Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Návštěvní řád multifunkční haly se zázemím Újezd u Brna

    I.        Úvodní ustanovení

1.     Město Újezd u Brna je vlastníkem multifunkční haly se zázemím (dále jen „hala“.).

  • Sportovní plochy
  • Hlavní hrací plocha s třemi oddělitelnými hřišti
  • Cvičební sál
  • Posilovna
  • Doplňkové plochy
  • Tribuna
  • Šatny
  • Recepce
  • Sport bar
  • Sociální zařízení

2.     Město Újezd u Brna jakožto vlastník a provozovatel haly (dále Provozovatel) vydává tento Návštěvní řád a určuje základní zásady chování návštěvníků, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Návštěvního řádu je důvodem k zákazu vstupu do haly. Vlastníka zastupuje správce haly nebo recepční, kteří dohlíží na dodržování podmínek tohoto Návštěvního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka. Správci či recepční jsou oprávněni zakázat vstup či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

3.     Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se ve všech prostorách Multifunkční haly se zázemím.

  II.        Základní práva a povinnosti

4.     Vstup do haly je povolen pouze osobám k tomu oprávněným dle potvrzené rezervace a jejich doprovodu.

 5.     Vstup do haly je možný pouze přes recepci s výjimkou sport baru. Provozní pracovníci města jsou oprávněni vyžadovat od osob pohybujících se na sportovištích doklad totožnosti. Šatny je třeba opustit do 30 minut po ukončení tréninkové jednotky nebo sportovního utkání.

6.     Vstup do haly a jejího užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozních pracovníků haly. Za osoby mladší 15 let odpovídá trenér, cvičitel, učitel případně rodič.

7.     Bližší podmínky užívání haly stanoví provozní řád.

8.     Cena za užívání sportoviště je stanovena v platném Ceníku pronájmů haly schváleném Radou města, který je k dispozici v recepci haly a na webových stránkách haly.

9.     Prostor haly je monitorován kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

10. Všechny osoby pohybující se v hale mají povinnost ochraňovat majetek města před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a užívají ho pouze ke schváleným sportovním činnostem. Závady zjištěné během užívání sportoviště mají odpovědné osoby povinnost hlásit na recepci haly.

11. Náhrada veškerých škod, způsobených návštěvníkem, bude vymáhána dle platných právních předpisů. Za nezletilé osoby mimo tréninkovou či hrací činnost zodpovídají rodiče nebo jimi pověřená osoba.

III.        Všeobecná pravidla užívání haly

12. Do haly je zákaz vstupu se psem nebo s jiným zvířetem.

13. Do haly je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných návykových látek.

14. V hale platí zákaz kouření či používání elektronických cigaret a je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Ke kouření a používání elektronických cigaret je vyhrazen prostor před budovou.

15. Do haly je zakázáno vnášet omamné a návykové látky, výbušniny, zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky, tlakové lahve a oxidující, hořlavé, žíravé/korozivní, zdraví škodlivé a jinak nebezpečné látky a směsi.

16. Ve všech sportovních prostorách haly je zakázáno konzumovat potraviny, včetně žvýkaček. Vlastní nápoje musí být v nerozbitných láhvích. Sklo, či skleněné nádoby nesmí být vynášeny ze sport baru do ostatních prostor haly.

17. Na hlavní hrací plochu, posilovnu či cvičení sál je umožněn vstup pouze ve sportovní obuvi a sportovním oděvu, které nepoškozují či neznečišťují povrch a neohrožují ostatní uživatele.

18. Na všech sportovních plochách haly platí zákaz konzumace pití alkoholických nápojů s výjimkou míst k tomu určených.

19. Ve všech prostorách haly platí zákaz vstupu s jízdními koly, koloběžkami (vč. elektro) a obdobnými dopravními prostředky. Tyto budou umístěny před halou na místech k tomu určených.

20. Návštěvník sportoviště je ve všech prostorách povinen udržovat pořádek a čistotu, odpadky odhazovat do příslušných sběrných nádob.

21. Návštěvníkům se zakazuje vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu, jeviště či hlediště, odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné.

22. Návštěvník bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za jeho případný úraz či poškození jeho zdraví způsobené jeho vlastní nepozorností, neopatrností či nedodržením pokynů bezpečnostního značení a jiných upozornění či pokynů Provozovatele.

23. Trénink v prostorách, které nejsou určeny ke sportovní činnosti, je zakázán.

24. Lékárnička je umístěna v prostoru recepce. Každý úraz je nutno hlásit na recepci.

25. S technickým vybavením (osvětlení, ozvučení, topení, klimatizace apod.) mohou manipulovat pouze pracovníci haly.

26. V šatnách se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./

27. Za pronajaté prostory a bezpečnost osob, které se v nich nacházejí, nesou odpovědnost osoby, kterým byly smluvně přiděleny.

Újezd u Brna,  dne:  4. 9. 2023

Ing. Marie Kozáková, starostka města