Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ceník za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE MĚSTA ÚJEZD U BRNA ze dne 11.12.2023 č. 1/2023

Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovív souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

A) Náklady na vytištění, pořízení kopie (černobílé) nebo záznamu informace (1 ks):
1. KOPÍROVÁNÍ:CENA:
Formát A4 jednostranný2 Kč/strana
Formát A4 oboustranný4 Kč/list
Formát A3 jednostranný4 Kč/strana
Formát A3 oboustranný6 Kč/list
2. TISK ČERNOBÍLÝ NA TISKÁRNÁCH PC: 
Formát A4 jednostranný2 Kč/strana
Formát A4 oboustranný4 Kč/list
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Městským úřadem Újezd u Brna, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 
3. SKENOVÁNÍ: 
Dle formátu požadované informace jako v případě kopírování viz. bod A1 tohoto sazebníku. 
  
B) Opatření technických nosičů dat: 
Nenahrané CD10 Kč/ks
Nenahrané DVD15 Kč/ks
Pokud si žadatel přinese vlastní nosič, úhrady podle tohoto bodu sazebníku neplatí.
C) Odesílání informací žadateli: 
Náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb.
D) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, je za každou další započatou hodinu účtování žadateli částka ve výši 201 Kč.

Forma úhrady nákladů:

  1. Hotově – v pokladně Městského úřadu Újezd u Brna
  2. Převodním příkazem – na číslo účtu 4925641/0100, variabilní symbol platby
    dle sdělení účetní města

V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informací požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona.

Nabytím účinnosti tohoto sazebníku pozbývá účinnosti sazebník schválený 14.12.2022 usnesením Zastupitelstva města Újezd u Brna č. 37/2ZM/2022.

Sazebník byl schválen usnesením Zastupitelstva města Újezd u Brna č. 31/7ZM/2023.

Tento sazebník nabývá účinnosti 1. ledna 2024.