Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie po roce 1989

  Po roce 1989 proběhly v obci nové volby, které zásadně změnily složení obecního zastupitelstva a také místního národního výboru. Noví představitelé obce se rozhodli i nadále pokračovat v již započaté výstavbě z minulých let. V následujících letech se tak rozběhla v obci čilá stavební činnost, a to jak ze strany obce, tak i ze strany obyvatel Újezdu. Udělala se například přístavba základní školy, vybudovala kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod a také se přistoupilo k plynofikaci města. Začalo se také s výstavbou nových bytů. Jen od roku 1990 jich bylo v Újezdě postaveno kolem osmdesáti. Zrekonstroval se i obecní úřad, a radnice tak získala dnešní podobu.


Radnice po rekonstrukci.

     Opravil se také dělnický dům a přilehlé pohostinství a vytvořil se prostor pro vinárnu a venkovní posezení. Celý objekt dostal název Újezdská Rychta. Dokončilo se nové nákupní středisko, dnes areál firmy Thermotechnika Bohemia. Město opravilo a také nově vystavělo újezdské silnice a chodníky a hlavně nechalo vybudovat nový průtah městem. S pomocí státní dotace začala výstavba penzionu pro důchodce a také výstavba Domu s pečovatelskou službou. 


Domov s pečovatelskou službou.

     V roce 1991 se změnilo vedení základní a mateřské školy v obci. Ředitelem základní školy byl zvolen Mgr. Ivan Churavý a ředitelkou mateřské školy se stala Eliška Černá. Změnu zaznamenaly i podnikatelské subjekty v obci. Státní podniky se staly akciovými společnostmi a některé společnosti a služby zanikly ve víru převratných událostí po roce 1989. Problémům se nevyhlo ani sloučené JZD v Sokolnicích.

     Od roku 1991 město zaznamenalo prudký rozvoj živnostenského podnikání. Soukromníci otevřeli několik nových obchodů, servisů a mnoho různých dílen a ve městě začaly podnikat firmy, jejichž služby ve městě scházely. Mnohým z nich se daří dodnes.

      V devadesátých letech došlo k prudkému vývoji města zvláště v oblasti výstavby a rekonstrukcí. Zvláště koncem devadesátých let a na počátku nového tisíciletí je možno zaznamenat nárůst staveb jak rodinných domů, tak obecních bytů, stavby sportovních areálů, opravy a rekonstrukce stávajících obecních objektů a památek. Těsně před rokem 2000 došlo kupř. k výstavbě nových 20 bytových jednotek na Rozprýmově ulici, dnes blok „D“, byly dokončeny tenisové kurty a běžecké dráhy, obec byla připojena na vodovodní řad z Vyškovska a bylo generálně opraveno sociální zařízení v základní škole. Po roce 2000 pokračuje modernizace zařízení základní školy, na Rozprýmově ulici je započata výstavba dalších 20 bytů. Dochází k rekonstrukcím stávajících komunikací v celé obci, jelikož ty staré už byly v povážlivém stavu. Postupně jsou tak během následujících 6 let obnovovány komunikace a chodníky na ulici Lidické a Revoluční, V Sádku, na ulici Hybešově, ulici Palackého a Rozprýmově, ulici Wolkerově, Sušilově a Legionářské. Částečné opravy proběhly na všech ostatních ulicích. V roce 2006 prakticky zbývají jen dvě ulice, na kterých prozatím rekonstrukce silnic a chodníků provedeny nebyly, ale s jejich opravou se počítá ve výhledu na nejbližší jarní období.

     V roce 2001 je započato s výstavbami autobusových zastávek. První je hlavní zastávka před radnicí ve směru do Brna, ostatní zastávky v celé obci následují. Je uvažováno o výstavbách veřejně prospěšných staveb. Je zadán projekt pro výstavbu nové obřadní smuteční síně a rozšíření hřbitova, projekt pro výstavbu Domu s pečovatelskou službou, je vytvořena studie zcela nové zástavby na Rychmanově. Dům s pečovatelskou službou se stává skutečností v roce 2004, kdy je v květnu slavnostně otevřen. Pokračuje rozšiřování infrastruktury. V ulicích Nádražní, Vinohrádky a Nad Sklepy je rozšířena kanalizace, totéž v ulici Rybářská, kde je postaven nový dům s pečovatelskou službou. Dochází k rozšiřování veřejného osvětlení do částí obce, kde zatím nebylo. Nezapomíná se ani na ekologii. Čistírna odpadních vod je již roky v nevyhovujícím stavu a vedení obce se snaží získat od ministerstva životního prostředí dotaci na revitalizaci ČOV. V roce 2004 je započata výstavba dalších bytových jednotek, tentokrát v ulici Na zahrádkách. V roce 2005 se již do nových bytů stěhovali první nájemníci. Na Staré Hoře byly postupně ve dvou letech zbudovány zábrany proti přívalovým vodám.

