Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpořené projekty EU

SMART MĚSTO – Újezd u Brna

Název projektu: SMART MĚSTO – Újezd u Brna
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002996

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora strategického řízení v podmínkách města Újezd u Brna. Projekt aktivně reaguje na politický akční plán města a především na vytvořený strategický dokument “Smart koncepce města Újezd u Brna”, který představuje, shrnuje a doporučuje možné varianty řešení jednotlivých oblastí konceptu Smart města. V rámci projektu dojde k vytipování klíčových strategických oblastí, které budou dále rozpracovány do podoby popisu implementačních opatření (resp. jednotlivých koncepcí).

Konkrétně se jedná o Koncepci informační a komunikačních toků, Koncepci veřejné osvětlení, Koncepci dopravy a Energetickou koncepci/Energetický akční plán.

Energetika:

Veřejné osvětlení:

Komunikační a informační toky:

Přístavba mateřské školy – jedné třídy

PROJEKT, REALIZOVANÝ V ROCE 2014, BYL SPOLUFINANCOVÁN Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD, V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 11.3.3 – ROZVOJE A STABILIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL.

REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU DOŠLO KE ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ A TÍM I ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY NA AKCI ČINILY: 4 190 405,25 Kč

PODÍL Z FONDU SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD: 3 561 844,46 Kč (85%)

PODÍL MĚSTA ÚJEZD U BRNA: 628 560,79 Kč (15%)