Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Národní dotace

Projekt:

Cyklostezka Újezd u Brna-Otnice

Realizací projektu cyklostezky mezi těmito obcemi dojde ke zvýšení bezpečnosti, zvýší se dostupnost mezi obcemi, a tím se vytvoří podmínky pro rozvoj dojížďky za prací a škol prostřednictvím cyklistické dopravy. Realizací projektu budou řešeny následující oblasti:
– zajištění bezpečného pohybu cyklistů, chodců a dalších účastníků silničního provozu v dané oblasti
–  zajištění možnosti dopravy v rámci obcí a měst dotčených projektem s využitím nemotorové dopravy
–  zvýšení cestovního ruchu a turistiky v dotčené oblasti
–  zvýšení atraktivnosti obcí nacházejících se podél cyklostezky
– zvýšení komfortu života snížením negativních dopadů na životní prostředí v okolí, tudíž zlepšení kvality života obyvatel dotčených obcí

Termín realizace projektu červen až listopad 2023. Rozpočet projektu je 14,9 mil. Kč. Finanční prostředky EU jsou ve výši 70 % způsobilých výdajů projektu.


Projekt:

„Multifunkční hala se zázemím“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Identifikační číslo projektu: 17D082002034
Výše dotace MMR: 30.000.000,00 Kč
Celkové náklady akce (dle soupisu faktur): 116.011.663,03 Kč

Předmětem plnění dotační podpory se stal areál nacházející na okraji Újezdu u Brna. Dané dotační území mělo původně několik směrů využití, primárně se však jednalo o prostor bývalého koupaliště se zachovanými pozůstatky po zbouraných objektech občanského vybavení. Plocha byla neudržována, zahlcena nežádoucími porosty a překážkami způsobené živelnými vlivy. Povrch nebyl sjednocen, obsahoval výrazné nerovnosti a prohlubně. Lokalita v této době nebyla kvůli svému stavu nijak využívaná, jednalo se o zanedbaný, nebezpečný, opuštěný a vizuálně nevyhovující areál, který nebylo možné efektivně využívat bez procesu celkové revitalizace.

Zahájení stavebních prací: 04.05.2022
Ukončení stavebních prací: 31.07.2023
Zkušební provoz (NBM): 09.08.2023
Kolaudační souhlas vydán: 14.12.2023


Projekt:

„Rekonstrukce Základní školy Újezd u Brna“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Identifikační číslo projektu: 117D8220E8919
Poskytnutá dotace MMR: 4.278.954,00 Kč
Celkové náklady na projekt: 6.429.477,61 Kč

Předmětem projektového záměru byly stavební úpravy vnitřních prostor základní školy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením, a také výměna technického zařízení současných budov na adrese Školní 284, Újezd u Brna.
Část PD A) Stavební úpravy byly zacíleny na splnění požárně bezpečnostního řešení a tím zlepšení požárně bezpečnostního stavu v A, B, C budovách školy. Úpravy byly z tohoto pohledu založené zejména na výměně stávajících požárních dveří, změně dveří na únikových cestách, nastavení nových podmínek pro parametry elektrických rozváděčů, vybudování nového hasícího systému včetně dílčí úpravy nevyhovujících stěn a stropů. V rámci těchto prací byla také navržena kompletní výměna osvětlení v učebnách. Tato výměna neměla přímou souvislost s požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby, ale byla požadována z důvodu havarijního stavu svítidel instalovaných na konci 90. let 20.stol. Z architektonického hlediska byly dveře a dozdívky provedeny dle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dozdívky byly provedeny z pórobetonových tvárnic tl. dle potřeby v jednotlivých místech.

Zahájení prací: 27.06.2022
Dokončení prací: 30.08.2022
Kolaudační souhlas: 02.09.2022


Projekt:

„Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj


Projekt:

“Vozidlo na alternativní pohon-Město Újezd u Brna”

byl realizován v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č.: NPŽP 11/2019, Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Projekt:

“Výsadba dřevin v Újezdě u Brna”

evidovaný pod č. 1190901579