Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o komunálním a stavebním odpadu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 3/2010, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA.

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém 46. zasedání dne 19.7.2010 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Újezd u Brna, včetně nakládání se stavebním odpadem. (1)

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1)  Komunální odpad se třídí na:

 • a)  tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, elektroodpad,
 • b)  objemný odpad,
 • c)  nebezpečné složky komunálního odpadu,
 • d)  směsný odpad.

(2)  Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b),  c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

(1)  Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2)  Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto místech:

 • a)  ulice Rybářská – u DPS,
 • b)  ulice Rozprýmova – u bytového domu č. 990,
 • c)  ulice Štefánikova – naproti restauraci Rychta,
 • d)  ulice Na Zahrádkách – u obchodu u Jirgalů,
 • e)  ulice Sušilova – u provozovny klempířství Kotolán,
 • f)  ulice Štefánikova – sběrné místo v areálu „MB REAL“.

(3)  Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. Jednotlivé složky tříděného odpadu se odkládají takto:

 • a)  papír – modrý kontejner,
 • b)  PET lahve – žlutý kontejner označený oranžovou nálepkou a pytle pro shromažďování PET lahví,
 • c)  ostatní plasty a nápojové kartony – žlutý kontejner označený oranžovou nálepkou,
 • d)  sklo – zelený kontejner,
 • e)  elektroodpad – vyhrazený prostor sběrného místa ve sběrném dvoře na ul. Štefánikova, v areálu „MB REAL“.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů (2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na webových stránkách města, ve vývěskách a  v místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

(1)  Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

(2)  Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. na webových stránkách města, ve vývěskách a v místním rozhlase.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

(1)  Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

 • a)  typizované sběrné nádoby – popelnice, kontejnery, pevné igelitové pytle, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 • b)  odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(2)  Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(3)  Svoz směsného  komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu v závislosti na zvolené frekvenci vývozů:

 • základní………………………………………………………………………………   1 x za 14 dnů,
 • pet lahve …………………………………………………………………………….    1 x za   7 dnů.

(4)  Směsný odpad, pocházející ze hřbitova (svíčky, věnce, kytice apod.) se odkládá do přistaveného kontejneru na hřbitově.

Čl. 7

Povinnosti osob

(1)  K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

(2)  Fyzické osoby jsou povinny zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby 110 nebo 240 litrů, případně pevné plastové pytle.

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

(1)  Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2)  Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem (např. ukládáním do kontejnerů a jejich následným odvozem na skládku stavebního odpadu).

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010


(1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

(2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)