     Je nutné také zmínit stavby pro děti a mládež a pro jejich sportovní a kulturní vyžití. V několika etapách je modernizován a rozšiřován sportovní areál fotbalistů, v základní škole je vybudována tenisová stěna, v parku je postaven dům pro mládež a skateboardový areál. Na několika místech v obci jsou vystavěna dětská hřiště s prolézačkami, klouzačkami a houpačkami. Po roce 2005, kdy se z obce stalo město, bylo investováno do úprav rychmanovského rybníčku tak, aby zde vzniklo odpočinkové místo nejen pro dospělé či seniory s blízkého domu s pečovatelskou službou, ale i pro děti – mladé rybářské nadšence.

     V roce 2006 je zcela vážně zamýšlen Domov důchodců, s jeho výstavbou se počítá v nejbližší době. Aktuální se stává rozšíření hřbitova a nová bytová výstavba na Rychmanově.

    Níže uvádíme podrobný výše akcí včetně financování, které byly realizovány od roku 1999.

Akce v roce 1999:

 • generální oprava střechy restaurace Rychta – 1 707.378,-Kč
 • připojení obce na vodovodní řad z Vyškova,
  realizace domovních přípojek – 20 974.790,-Kč
 • generální oprava sociálního zařízení ZŠ – 4 454.978,-Kč
 • osvětlení veřejné cesty od Penzionu – 85.900,-Kč
 • petrifikace a nasvícení kamenného kříže – 40.000,-Kč
 • výstavba 20 bytových jednotek v Rozprýmově ul.
  + infrastruktura – 19 950.000,-Kč
 • dokončení tenisových kurtů a běžecké dráhy – 1 515.800,-Kč

Akce v roce 2000:

 • modernizace počítačové sítě v ZŠ – 90.000,-Kč
 • rekonstrukce střechy Sokolovny – 700.000,-Kč
 • generální oprava místního rozhlasu – 65.000,-Kč
 • rekonstrukce občerstvení na koupališti – 900.000,-Kč
 • zakoupení nápojového automatu pro ZŠ – 120.000,-Kč
 • zakoupení konvektomatu pro kuchyni ZŠ – 250.000,-Kč
 • výstavba 20 bytů v Rozprýmově ul. – 15 314.250,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace ul. Lidická 
  a Revoluční vč. chodníků – 1 683.000,-Kč
 • vytvořeno asfaltové hřiště a 
  tenisová stěna ZŠ a parking pro kola – 240.000,-Kč
 • překládka chodníku Komenského ul. – 85.000,-Kč
 • výstavba chodníků v ul. Rybářské – 60.000,-Kč
 • pásové retardy ul. Revoluční, Palackého a Lidické – 64.800,-Kč
 • dopravní značení v obci – 85.000,-Kč
 • výměna oken v restauraci na Rychtě – 80.000,-Kč
 • výměna veřejného osvětlení na hlav. průtahu – 853.762,-Kč
 • výměna dveří a dlažby na místní poště – 67.170,-Kč
 • Telecom – opravy, přípojky, vymalování – 80.150,-Kč
 • demolice klubovny ZŠ – 50.000,-Kč

Akce v roce 2001

 • výstavba autobus. zastávky, veřejných záchodů a novinového stánku před OÚ – 1 052.740,-Kč
 • výstavba 20 bytů v Rozprýmově ul. – 18 020.739,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace ul. V Sádku a
  části ul. Hybešovy vč. chodníků – 6 200.000,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace Wolkerova vč. Chodníků a křižovatky s ul. Rychmanovská a Česká – 4 328.800,-Kč
 • oprava komunikace ul. 9. května, Školní, U Hřiště a 
  Na Zahrádkách – 3 336.232,-Kč
 • komunikace ul. Legionářská vč. chodníků – 1 509.268,-Kč
 • komunikace ul. Sušilova a Vinohrádky vč. chodníků – 1 901.557,-Kč
 • výstavba chodníků ul. Rychmanovská, Česká, Štefánikova – 500.000,-Kč
 • oprava technologie koupaliště – 107.000,-Kč
 • provoz čističky odpadních vod ve Šternově – 1 200.000,-Kč
 • vánoční osvětlení obce – 178.992,-Kč
 • vykoupení pozemku pro rozšíření hřbitova – 163.497,-Kč
 • vykoupení budovy starého Telecomu – 56.000,-Kč
 • inženýrské sítě ul-Rozprýmova – 4 464.722,-Kč
 • výměna veřejného osvětlení – 440.854,-Kč
 • rozšíření kabelové televize – 35.190,-Kč
 • traktor na sekání trávy – 122.000,-Kč
 • počítače do místní knihovny – 130.000,-Kč
 • koupě kopírky pro obec – 45.140,-Kč

Akce v roce 2002

 • komunikace a chodníky v ul. Rozprýmově – 2 610.920,-Kč
 • kanalizace, vodovod a plyn v ul. Nádražní – 1 236.000,-Kč
 • projekt obřadní síň a hřbitov – 108.800,-Kč
 • prodloužení ul. Masarykovy a V Sádku – 273.269,-Kč
 • opravy komunikací a chodníků – 461.327,-Kč
 • park v ul. Wolkerově – světlo, lavičky – 76.928,-Kč
 • multikára pro prac. skupinu – 85.400,-Kč
 • osvětlení Rozprýmova, Rychta, parčík – 66.490,-Kč
 • prodloužení silnice V Sádku a Masarykova – 103.574,-Kč
 • oprava uličky mezi Komenského a Štefánikovou – 20.487,-Kč
 • chodník ul. Nádražní – 190.953,-Kč
 • protipovodňové zábrany Stará hora – 206.850,-Kč
 • prodloužení plynu ul. Masarykova – 116.692,-Kč
 • kříž na Rychmanově – 98.000,-Kč
 • oprava překopu ul. V Sádku – u Spáčilů – 126.000,-Kč
 • oprava ČOV – čerpadlo – 70.560,-Kč
 • údržba a čištění kanalizace – 485.809,-Kč
 • výměna kotle na OÚ – 170.997,-Kč
 • oprava počítačové sítě na OÚ – 47.120,-Kč
 • oprava auta obecní policie – 49.621,-Kč
 • nátěry bazénů a oprava koupaliště – 105.195,-Kč

Akce v roce 2003

 • převod od vojska budova a tech. vybavení ČOV – 3 582.633,-Kč
 • zbudování 2 bytů v Penzionu – 303.232,-Kč
 • soudní znalec – fotbal. hřiště a šatny – 504.698,-Kč
 • zavedení do majetku ubytovna – 861.317,-Kč
 • panely na cestu ul. Rybářská – 2 481.608,-Kč
 • prodloužení vodovodu ul. Masarykova – 47.135,-Kč
 • prodloužení kanalizace ul. Masarykova – 128.115,-Kč
 • parkoviště – křižovatka Rychmanovská – 242.288,-Kč
 • zpevnění cesty na trať – 222.390,-Kč
 • silnice k obchodu JIREX – 114.209,-Kč
 • oprava silnice kolem firmy Elektro Spáčil – 164.358,-Kč
 • kanalizace ul. Nad sklepy – 343.200,-Kč
 • 7 ks autobus. zastávky – 2 250.341,-Kč
 • rekonstrukce evangelického hřbitova – 304.338,-Kč
 • rozšíření veřejného osvětlení ul. Štefánikova – 83.667,-Kč
 • osvětlení tenisových kurtů ZŠ – 158.928,-Kč
 • rozšíření plynu ul. Rybářská – 200.000,-Kč
 • prodloužení vodovodu ul. Rybářská – 85.522,-Kč
 • program na generel zeleně – 200.000,-Kč
 • oprava ČOV – 95.832,-Kč
 • oprava topení byt. blok “B” – 77.246,-Kč
 • nátěry byt. bloku “C” a “D” – 89.510,-Kč
 • úprava Glozně – 180.000,-Kč

