Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název: Město Újezd u Brna
 2. Důvod
  Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení města ustanoven ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění následujících úprav. 
  Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:
  ———————————————-
  Hlava I. Obecná ustanovení
  Hlava II. Samostatná působnost obce
  Hlava III. Přenesená působnost
  Hlava IV. Orgány obce
  Hlava V. Orgány zastupitelstva obce a rady obce
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby můžete poukázat na účet:
  KB Brno – venkov
  číslo účtu: 4925641/0100
 6. : 00282740
 7. DIČ: CZ00282740, je plátce DPH
 8. Rozpočet města v tomto a předchozích letech.
 9. Žádosti o informace
  ⇒ Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště okamžitě.
  ⇒ Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 
  Pro podání písemné žádosti  a pro odvolání je stanoven formulář s názvem “Informace dle zákona č. 106/99”
  ⇒ Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
  MÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
  ⇒ Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou MÚ evidovány. 
  ⇒ Postupy při zjišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např. č. 123/1998 Sb., č. 455/1991 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  ⇒ Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Městkého úřadu Újezd u Brna (dále jen MÚ).
  ⇒ Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny MÚ. 
  K podání žádosti je možné použít formulář: formulář ve formátu excel, formulář ve formátu PDF
  ⇒ Proti rozhodnutí MÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně MÚ.
  ⇒ Odvolání musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu žadatele, proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti), datum podání odvolání, vlastnoruční podpis žadatele
 11. Opravné prostředky
  ⇒ Poskytnutí informací do15 dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 odst. 3.
  ⇒ Prodloužení lhůty maximálně do 10dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3.
  ⇒ Rozhodnutí o odepření informací do 15dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1
  ⇒ Odložení žádosti do 3 dnů § 14 odst. 3 b)
  ⇒ Výzva k upřesnění žádosti do 7dnů § 14 odst. 3 a)
  ⇒ Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna do 30 dnů § 14 odst. 3 a)
  ⇒ Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1
  ⇒ Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst. 4
  ⇒ Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3
 12. Formuláře
  Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
 13. Důležité informace
 14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 15. Platné obecně závazné vyhlášky města Újezd u Brna
 16. Sazebník úhrad za poskytování informací
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejněné informace dle tohoto zákona
 18. Seznam organizací zřízených městem:
  – Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
  – Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace