Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
• rodného listu při narození;
• oddacího listu při uzavření manželství;
• úmrtního listu při úmrtí;
a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.
Komu a za jakých podmínek
• fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům;
• pro úřední potřebu státních orgánů;
• statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
• fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Jak a kam se obrátit
S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.
Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

Co musíte předložit
• průkaz totožnosti;
• doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců;
• ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
• případnou ústní či písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu.

Formuláře
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu)

Poplatky
Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti