Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o veřejném pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 7/2010, K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, KTEROU SE REGULUJE UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) na svém 46. zasedání dne 19.7.2010 usneslo na vydání této vyhlášky, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města Újezd u Brna

Čl. 1Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Újezd u Brna zamezit ohrožování bezpečnosti, zdraví a majetku občanů města Újezd u Brna v důsledku neomezeného používání zábavní pyrotechniky.
 
Čl. 2  Vymezení základních pojmů pro účely této obecně závazné vyhlášky
 
(1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště, veřejná zeleň, všechny ulice,parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
 
(2)  Za zábavní pyrotechniku jsou pro účely této vyhlášky považovány všechny zábavnívýrobky obsahující chemické sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo serychle spalují za značného vývoje plynů nebo vývoje vysokých teplot a plamenůnejrůznějších barev.
 
(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s  dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je provozování zábavnípyrotechniky.
 
Čl. 3Zákaz užívání zábavní pyrotechniky
 
Činnost uvedená v čl. 2 odst. 3 je způsobilá nepřiměřeně obtěžovat občany v obytné zástavbě hlukem a světelnými efekty a je zakázáno ji provádět v noční době od 22:00 do 06:00 hodin.
Čl. 4Vymezení veřejných prostranství a času pro užívání zábavní pyrotechniky
Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 3 je možno vykonávat pouze v lokalitě Šmoldus, která je graficky znázorněna v příloze č. 1‚ a to v době od 18:00 do 22:00 hodin.
Čl. 5Výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky
Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.
Čl. 6Kontrola a sankce
  (1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat pověření zaměstnanci města Újezd u Brna.
(2)   Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
Čl. 7Účinnost
 
(1)   Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brnadne 19.7.2010.
 
(2)   Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.
       ……………………….  Karel Hradský  místostarosta       …………………………….  ThDr. Jan Hradil, Th.D.  starosta