Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podrobné požadavky na elektronické podání

Prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat Městskému úřadu Újezd u Brna jakékoliv podání nebo dotaz.

Elektronické podání na technickém nosiči dat (CD, DVD, Flash disk případně jakékoli jiné paměťové médium) můžete doručit do podatelny Městského úřadu Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, a to:

Pondělí 8.00–11.30 hodin, 12.30–17.00 hodin
Úterý 8.00–11.30 hodin, 12.30–15.00 hodin
Středa 8.00–11.30 hodin, 12.30–17.00 hodin
Čtvrtek 8.00–11.30 hodin, 12.30–15.00 hodin
Pátekzavřeno

Elektronické podání je možné dále také prostřednictvím:

  • e-mailové zprávy odeslané na adresu e-posta@ujezdubrna.cz, do předmětu emailu uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby,
  • datové zprávy z vaší datové schránky odeslané na adresu datové schránky úřadu iu3b65f, do předmětu zprávy uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání v souboru PDF/A opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx). Podání lze podle § 37 odst. 4 správního řádu učinit také jiným technicky možným způsobem (například elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu), pokud je do pěti dnů potvrzeno nebo doplněno řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.

Podporované formáty datových zpráv:

*.DGN – uložení technické dokumentace – výkresů, map, schémat, 3D modelů apod.
*.DOC, *.DOCX – textové dokumenty
*.DWG – nativní formáty souborů programu AutoCAD
*.FO/.ZFO – FO je přípona souboru slouží k uložení dat do XML formátu, ZFO je nativní formát typu XML aplikace
*.HTML/.HTM – textové soubory
*.ISDOC/*.ISDOX – např. elektronická fakturace
*.JPG, *.JPEG, *.JFIF (ISO/IEC 10918) – statický obrazový dokument
*.MPEG-1 (ISO/IEC 11172), *.MPEG-2 (ISO/IEC 13818) – dynamický obrazový dokument
*.MP2, *.MP3 (MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer III) – zvukový dokument
*.ODP, *.ODS, *.ODT – formáty určené pro ukládání a výměnu dokumentů vytvořených kancelářskými aplikacemi
*.PDF (*.PDF/A, ISO 19005) – statický textový dokument a statický kombinovaný textový a obrazový dokument podepsaný a nebo nepodepsaný
*.PNG (ISO/IEC 15948) – statický obrazový dokument
*.PPT, *.PPTX – prezentační soubor vytvořený programem Microsoft PowerPoint
*.RAR – umožnuje více souborů sbalit do jednoho balíku
*.RTF – formát souboru pro uložení textu
*.TIF, *.TIFF (revize 6 – nekomprimovaný) – statický obrazový dokument
*.TXT – standardní textový dokument, který obsahuje neformátovaný text
*.WAV, modulace PCM – zvukový dokument
*.XLS, *XLSX – přípona souborů specifikace Office Open XML vytvořených v aplikaci Microsoft Excel
*.XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD – databázový formát
*.XML podle schématu XML pro vytvoření datového SIP balíčku stanoveného národním standardem  – formát metadat pro elektronický systém spisové služby
*.ZIP – komprimovaný formát souboru pro archivaci dat

Jednou zprávou zasílejte prosím podání pouze v jedné věci. Maximální celková velikost přiložených dokumentů je 10 MB.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailu, je přijatý e-mail vyhodnocen pracovnicí podatelny, která i konzultuje s příslušným odborem úřadu a nejedná-li  se o jasný SPAM (nevyžádaná reklamní sdělení rozesílaná z nestandardních adres) vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, obsahu předmětu zprávy, obsahu textu, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd.

Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost elektronického podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. přítomnost viru, nečitelnost, nesrozumitelnost textu). Takové podání je považováno za nepodepsané.

Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje podání.

Jde-li však o zaslané e-maily na adresu e-posta@ujezdubrna.cz, které jsou vyhodnoceny jako SPAM (anglicky psané erotické nabídky, obecné nabídky služeb a zboží z nestandardních adres v různých jazycích), které evidentně  nejsou podáním na úřad a většinou obsahují ve svých  přílohách škodlivé kódy a viry a nemají v předmětu zprávy uveden důvod podání, jsou tyto e-maily označeny po řádném vyhodnocení nástroji elektronické podatelny a také osobní kontrolou pracovnice podatelny jako SPAM, není na ně z bezpečnostních důvodů odpovídáno a jsou z dalšího zpracování vyřazeny. Během dne jich bohužel přichází velké množství a jsou ohrožením informačních technologií úřadu.

Bude-li na základě podání vedeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a má-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, veškeré dokumenty vzniklé v tomto řízení budou doručovány do jeho datové schránky (nedoručuje-li se na místě nebo veřejnou vyhláškou). Nemá-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, na elektronickou adresu (e-mail) se bude doručovat jen v případě výlučné žádosti adresáta.

Dokument poskytnutý Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněn uvedenými původci označením “NATO UNCLASSIFIED” nebo “LIMITE”. V České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii; s takovým dokumentem se může seznamovat osoba, která jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné činnosti. Jiné osobě může být takový dokument poskytnut se souhlasem původce a za jím stanovených podmínek. S takovýmto dokumentem se nakládá tak, aby se s ním neseznámila neoprávněná osoba.

Orgán veřejné moci, právnická osoba nebo fyzická osoba nesmí označovat dokumenty u nich vzniklé textem “NATO UNCLASSIFIED” nebo “LIMITE”.