Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o provozování výherních hracích přístrojů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2006

                                      O provozování výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání den 3. července 2006 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                                    tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                            článek I.

Provozování výherních hracích přístrojů v městě je zakázáno ve všech objektech a budovách, které jsou ve vlastnictví města.

                                                           článek II.

Provozování výherních hracích přístrojů nelze povolit ve vzdálenosti do 100 m od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví.

                                                           článek III.

Platnost povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydaných před účinností této obecně závazné vyhlášky není dotčena.

                                                           článek IV.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého zájmu dnem vyvěšení na úřední desce, tj. 4. července 2006. 

ThDr. Jan Hradil, ThD.                                        Karel Hradský
    starosta města                                              místostarosta