Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ceník za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE MĚSTA ÚJEZD U BRNA 1/2020

Zastupitelstvo města Újezd u Brna podle § 5 odst. 1 písmeno f) zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje ve smyslu § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacíms účinností
od 1. 1. 2020 
tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

A) Náklady na vytištění, pořízení kopie (černobílé) nebo záznamu informace (1 ks):
1. KOPÍROVÁNÍ:CENA:
Formát A4 jednostranný2,- Kč/strana
Formát A4 oboustranný4,- Kč/list
Formát A3 jednostranný4,- Kč/strana
Formát A3 oboustranný6,- Kč/list
2. TISK ČERNOBÍLÝ NA TISKÁRNÁCH PC: 
Formát A4 jednostranný2,- Kč/strana
Formát A4 oboustranný4,- Kč/list
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městským úřadem Újezd u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 
3. SKENOVÁNÍ: 
Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování viz. bod A1 tohoto sazebníku. 
  
B) Opatření technických nosičů dat: 
Nenahrané CD10,- Kč/ks
Nenahrané DVD15,– Kč/ks
C) Odesílání informací žadateli: 
Náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.
D) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, je za každou další započatou hodinu účtování žadateli částka ve výši 201,- Kč.

Forma úhrady nákladů:

  1. Hotově – v pokladně Městského úřadu Újezd u Brna
  2. Převodním příkazem – na číslo účtu 4925641/0100, variabilní symbol platby
    dle sdělení účetní města

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informací požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.
Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel
do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Tento sazebník se stanovuje od 1. ledna 2020 pro Městský úřad Újezd u Brna.