami pod společným oplocením. Areál je napojen na el. energii z trafostanice na parc. č. 2707/70 společnosti EG.D, a.s. v severní okrajové části areálu. Přípojka vody z řadu, který vede ze severní strany ze sousedního vojenského areálu (v současné době byla dodávka vody přerušena – pro obnovení dodávky vody podmínka vybudovat na začátku řadu v areálu vodoměrnou šachtu s podružným vodoměrem). Kanalizace z objektů je svedena do areálového řadu s napojením do veřejné kanalizační sítě.

2.2.1. Pozemky v k. ú. Újezd u Brna:

 • Parc. č. 2707/52, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2. Součástí pozemku je jiná stavba bez č.p./č.e. (Obj. č.03).
 • Parc. č. 2707/53, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 791 m2. Součástí pozemku je jiná stavba bez č.p./č.e. (Obj. č.04).
 • Parc. č. 5730, ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha o výměře 17775 m2. Jedná se o mírně svažitý pozemek s JV orientací, převážně s nezpevněným travnatým povrchem. Pozemek je využívaný jako přístupová, parkovací a manipulační plocha v jednotném funkčním celku se stavbami. Součástí pozemku je podzemní stavba (Obj. č.06) neevidovaná v katastru nemovitostí, venkovní úpravy a trvalé porosty náletového charakteru.
 • Parc. č. 5731, ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace o výměře 1672 m2. Pozemek je využívaný jako areálová komunikace zpevněná betonovou zatravňovací dlažbou.
 • Parc.č. 5732, ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň o výměře 1226 m2. Pozemek je využívaný jako travnatý pás zeleně mezi areálovou komunikací a oplocením SV strany areálu.

2.2.2. Pozemek v k. ú. Hostěrádky:

 • Parc. č. 3454, ostatní plocha se způsobem využití jako komunikace o výměře 257 m2. Pozemek je využívaný jako travnatý pás zeleně mezi areálovou komunikací a oplocením SV strany areálu.

2.3. Příslušenství:

Příslušenství tvoří vedlejší stavby nezakreslené v katastrální mapě, které jsou součástí pozemku parc. č. 5730. Jedná se o zděný sklad se sedlovou střechou s mírným spádem o zastavěné ploše cca 32 m2 a zděný sklad se sedlovou střechou (původní meteostanice) o zastavěné ploše cca 29 m2. Betonová požární nádrž o rozměrech cca 15 x 15 m. Venkovní úpravy standardního rozsahu (oplocení areálu, vjezdové brány, zpevněné plochy, přístřešky, podzemní kabelovody, teplovod mezi objekty č. 03 a č. 04, přípojka vody, vodovodní šachty, areálová kanalizace, kanalizační šachty, podzemní nádrž PHM 5 m3). Příslušenství je standardního rozsahu a k oceňovaným objektům má doplňkovou funkci. Stavebně technický stav příslušenství je průměrný. Pro účely ocenění není cena příslušenství samostatně vyjadřována, je pouze zohledněna v navržené výsledné obvyklé ceně.

Dle informačního systému pojišťovny Kooperativa jsou předmětné nemovité věci situované v oblasti s rizikem záplavy č. 1 – zóna se zanedbatelným rizikem povodně.

2.4. Územní plán

Dle úplného znění územního plánu města Újezd u Brna po vydání změny č. 1A, která nabyla účinnosti 21. 3. 2019, leží areál v návrhové ploše s funkčním využitím O – plochy občanského vybavení.

2.5. Věcná práva zatěžující nemovitosti

Severní okrajové části pozemků parc. č. 5730, parc. č. 5731, parc. č. 5732 jsou zatíženy věcnými břemeny zřizování a provozování vedení s oprávněním pro EG.D, a.s. Blíže viz výpisy z katastru nemovitostí, které tvoří nedílnou součást tohoto záměru jako jeho příloha č. 4.

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Záměrem města Újezd u Brna je prodej předmětu prodeje jako celku.

Zájemci jsou oprávnění navrhovat jakékoliv změny či doplnění smluvních podmínek, avšak Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo takové návrhy neakceptovat.

Zájemce se zavazuje ve své nabídce výslovně uvést zamýšlený způsob využití předmětu prodeje, který bude následně uveden v kupní smlouvě. Bez uvedení zamýšleného způsobu využití předmětu prodeje ze strany zájemce má zadavatel právo k takové nabídce nepřihlížet.

Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo jednat současně s více zájemci a rovněž si vyhrazuje právo jednání kdykoliv, až do uzavření smlouvy ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Zájemci berou na vědomí, a vstupem do jednání výslovně souhlasí s tím, že v případě ukončení jednání a neuzavření smlouvy nebudou mít nárok na jakoukoliv náhradu nákladů, které jim v souvislosti s jednáním, a to i nepřímo, vznikly. Vstupem do jednání zároveň zájemci výslovně souhlasí s vyloučením aplikace ust. § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zadavatel je oprávněn z výběrového řízení vyřadit zájemce a nabídky nesplňující podmínky uvedené v tomto záměru a ty, u kterých nebude jednoznačně identifikována finanční jistina složená dle podmínek stanoveným v tomto záměru.

Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky bez udání důvodu odmítnout a výběrové řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat.

3.1. Průběh jednání

V rámci řízení podávají zájemci nabídky, a to ve lhůtě pro podání nabídek uvedené níže v tomto dokumentu.

Město Újezd u Brna je oprávněno vyzvat zájemce k jednání o jejich nabídkách. Zájemci jsou oprávnění po dobu jednání s Městem Újezd u Brna o nabídce svou nabídku upravovat. Předmětem jednání bude zejména, nikoli však výlučně, smluvní cena a smluvní podmínky.

Město Újezd u Brna bude jednat o nabídkách s každým zájemcem zvlášť. Jednání o nabídkách budou vedena na osobním jednání.

Termíny jednotlivých jednání o nabídkách budou stanoveny na základě písemné domluvy mezi Městem Újezd u Brna a zájemcem (postačí použití např. emailové korespondence). Pokud nebude ze strany zájemce poskytnuta součinnost pro stanovení termínu jednání, vyhrazuje si Město Újezd u Brna právo jednání s takovým zájemcem ukončit.

3.2. Způsob zpracování a forma nabídky

Zájemci zpracují nabídku písemně, v listinné podobě, v českém jazyce. Nabídka bude podána v řádně uzavřené, neprůhledné a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném dle níže uvedeného vzoru:

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací zájemce, pod ní bude výrazným způsobem uveden název výběrového řízení „Prodej areálu „ARMY park“ a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání nabídky bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor).

Součástí nabídky musí být identifikační a kontaktní údaje zájemce (v případě více zájemců identifikační údaje všech zájemců) min. v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto záměru. Nabídka též musí být vlastnoručně podepsána zájemcem.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka zájemce byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

 1. Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze tohoto záměru).
 2. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za zájemce, nebo za sdružení.
 3. Nabídkový návrh zájemce vč. uvedení zamýšleného způsobu využití předmětu prodeje

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na místě pro předávání nabídek na adrese: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, v úředních hodinách, tj.

Pondělí8.00 – 11.30  12.30 – 17.00 
Úterý8.00 – 11.30  12.30 – 15.00
Středa8.00 – 11.30  12.30 – 17.00 
Čtvrtek8.00 – 11.30  12.30 – 15.00
nejpozději však do konce lhůty pro podávání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 17. 3. 2022 v 10:00 hod.

Zájemci mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty.

Pokud nebude nabídka podána ve lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo k ní nepřihlédnout.

3.3. Hodnotící kritérium

Hodnocení nabídek bude probíhat zejména podle kritéria nabídkové ceny. Zájemci za tímto účelem nabídnou celkovou nabídkovou cenu za celý předmět prodeje.

V rámci hodnocení bude zohledněn i záměr zájemce na způsob využití prodávaných nemovitostí, přičemž město bude preferovat:

 • záměry, které využijí prodávané nemovitosti v co největším rozsahu (tj. nedojde k využití pouze malé části areálu);
 • záměry, které navrhnou využití stávajících staveb;
 • záměry, které nemovitosti využijí způsobem blízkým přírodě.

Cenové údaje uvedené v nabídkách budou předmětem dalšího jednání. Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s tím zájemcem, jehož návrh bude pro zadavatele nejvýhodnější z hlediska ekonomického i z hlediska obchodních podmínek.

3.4. Nabídková cena

Zájemce stanoví celkovou nabídkovou cenu částkou v korunách českých bez DPH.

3.5. Ostatní podmínky, práva a výhrady Města Újezd u Brna

3.5.1. Zájemci jsou oprávněni navrhovat libovolné změny návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto záměru, avšak Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo tyto změny neakceptovat, případně právo vyloučit z jednání zájemce, s nímž se na znění smluvních podmínek neshodne.

3.5.2. Město Újezd u Brna si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.

3.5.3. Město Újezd u Brna nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které zájemci vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.

3.5.4. Údaje nebo sdělení, které zájemce poskytl Městu Újezd u Brna, se považují za důvěrné, pokud je zájemce jako důvěrné označí.

3.5.5. Podáním nabídky zájemce čestně prohlašuje, že:

 • identifikační údaje jsou úplné a pravdivé a budou udržovány v aktuálním stavu;
 • je způsobilý k právním jednáním;
 • v případě změny identifikačních údajů bezodkladně tyto oznámí Městu Újezd u Brna;
 • seznámil se s podmínkami tohoto záměru a zavazuje se je dodržovat.

3.5.6. Kupující uhradí současně s kupní cenou také správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí.

3.5.7. Město Újezd u Brna uzavře s vítězem výběrového řízení, bude-li rozhodnutím Zastupitelstva města Újezd u Brna schválen jako kupující, kupní smlouvu.

