Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elektronické podání

je možné prostřednictvím:

 • e-mailové zprávy odeslané na adresu e-posta@ujezdubrna.cz, do předmětu emailu uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby,
 • datové zprávy z vaší datové schránky odeslané na adresu datové schránky úřadu iu3b65f, do předmětu zprávy uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby.

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech:

 • doc/docx, xls/xlsx, pdf, txt, html/.htm, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, více na …
 • v případě podání učiněné do ISDS pak přílohy ve formátech stanovených vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, více na …
 • spustitelné soubory (např. exe, com apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání v souboru PDF/A opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem. Podání lze podle § 37 odst. 4 správního řádu učinit také jiným technicky možným způsobem (například elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu), pokud je do pěti dnů potvrzeno nebo doplněno řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.

Datové zprávy doručené na elektronickou adresu podatelny jsou potvrzovány po načtení do elektronického systému spisové služby automaticky generovanou e-mailovou zprávou. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit). Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Postup v případě zjištění vady podání a výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město Šlapanice přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 96/2023 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů