Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství. 
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. 
 

Jak a kam se obrátit 
K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. 

Co musíte předložit: 

K písemné žádosti o vydání osvědčení snoubenci, státní občané ČR, připojí:

  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost;
  • rodný list;
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem);
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
  • případně úmrtní list zemřelého manžela;
  • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci;
  • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Toto osvědčení pak snoubenci předloží představiteli církve nebo náboženské společnosti před uzavřením manželství.

  
Poplatky

Správní poplatky se neplatí. 
 

Další účastníci 

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků, kteří se před uzavřením manželství prokáží průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formuláře 

Další činnosti
Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství:

  • oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku;
  • je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.