Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Národní dotace

Projekt:

Cyklostezka Újezd u Brna-Otnice

Cílem realizace projektu je výstavba komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami mezi městem Újezd u Brna a obcí Otnice. Vybudováním této cyklostezky dojde ke zvýšení atraktivnosti obou obcí, zlepšení dostupnosti a zrychlení dojezdu mezi obcemi. Projekt také přispěje ke zvýšení bezpečného pohybu cyklistů mezi dotčenými obcemi a jejich odklonění ze silnice, která je zatížená velkou intenzitou dopravního provozu.

Realizací projektu cyklostezky mezi těmito obcemi dojde ke zvýšení bezpečnosti, zvýší se dostupnost mezi obcemi, a tím se vytvoří podmínky pro rozvoj dojížďky za prací a škol prostřednictvím cyklistické dopravy. Realizací projektu budou řešeny následující oblasti:

– zajištění bezpečného pohybu cyklistů, chodců a dalších účastníků silničního provozu v dané oblasti

–  zajištění možnosti dopravy v rámci obcí a měst dotčených projektem s využitím nemotorové dopravy

–  zvýšení cestovního ruchu a turistiky v dotčené oblasti

–  zvýšení atraktivnosti obcí nacházejících se podél cyklostezky

– zvýšení komfortu života snížením negativních dopadů na životní prostředí v okolí, tudíž zlepšení kvality života obyvatel dotčených obcí

Termín realizace projektu je červen až listopad 2023. Rozpočet projektu je 14,9 mil. Kč. Finanční prostředky EU jsou ve výši 70 % způsobilých výdajů projektu.


Projekt:

„Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj


Projekt:

“Vozidlo na alternativní pohon-Město Újezd u Brna”

byl realizován v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č.: NPŽP 11/2019, Ministerstva životního prostředí vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Projekt:

“Výsadba dřevin v Újezdě u Brna”

evidovaný pod č. 1190901579