Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Směrnice pro činnost Městské policie

m ě r n i c e

pro činnost Městské policie v Újezdě u Brna

čl. 1

Úvodní ustanovení

Městská policie (dále jen MP) je orgánem města Újezd u Brna, který, v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném znění a na základě zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, byl zřízen Zastupitelstvem města Újezd u Brna, přijetím obecně závazné vyhlášky č.4/2006.

čl. 2

Městská policie se skládá ze tří strážníků, z nichž jeden je na základě rozhodnutí RM ustanoven do funkce vedoucího strážníků.

čl. 3

  Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně, s ohledem na zajištění plnění úkolů, které jsou dány činností MP. Za vedení evidence o odpracované pracovní době, čerpání dovolené, nemoci apod. je odpovědný vedoucí strážník, který vede kontrolovatelnou evidenci.

Sídlo MP je řádně označeno a je umístěno v určených a zabezpečených prostorách MÚ Újezd u Brna.

Kontaktní spojení na městskou policii :

Telefon    : 544 224 901

Mobilní telefon vedoucího    : 722 070 912

Mobilní telefon strážníka ve službě   : 602 500 584

e-mailová adresapolicie@ujezdubrna.cz

čl. 4

Činnost Městské policie

Městská policie Újezd u Brna se při výkonu služby a ostatních souvisejících činnostech řídí zejména:

1)  zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

2)  zákonem Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému,

3)  obecně závaznými vyhláškami, nebo nařízeními a pokyny starosty města, ZM a RM města Újezd u Brna a pověřeného vedoucího strážníka,

4)  zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a

ostatními zákonnými normami, které se zabývají činností, nebo plněním úkolů MP (trestní zákon, trestní řád a další. Dále pak doporučeními a rozhodnutími orgánů města, PČR a MV ČR, zejména na úseku prevence ( k nápadu trestné činnosti, narušování pravidel občanského soužití, v dopravě, kriminality mládeže apod.)

MP plní zejména úkoly v oblastech:

a)  zabezpečení místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města, pokud tak stanovuje zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, nebo zvláštní zákon,

b)  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

c)  dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,

d)  přispívá v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, nebo jiným zákonem, k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

e)  odhaluje přestupky a jiné správní delikty,

f)  upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

čl. 5

Spolupráce Městské policie s ostatními složkami

1)  Při plnění svých úkolů spolupracuje MP s PČR  Židlochovice.

2)  V případě vzniku mimořádných událostí pak spolupracuje se  složkami Integrovaného záchranného systému.

3)  Při zajištění veřejného pořádku a dopravy při konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcích, spolupracuje s dobrovolnými organizacemi a spolky.

čl. 6

Vybavení Městské policie

Výzbroj a výstroj je stanovena zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii a ve znění pozdějších předpisů a je upravena vyhláškou ZM Újezd u Brna č. 1/2008

  Výzbroj a výstroj strážníků je zajišťována z finančních prostředků města a zůstává majetkem města. Strážníci jsou povinni toto vybavení používat pouze při výkonu služby, příp. při cestě do služby nebo z ní. Kombinace tohoto vybavení s civilními oděvními svršky je zakázána. Porušení tohoto zákazu bude řešeno jako porušení pracovní kázně dle zák.č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění.

  Při výkonu služby strážníci MP mohou využívat následující spojovací a technické prostředky:

1.  spojovací prostředky (jako jsou pevné telefonní linky, mobilní telefony, radiostanice),

2.  výpočetní techniku, včetně jejího napojení na internetovou síť a stávající síť MÚ,

3.  přenosný kapesní diktafon,

4.  služební automobil (označení MP Újezd u Brna),

5.  technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (TPZO – botičky), pro případy, kdy osobní vozidlo bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem, vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

6.  přenosné dopravní značky

7.  digitální dokumentační techniku ( fotoaparát, příp. videokameru k dokumentaci zjištěných přestupků, nedostatků, narušování veřejného pořádku, důkazních materiálů ke správnímu řízení apod.).

