Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o čistotě na ulicích, ochraně životního prostředí, zeleně

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 4/2010, O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY NA ULICÍCH A JINÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELENĚ V ZÁSTAVBĚ A OSTATNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ (VYHLÁŠKA O ČISTOTĚ)

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na základě ustanovení § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  o obcích“), na svém zasedání  dne 19.7.2010 usneslo na vydání této vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Čl. 1Úvodní ustanovení
 
Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržováníčistoty na ulicích a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatníveřejné zeleně pro zlepšení estetického vzhledu města.
 
Čl. 2Vymezení základních pojmů pro účely této obecně závazné vyhlášky
 
(1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště, veřejná zeleň, všechnyulice, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (1)
 
(2)  Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímždůsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství.
 
Čl. 3Znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství
 
(1)  Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhláškyrozumí zejména:a)  odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,b)  provozní kapalina, která mimo pozemní komunikace unikla z dopravních prostředků,
c)  roztok mycího prostředku, který odtekl  mimo pozemní komunikace při umývání, karoserií nebo motorů dopravních prostředků,d)  krmení pro zvířata (2),e)  výkaly a výměšky,f)  odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra,g)  plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně (dále   jen plakáty) umístěné mimo plochy k tomu určené,h)  vyklepávání nebo kartáčování koberců, přikrývek, šatstva nebo jiných předmětů z oken nebo balkónů obrácených do ulic.
 
Čl. 4Zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
 
(1)  Každý je povinen se chovat tak, aby:a)  nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství (3),b)  nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.
 
(2)  Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce.
 
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči. (4)
 
(4) Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce jepovinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených. (5)
 
(5)  Provozovatelé obchodů, restaurací, stánků s občerstvením, se zeleninou,provozovatelé lidové technické zábavy apod. jsou povinni opatřit veřejné prostranství, která užívají, odpadkovými koši a dbát o jejich pravidelné a včasné vyprazdňování. Dále jsou povinni provádět denně úklid užívaného prostranství a jeho okolí, zejména odstraňovat nečistoty a odpadky vzniklé v souvislosti s jejich činností.
Čl. 5Plakáty
 
  (1) Vylepovat plakáty,  soukromá oznámení, inzeráty apod. lze pouze na plochách k tomu určených vlastníkem a označených identifikačními údaji vlastníka stavby nebo vlastníka místa pro vylepování plakátů (plakátovací plochy).
 
(2) Vlastník stavby, s jehož souhlasem byly plakáty,  soukromá oznámení, inzeráty apod.  na stavbě vylepeny nebo vlastník místa pro vylepování plakátů, jsou povinni zabezpečovat odstranění sejmutých, uvolněných nebo stržených plakátů.
 
Čl. 6Způsob provádění čištění ulic a jiných veřejných prostranství
 
(1)  Čištěním veřejného prostranství se rozumí zametání, popř. odstraňování sněhu,bláta, jiných nečistot a plevele. Čištění musí být prováděno v celé šířce plochy. Pokud nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni.
 
(2)  Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačníchvpustí.
 
  (3) Při čištění ulic a jiných veřejných prostranství nesmí být použity látky, které by ohrozily životní prostředí. Užívány mohou být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek stanovených pro jejich aplikaci.
 
Čl. 7Péče o vzhled ostatních veřejných zařízení
 
  Ve městě je nutno dodržovat noční klid, a to v době od 22:00 – 06:00 hod.
 
(1)  Zábavní podniky (cirkusy, lunaparky apod.) je možné umístit pouze se souhlasemměstského úřadu. Podmínky zpoplatnění umístění těchto zařízení na veřejných plocháchupravuje obecně závazná vyhláška města č. 1/2010, o místním poplatku za užíváníveřejného prostranství.
 
(2)  Pomníky a památná místa jsou pod ochranou zákonů a jejich poškozování nebozneuctívání je trestné.  
 
  (3)  Na veřejné zeleni je zejména zakázáno:a)  trhat, lámat, jinak ničit a znečišťovat prvky veřejné zeleně,b)  vstupovat na plochy květinových záhonů, upevňovat jakékoliv předměty     k dřevinám a rostlinám bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně.
  (4)  Návštěvníci hřbitova se řídí Řádem veřejného pohřebiště.
 
Čl. 8Sankce
 
(1)  Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky je řešeno podle zákonač. 200/1990 Sb. o přestupcích.
 
(2)  Uložení pokuty nezbavuje postiženou osobu a podnikatele povinnosti odstranitzávadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, může závadový stav odstranit město samo na náklady postižené osoby, nebo uložit pokutu opakovaně.
 
Čl. 9Účinnost
 
(1)  Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brnadne 19.7.2010.
 
(2)  Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.
1. 
(3)  Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláškao udržování čistoty, veřejném pořádku a ochraně životního prostředí 2004.
 
  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2010

Sňato z úřední desky dne: 11.8.2010


(1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(2) § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.77/2004 Sb.

(3) Například § 47 odst. 1 písm. d) a § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb.

(4) Například § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 28 odst. 1  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §  47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích.

(5) Například § 19, 20, 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a  zákona č. 444/2005 Sb.