3.5.8. Vítěz výběrového řízení je povinen se dostavit ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Zastupitelstva města Újezd u Brna na adresu Města Újezd u Brna, prokázat svou totožnost (včetně rodného čísla) platným průkazem totožnosti, zahraniční fyzická osoba platným cestovním dokladem, a platně podepsat kupní smlouvu. Pokud fyzická osoba chce předmět aukce nabýt jako podnikatel, musí se prokázat živnostenským nebo jiným oprávněním ve smyslu § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby, a to výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká; statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti; pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou jednat za vítěze výběrového řízení.

3.5.9. Vítěz výběrového řízení může po dohodě podepsat kupní smlouvu za využití poštovních služeb. V takovém případě je vítěz výběrového řízení povinen vrátit podepsanou kupní smlouvu v požadovaném počtu výtisků v termínu do 14 pracovních dnů od jejího doručení vítězi výběrového řízení. Jeden z výtisků musí v tomto případě být opatřen úředně ověřeným podpisem.

3.5.10. Kupní cena musí být vybraným kupujícím uhrazena nejpozději do 90 dnů ode dne podepsání kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy je její celá částka připsána na bankovní účet Města Újezd u Brna. Po přijetí úhrady kupní ceny Město Újezd u Brna podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí spolu s kupní smlouvou s ověřenými podpisy prodávajícího a kupujícího.

3.5.11. V případě, že vítěz výběrového řízení neuzavře kupní smlouvu, je Město Újezd u Brna oprávněno zahájit jednání o uzavření kupní smlouvy s ostatními zájemci, kteří podali svou nabídku, případně výběrové řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat.

3.6. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Obchodní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu budou podrobně upraveny v návrhu smlouvy.

3.7. Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

3.7.1. Zájemce musí v nabídce prokázat, že:

a) nemá v České republice nebo v zemi svého bydliště či sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
b) nemá vůči Městu Újezd u Brna dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu,
c) není v likvidaci, nebo proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země sídla zájemce.

Jestliže je více osob, které chtějí nabýt předmět prodeje do spoluvlastnictví, musí podmínky pro účast ve výběrovém řízení splňovat každá z nich; podávají jednu společnou nabídku.

Zájemce je povinen prokázat splnění shora uvedených podmínek již ve své nabídce, a to níže uvedeným způsobem:

 • potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 3.7.1 písm. a),
 • písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 3.7.1 písm. a) a ve vztahu k bodu 3.7.1 písm. b),
 • výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 3.7.1 písm. c).

3.7.2. Jistota

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je prokazatelné složení finanční jistiny ve výši 250 000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) na účet Města Újezd u Brna, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-venkov, číslo účtu 4925641/0100, variabilní symbol 3613000000.

a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Složením finanční jistiny se rozumí připsání celé stanovené finanční částky na výše uvedený účet Města Újezd u Brna, ke stanovenému datu a hodině. Osoba (právnická/fyzická), která jistinu složila, musí být jednoznačně identifikovatelná uvedením svého jména/názvu do zprávy pro příjemce platby. V případě opožděného připsání jistiny na účet Města Újezd u Brna si Město Újezd u Brna vyhrazuje právo hledět na nabídku takového zájemce jako by nebyla vůbec podána. Za dobu od složení jistiny do uplynutí lhůty pro její vrácení podle tohoto záměru nemohou účastníci uplatňovat vůči Městu Újezd u Brna nárok na příslušenství z jistiny přirostlé za toto období.

Složená finanční jistina bude bezhotovostním bankovním převodem vrácena zájemcům, kteří nebudou vybráni k uzavření smlouvy, zpět na účet, ze kterého byla odeslána, nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů od zaslání oznámení o výsledku výběrového řízení. Ve stejné lhůtě budou vráceny jistiny i v případě zrušení výběrového řízení. Lhůta deseti pracovních dnů v tomto případě začíná běžet dnem následujícím po zaslání oznámení o výsledku výběrového řízení. Za datum vrácení se považuje datum odepsání z bankovního účtu Města Újezd u Brna.

U vybraného zájemce se složená jistina započte na úhradu kupní ceny.

Pokud Zastupitelstvo města Újezd u Brna nerozhodne o uzavření kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení, složená jistina se vrací i vítězi výběrového řízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva. Lhůta deseti pracovních dnů v tomto případě začíná běžet dnem následujícím po rozhodnutí zastupitelstva. Za datum vrácení se považuje datum odepsání z bankovního účtu Města Újezd u Brna.

Neuzavře-li vítěz výběrového řízení kupní smlouvu do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Zastupitelstva města Újezd u Brna o prodeji předmětu prodeje, propadne jím složená jistina ve prospěch Města Újezd u Brna.

3.8. Prohlídka předmětu prodeje

Prohlídka prodávaného majetku na místě samém může proběhnout po předchozí dohodě za účasti zaměstnanců/pracovníků Města Újezd u Brna jako zástupce správce majetku a pověřeného zástupce prodávajícího. Pro více informací zájemce kontaktuje kontaktní osobu.

4. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto záměru jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie katastrální mapy

Příloha č. 2 – Fotodokumentace

Příloha č. 3 –  Krycí list

Příloha č. 4 – Aktuální výpisy z katastru nemovitostí


Záměr prodeje bývalého vojenského areálu “ARMY park” v PDF souboru Stáhnout