Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o alkoholu a jiných omamných látkách, jedech

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 6/2010 O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEDŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém  46. zasedání  dne 19.7.2010  usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. a) a  ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezení některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů (dále jen „návykové látky“), zejména z důvodu zachování veřejného pořádku, ochrany dětí a mladistvých před negativními jevy provázejícími požívání alkoholu a jiných návykových látek.

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejném prostranství

(1)  Na území města se zakazuje požívání alkoholu a jiných návykových látek na vymezených plochách veřejného prostranství (1):

 • a)  v zóně označené v příloze této vyhlášky jako centrum města,
 • b)  ve vzdálenosti 100 m od školských budov (ZŠ, MŠ),
 • d)  ve vzdálenosti 100 m od zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb,
 • c)  na autobusových zastávkách a ve vzdálenosti 20 m od nich,
 • d)  na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 20 m od kostelů a 100 m od hřbitovů,
 • e)  na dětských hřištích a pískovištích a ve vzdálenosti 20 m od nich,
 • f)  na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti 100 m od sportovišť a 100 m od koupaliště,
 • g)  v parcích.

(2)  Veřejná prostranství a objekty uvedené v odst. 1 jsou graficky znázorněny v příloze

č.1 této vyhlášky.

Čl. 4 Výjimky

(1)  Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:

 • a)   oslavu příchodu nového roku v době od 10:00 hodin dne 31.12. do 10:00 hodin dne 1.1. kalendářního roku,
 • b)  prostory předzahrádek umístěných na dotčených prostranstvích u provozoven restauračního typu, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platným právním řádem,
 • c)  společenské a kulturní akce pořádané na předmětných prostranstvích.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 • (1)  Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce města lze postihnout podle platných právních předpisů.
 • (2)  Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat pověření zaměstnanci města Újezd u Brna.
(3) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.

Příloha č. 1 (viz článek 3)

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 11.8.2010


(1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.