Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpořené projekty EU

Projekt:

„Cyklostezka Újezd u Brna-Otnice“

Cílem realizace projektu je výstavba komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami mezi městem Újezd u Brna a obcí Otnice. Vybudováním této cyklostezky dojde ke zvýšení atraktivnosti obou obcí, zlepšení dostupnosti a zrychlení dojezdu mezi obcemi. Projekt také přispěje ke zvýšení bezpečného pohybu cyklistů mezi dotčenými obcemi a jejich odklonění ze silnice, která je zatížená velkou intenzitou dopravního provozu.

Realizací projektu cyklostezky mezi těmito obcemi dojde ke zvýšení bezpečnosti, zvýší se dostupnost mezi obcemi, a tím se vytvoří podmínky pro rozvoj dojížďky za prací a škol prostřednictvím cyklistické dopravy. Realizací projektu budou řešeny následující oblasti:

– zajištění bezpečného pohybu cyklistů, chodců a dalších účastníků silničního provozu v dané oblasti

–  zajištění možnosti dopravy v rámci obcí a měst dotčených projektem s využitím nemotorové dopravy

–  zvýšení cestovního ruchu a turistiky v dotčené oblasti

–  zvýšení atraktivnosti obcí nacházejících se podél cyklostezky

– zvýšení komfortu života snížením negativních dopadů na životní prostředí v okolí, tudíž zlepšení kvality života obyvatel dotčených obcí

Termín realizace projektu je červen až listopad 2023. Rozpočet projektu je 14,9 mil. Kč. Finanční prostředky EU jsou ve výši 70 % způsobilých výdajů projektu.


SMART MĚSTO – Újezd u Brna

Název projektu: SMART MĚSTO – Újezd u Brna
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002996

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpora strategického řízení v podmínkách města Újezd u Brna. Projekt aktivně reaguje na politický akční plán města a především na vytvořený strategický dokument “Smart koncepce města Újezd u Brna”, který představuje, shrnuje a doporučuje možné varianty řešení jednotlivých oblastí konceptu Smart města. V rámci projektu dojde k vytipování klíčových strategických oblastí, které budou dále rozpracovány do podoby popisu implementačních opatření (resp. jednotlivých koncepcí).

Konkrétně se jedná o Koncepci informační a komunikačních toků, Koncepci veřejné osvětlení, Koncepci dopravy a Energetickou koncepci/Energetický akční plán.

Energetika:

Veřejné osvětlení:

Komunikační a informační toky:

Přístavba mateřské školy – jedné třídy

PROJEKT, REALIZOVANÝ V ROCE 2014, BYL SPOLUFINANCOVÁN Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS 2 JIHOVÝCHOD, V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 11.3.3 – ROZVOJE A STABILIZACE VENKOVSKÝCH SÍDEL.

REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU DOŠLO KE ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ A TÍM I ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY NA AKCI ČINILY: 4 190 405,25 Kč

PODÍL Z FONDU SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD: 3 561 844,46 Kč (85%)

PODÍL MĚSTA ÚJEZD U BRNA: 628 560,79 Kč (15%)