Akce v roce 2004

 • stavba DPS – 49 486.428,-Kč
 • rekonstrukce ZŠ – zateplení, okna, dveře – 14 966.489,-Kč
 • protipovodňové zátarasy – 185.250,-Kč
 • kanalizace Vinohrádky – 68.950,-Kč
 • přípojka vody k DPS – 296.753,-Kč
 • kanalizační přípojka k DPS – 830.418,-Kč
 • plyn. přípojka k DPS – 91.159,-Kč
 • komunikace ul. Rybářská a plocha u DPS – 3 664.112,-Kč
 • veřejné osvětlení ul. Rybářská – 1 888.644,-Kč
 • rozšíření veř. osvětlení ul. Nádražní – 79.257,-Kč
 • rozšíření veř. osvětlení-  křižovatka Příční – 25.260,-Kč
 • čerpadlo KAWASAKI pro hasiče – 53.669,-Kč
 • zařízení na odsávání nečistot – 138.754,-Kč
 • světelná rampa na auto pro policii – 42.753,-Kč
 • za opravy překopů na cestách – 106.384,-Kč
 • za úpravu kolem stodol U Hřiště – 78.750,-Kč
 • oprava čerpadla – přečerpávací stanice – 42.267,-Kč
 • zapískování sportovišť a dešťový svod ZŠ – 80.306,-Kč
 • opravy na koupališti – 95.832,-Kč
 • opravy rozvodů vody na penzionu – 153.540,-Kč
 • oprava dveří autobus. zastávky – 51.362,-Kč

Akce v roce 2005

 • žaluzie do ZŠ – 624.734,-Kč
 • kanalizace v areálu ZŠ – 1 038.769,-Kč
 • prodloužení sjezdu k č.p. 786 u ČD – 230.503,-Kč
 • koncept Územního plánu – 426.458,-Kč
 • 32 bytů v ul. Na zahrádkách – 37 752.743,-Kč
 • rozestavěná stavba domu pro mládež – 1 427.733,-Kč
 • silnice ul. Příční – 857.585,-Kč
 • kopaná – hřiště rekonstrukce šaten – 3 151.237, 40 Kč
 • opr. střechy a kabin na hřišti – 189.528,-Kč
 • opravy ČOV – 118.921,-Kč
 • malování v ZŠ – 94.360,-Kč
 • opravy na koupališti – 86.794,-Kč
 • oprava hasičského vozu – 32.714,-Kč
 • nátěry oken a dveří na OÚ – 63.480,-Kč
 • zastřešení balkónů blok „C“ – 32.455,50 Kč
 • výměna vchodových dveří blok „C“ záloha – 31.000,- Kč
 • nákup zahradního domku k rychmanovskému rybníku – 95.976,- Kč
 • zakoupeno zařízení na odsávání nečistot z ulice  – 138.754,- Kč
 • nákup kameninových laviček a košů – 73.200,- Kč
 • rozšíření vánočního osvětlení – 103.651, 10 Kč
 • prosklené AL skříňky – 29.526,50 Kč
 • motorová sekačka – 28.920,- Kč

Akce v roce 2006

 • chodník ul.Nádražní – 795.431,- Kč
 • chodník ul.Tyršová – 146.117,- Kč
 • chodník ul.Štefánikova k fi. ASN Hakr – 92.296,- Kč
 • silnice ul. Tyršova ke hřbitovu – 1.234.518,- Kč
 • pořízení dřevěného podia – 64.819,- Kč
 • opravy ČOV – 198.885,- Kč
 • výkup pozemků na rybník – 520.381,- Kč
 • výkup pozemků na domov důchodců – 993 750,- Kč
 • výměna dveří a ost. opravy v ZŠ – 139.626,-Kč
 • dokončení výměny vchod. dveří blok “C” – 32.596,-Kč
 • oprava kapličky ul. Nádražní – 39.000,-Kč
 • pokračování v rek. sport. areálu – 1.461.280,-Kč
 • vybavení dětského hřiště u prodejny JIREX – 121.922,-Kč
 • vybavení  dětského hřiště na Rychmanově – 118.387,-Kč
 • vybavení domu pro mládež – 281.520,-Kč
 • opravy na koupališti – 157.175,-Kč
 • udírna na koupaliště – 16.000,-Kč
 • kameninové lavičky a odp. koše – 89.242,-Kč   
 • dřevěné lavičky – 54.145,-Kč
 • plakátovací sloupy – 83.727,-Kč
 • sekačky na trávu – 90.265,-Kč
 • nádoby na plast a papír  – 43.411,-Kč
 • provzdušňovač  trávníku  – 21.300,-Kč
 • prosklené AL skříňky  – 31.662,-Kč
 • za nátěr fasády penzionu – 258.385,-Kč
 • oprava střechy čp. 144 /budova pošty a MK/  –  1.012.660,-Kč
 • ozvučovací systém pro MÚ – 29.988,-Kč
 • světelné hodiny  – 28.929,-Kč