čl. 7

Dokumentace vedená Městskou policií

  Vedoucí strážník vede tuto dokumentaci:

  a) osobní spisy strážníků, obsahující vedle osobních údajů zejména:

  _______________________________________________________

●  osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce strážníka,

●  čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zák.č.553/1991 Sb. o obecní policii

●  protokol o licenční zkoušce strážníka,

●  doklady o pravidelných zdravotních prohlídkách,

●  doklady o prověrkách tělesné způsobilosti, doklady o dalším vzdělávání a rozšiřování znalostí strážníka (kurzy, semináře, proškolování legislativních aktů, vztahujících se k činnostem MP a MÚ),

●  doklady o způsobilosti k nošení a používání služebních střelných zbraní ( to značí pravidelné prověrky ze střeleb a manipulace se služební zbraní ),

●  pravidelná hodnocení činnosti strážníka,

●  dále pak fotokopie řidičského oprávnění, profesního oprávnění k řízení služebních motorových vozidel,

b) Přehled o odpracované pracovní době formou tzv. „Pracovního výkazu“.

Výkaz pracovní doby lze vést jak tištěnou formou, tak i za pomocí výpočetní techniky. Na konci hodnoceného období (měsíce), výkaz pracovní doby archivovat.

c) Záznamy o proškolení strážníků z bezpečnosti práce a požární ochrany.

d) Záznamy o proškolení strážníků z vyhlášek, nařízení a dalších právních aktů, které mají místní zaměření a byly vydány městem Újezd u Brna, nebo KrÚ JmK.

 e) Doklad o denní činnosti strážníků tzv. „Rozpis služeb na den…“

V tomto dokladu je uvedeno složení hlídky, spojení na hlídku, časový rozvrh, hlavní úkoly hlídky k plnění a podpisy strážníků, kteří se s rozpisem seznámili.

( Současně je zde uveden i strážník, který zajišťuje po pracovní době manipulaci s technickými prostředky k zabránění odjezdu vozidla – TPZOV-botičky.)

f) Doklad o docházce do zaměstnání tzv. „Docházková kniha“, vyplňuje sám strážník při příchodu do zaměstnání a skutečném odchodu ze zaměstnání.

g) Plán služeb strážníků.

Plán služeb se zpracovává na určité období, zpravidla na kalendářní měsíc a v něm se zohledňují plánované akce, prověrky zdatnosti, střelby, apod., ale i požadavky strážníků na dovolenou, náhradní volna, apod. Měsíční výkaz se po ukončení plánovaného období ukládá do archivu. Tento plán schvaluje starosta města.

h) Vedení „Knihy fonogramů a hlášení“.

Dále pak vedoucí strážník zajišťuje:

a)  Informace z PČR o nápadu trestné činnosti, dopravní situaci – nehodovosti, apod.

( týdenní výpisy – informace ze „Situačních zpráv“ PČR a čtvrtletní statistické informace o nápadu trestné činnosti a dopravní nehodovosti.)

b)  Přehled o spolupráci s PČR ( předání osob podezřelých z trestné činnosti, hledaných osob, poznatků k trestné činnosti, apod.)

c)  Přehled o preventivní činnosti MP (samostatné, nebo v součinnosti s OOP PČR.)

d)  Přestupková agenda :

– oznámení do komise VP,

– přehled o přestupcích řešených na místě,

– přehled o přestupcích řešených na služebně,

– přehled o použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.

l)  Knihu „Evidence nezaplacených pokut“ ( k dokumentaci předávání složenek k úhradě za přestupky – když přestupce nemá na zaplacení na místě.)

m)  Stížnosti, podněty občanů ( k samotné činnosti MP, ostatní stížnosti a podněty ke zkvalitnění práce MP – tyto  předává k řešení starostovi města ).

čl. 8

Vedení další  dokumentace

a)  Každý jednotlivý strážník povede tzv. „Hlídkovou knížku“.

V tomto dokladu strážníka je prakticky uvedena jeho denní činnost ve službě, jaké úkoly v průběhu výkonu služby měl plnit, kde službu vykonával, případně na jakém stanovišti a zda vykonával službu sám, nebo dvou a vícečlenná hlídka, zda byl nadřízenými při výkonu služby kontrolován, apod.

b)  Tiskopisy pro obyvatele „Upozornění“

Jedná se o formuláře k vyplnění pro konkrétní zjištěné závady, jako jsou upozornění na nedovolené skládky, neposypané chodníky, apod., kdy je občan nejprve tímto způsobem upozorněn a pokud na upozornění nereaguje, je vystaven např. blokovému řízení, nebo oznámení správnímu orgánu.

c)  Kontrola podezřelých osob formou tiskopisů „Kontrola osoby“.

Jedná se o záznamy z kontroly pohybu podezřelých osob, např. na místě trestného činu,

osoby narušující noční klid, veřejný pořádek, apod.

d)  „Oznámení dopravního přestupku“, kdy pachatel odmítá řešit přestupek na místě.

Jedná se o doklad pro další správní řízení. Zde má pachatel možnost se k přestupku sám vyjádřit.

e)  „Předvolání pro nepřítomného pachatele přestupku“.

Zejména pro případy, kdy přestupce nebyl zjištěn na místě spáchání přestupku ( případy parkování ).

čl. 9

Činnost vedoucího strážníků

  Vedoucí strážníků odpovídá za vybavení služebny a zajišťuje případné opravy, nebo doplnění technických prostředků, které jsou užívány strážníky MP při výkonu služby, za pořádek a čistotu služebních místností. Dále pak

1.  vede veškerou dokumentaci o činnosti MP (uvedeno v čl.7),

2.  plánuje služby (současně i sleduje a vyhodnocuje „Pracovní výkazy“ strážníků a na základě odpracované doby pak plánuje další služby),

3.  úkoluje strážníky pro plnění výkonu služby,

4.  shromažďuje požadavky, podněty a informace a tyto zapracovává do plánu služeb (i s požadavky PČR),

5.  provádí instruktáž nastupujícím hlídkám strážníků,

6.  vyhodnocuje denní činnost strážníků, případně součinnost s ostatními složkami IZS,

7.  navrhuje starostovi další činnost MP a případná opatření,

8.  řeší problémy, předvolání, stížnosti, apod., které jsou spojeny s činností MP,

9.  zpracovává zprávy pro informovanost Rady a Zastupitelstva města, informace na veřejná zasedání, komise, apod.,

10.  provádí kontrolní činnost ve vztahu k podřízeným strážníkům,

11.  zajišťuje preventivní činnost (vlastní MP, nebo v součinnostní s ostatními složkami IZS),

12.  v případech použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botiček), zajistí v pracovní době jejich sejmutí (odemknutí a vyřízení přestupku) strážníkem v dosažitelnosti,

13.  sleduje a schvaluje čerpání limitu na ošatné a výstroj u jednotlivých strážníků.

čl. 10

Činnost strážníků

Strážníci MP jsou přímo podřízeni vedoucímu strážníků. Vedoucí strážníků pak podřízen pouze  starostovi města, který řídí MP.

  Strážníci MP se ve své každodenní činnosti řídí :

1.  schválenými směrnicemi pro činnost vlastní MP,

2.  zákonnými normami, předpisy a nařízeními, vydanými k činnosti MP,

3.  instrukcemi vedoucího,jak ústními, tak uvedenými v knize služeb a rozpisu služeb,

4.  při skončení výkonu služby provádějí zpracování plnění úkolů, tzn. zpracovávají potřebné záznamy, výkazy činnosti a vlastnoruční záznam do „Knihy služeb“,

5.  vedou si „Hlídkové knížky“, jako doklad o jejich každodenní činnosti.

čl. 11

Pracovní doba a doba odpočinku

  Pracovní doba a doba odpočinku je stanovena zákoníkem práce. Délka pracovní doby činí 40 hod. týdně. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně (denní výkon služby je 8 hod. + 30 min. přestávka). Při plánování služeb je vedoucí strážník povinen:

a)  zachovávat ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

b)  během nepřetržitého výkonu služby musí naplánovat třicetiminutovou přestávku (jídlo, odpočinek). Tato přestávka nesmí být plánována na začátek a na konec pracovní směny,

c)  rozvrhnout pracovní dobu tak, aby strážník měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin,

d)  vést přehledy o případné služební pohotovosti, práci přesčas a noční práci,

e)  vést veškerou evidenci pracovní doby a umožnit nahlédnutí strážníkovi do evidence jeho pracovní doby.

čl. 12

Závěrečná ustanovení

V případě novelizace zákonných norem, týkajících se činnosti městské – obecní policie, bude tato schválená směrnice o nová zákonná ustanovení upravena.

Tuto směrnici schválilo Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém 18. zasedání dne 10. 3. 2008.

Směrnice nabývá účinnosti dne 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Újezd u Brna.

ThDr. Jan Hradil Th. D.  Karel Hradský

  starosta města  místostarosta  města

Vyvěšeno na úřední desce dne:  14. 3. 2008

Sňato z úřední desky dne:   1. 4. 2008