Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Městská policie

Kontakt na městskou policii

Petr MACÁK                            
velitel městské policie

U Hřiště 966, Újezd u Brna 
email: policie@ujezdubrna.cz
tel./fax: 544 224 901
mobil: 602 500 584
         722 070 912

Michal Kapoun
strážník
email: policie@ujezdubrna.cz
telefon: 544 224 901
mobil: 602 500 584

Stanislav Polášek
strážník
email: policie@ujezdubrna.cz
telefon: 544 224 901
mobil: 602 500 584

Úkoly strážníků městské policie

 • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
 • přispívají v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhalují přestupky či jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem za ně též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a podle konkrétní situace činí opatření k nápravě
 • obsluhují kamerový systém

Městská policie informuje

Dnem 1. ledna 2003 nabyla účinnost novela Zákona č. 553/1991 Sb. o městské policii č. 311/2002 Sb. Městské policii se tímto rozšířily některé pravomoci, mezi nejdůležitější patří:

 • Městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle tohoto zákona i na území jiné obce.
 • Městská policie je oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů      

poskytnutí údajů o:

 • hledaných a pohřešovaných osobách
 • odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motor. vozidel
 • totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území města spáchán přestupek
 • psech, přihlášených podle zvláštního předpisu u správce poplatku ze psa
 •  povolení ke zvláštnímu užívání komunikace na území města
 • povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství ve městě
 • oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.

Současně s novelou zákona o OP byla provedena změna zákona č. 200/1990 Sb. (o přestupcích), v němž se v § 86 praví, že strážníci OP jsou mimo jiné oprávněni řešit i chodce a cyklisty, kteří svým jednáním porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. V praxi to znamená, že chodci, kteří přecházejí mimo vyznačené přechody, musí počítat s tím, že budou řešeni strážníky OP. To samé platí i pro cyklisty, jejichž kola neodpovídají liteře zákona.

Přehled uniforem: