Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o městské policii

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006

Zastupitelstvo města Újezd u Brna. se na svém zasedání dne 6.3.2006 usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Ve městě Újezd u Brna se ke dni 6.3.2006 zřizuje městská policie.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 5 /1991., o zřízení obecní policie,

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta obce

Karel Hradský
místostarosta