Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

  1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/15 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce (Město Újezd u Brna), případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.ujezdubrna.cz

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Město Újezd u Brna
Kontaktní poštovní adresa: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Telefonní čísla:      544 224 336, 544 224 218
Elektronická adresa:   e-posta@ujezdubrna.cz
Identifikátor datové schránky:  iu3b65f
IČ:    00282740
DIČ: CZ00282740

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Město Újezd u Brna  zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Radka Raflová,
tel.: 776 237 846, email: info@region-cezava.cz.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
Zákonnost, korektnost, transparentnost.
Účelové omezení – Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás získali.
Minimalizace údajů.
Přesnost.
Omezení doby uložení.
Integrita a důvěrnost.
Proporcionalita – Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
Odpovědnost.

5. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
Právní povinnost – Především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou:
Osobní údaje zpracovávané na základě zákona o obcích, např.:
matrika, evidence obyvatel, správní řád, czech point
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů, např:
informace podle 106, volební systémy, personální agenda, účetnictví, nájemní smlouvy

Souhlas – Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.
Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu např.:
vítání občánků, souhlas s focením, zasílání emailových informací nebo pomocí SMS

Plnění či uzavření smlouvy – Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.
Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa.
Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. Životní situace občana, správní řízení, policejní vyšetřování.
Oprávněný zájem – Používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

6. Oprávněné zájmy

Město Újezd u Brna zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracovávané údaje souvisí s vnitřní bezpečností chodu města, s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto činnosti patří např.:
provoz kamerového dohlížecího systému, monitorování aktivity zaměstnanců v IT prostředí.

7. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence, kontaktní informace jsou v bodu 3 tohoto dokumentu.
Právo na přístup k osobním informacím.
Právo na opravu osobních údajů.
Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti.
Právo na omezení zpracování osobních údajů.
Právo vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu.