Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Posilovna – provozní řád

Níže uvedený provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem posilovny a jeho návštěvníky. Provozní řád slouží především a zejména k zajištění pořádku ve všech prostorách posilovny, dále také k zajištění bezpečnosti a ochrany všech návštěvníků posilovny. 

PROVOZOVATEL:  Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna.
IČ 00282740, DIČ CZ00282740
Adresa provozovny: Multifunkční hala se zázemím, Sportovní 1128, 664 53 Újezd u Brna. 

PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí        07:00–11:00      14:00–21:00
Úterý            07:00–11:00      14:00–21:00
Středa          07:00–11:00      14:00–21:00
Čtvrtek         07:00–11:00      14:00–21:00
Pátek           07:00–11:00      14:00–21:00
Sobota         08:00–11:00      14:00–21:00
Neděle         08:00–11:00      14:00–21:00

Poslední možnost vstupu do posilovny je vždy nejpozději 60 minut před koncem provozní doby daného dne. 

Provozovatel posilovny si vyhrazuje právo na jakékoliv změny provozní doby i provozního řádu bez jakéhokoliv předchozího upozornění návštěvníků a zákazníků posilovny. 

Návštěvníci posilovny jsou povinni se řídit následujícími pravidly: 

 1. Návštěvník posilovny je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny přítomné obsluhy. 
 2. Zakoupením vstupu (permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a vyrozuměn s obsahem provozního řádu a zavazuje se jej tímto bezvýhradně dodržovat. 
 3. Návštěvník posilovny musí dosáhnout věku minimálně 15 let. V případě, že je návštěvník ve věku 7–14 let, je mu vstup do posilovny umožněn pouze za doprovodu osoby starší 18 let nebo pod dohledem osobního trenéra. Tato doprovázející osoba následně přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence a je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej nikdy v prostorách posilovny bez dozoru. Vstup dětem do 7 let je do posilovny zakázán.
 4. Posilovací stroje (i jakékoliv další náčiní) používá návštěvník posilovny vždy šetrně
  a pouze k účelu, pro které jsou stroje či pomůcky vyrobeny. Každý cvičenec vždy používá bezpečnostní uzávěry a objímky hřídelí, tyčí! V případě, že cvičenec používá zařízení po předchozím upozornění obsluhy i nadále nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu v plné výši uhradit! 
 5. Po ukončení cvičení je cvičenec povinen vždy uvést nářadí do jeho původního stavu. Všechny činky, kotouče, podložky, osy a uzávěry mají v posilovně své dané a určené místo.
 6. K převlékání a odložení oblečení i osobních věcí návštěvníků posilovny slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení či jiných věcí, jako např. batohů, tašek a mobilních telefonů, je mimo prostory šaten umožněno pouze na vlastní riziko a zodpovědnost. Provozovatel za vzniklé ztráty či poškození těchto věcí nenese v žádném případě odpovědnost. 
 7. V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 
 8. Do posilovny je zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek, dále také osobám v podnapilém stavu a osobám v oblečení, které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení. Jde zejména o oblečení špinavé a páchnoucí či oblečení vzbuzující veřejné pohoršení. 
 9. Návštěvník posilovny musí mít vlastní ručník, který používá vždy jako podložku na veškeré stroje.
 10. Je zakázáno pohybovat se v prostorách posilovny s taškou, a to z důvodu předcházení krádežím. 
 11. Pití lze odkládat vždy pouze na místa k tomu vyhrazená.
 12. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce umístěna lékárnička, která je vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami. 
 13. Cvičenci užívají zařízení posilovny na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě nalezení závady, jsou povinni ji neprodleně nahlásit obsluze posilovny. Cvičení na takovémto stroji je následně okamžitě a ihned zakázáno do doby odstranění závady. 
 14. Provozovatel posilovny neodpovídá za žádné úrazy nebo jiné poškození na zdraví vzniklé v souvislosti se cvičením návštěvníka posilovny. 
 15. Kontrola, promazání i čištění strojů probíhá vždy v termínech dle požadavků a do-poručení výrobce jednotlivého posilovacího zařízení a náčiní. 
 16. Prostor posilovny, recepce a vstupu je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel. 
 17. Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu posilovny.
 18. Klient nedodržující provozní řád může být z posilovny okamžitě vykázán. 
 19. Je zakázáno znečisťovat prostory posilovny a odnášet hygienické prostředky či sportovní vybavení, které je vlastnictvím provozovatele. 
 20. Je zakázáno v prostorách posilovny provozovat výdělečnou činnost bez písemného souhlasu provozovatele. Jedná se zejména o činnost osobních trenérů. Nepovolený poskytovatel i jeho klient budou vykázáni bez nároku na vrácení ceny vstupného.
 21. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní sportovní obuvi a venkovní obuv si uložil do skříňky na ni určené. Za boty a jiné odložené osobní věci provozovatel posilovny nezodpovídá. Venkovní obuv a osobní věci si uložte do skříňky pro Vás určené.
 22. Návštěvník posilovny nesmí nijak rušit ostatní cvičence během tréninku, musí být slušný a ohleduplný vůči všem zákazníkům posilovny. 

Platnost provozního řádu je od 01.03.2024.