Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o podmínkách pořádání akcí

VYHLÁŠKA Č. 3/2005 O STANOVENI PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH 
A UKONČENI VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH TANEČNÍCH ZÁBAV, DISKOTÉK A JINÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU.

Zastupitelstvo obce Újezd u Brna se na svém zasedání dne13. 9. 2005 usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecni zřízení), ve zněni zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

  1. Obec Újezd u Brna stanovuje, že diskotéky, taneční zábavy a podobné hudební produkce, dále jen (diskotéky) jsou činnosti, které narušují nebo mohly by narušit veřejný pořádek v obci.
  2. Tato vyhláška se vztahuje na provozovatele a pořadatele diskoték.

Čl. 2

  1. Obec stanovuje, že diskotéky je možno konat od ledna do prosince v době od 06.00 hodin do 01.00 hodin. Výjimku tvoří pořádání reprezentačních plesů v období leden – březen a hodových tanečních zábav v měsíci červnu, kdy je hudební produkce povolena v době od 06.00 do 03.00 hodin.

Čl. 3

  1. Obec stanovuje, že o místu pořádání diskotéky rozhoduje zastupitelstvo obce na základě písemné žádosti pořadatele.
  2. Zastupitelstvo obce může jmenovat orgán obce, na který přenese svoji pravomoc vydat rozhodnutí o místu pořádání diskotéky.

Čl. 4

Obec stanovuje pořadatelům diskoték, tanečních zábav a podobných veřejnosti přístupných kulturních podniků z důvodu ochrany veřejného pořádku tyto závazné podmínky:
a) Pořadatel diskoték je povinen oznámit místo, čas konání diskotéky, předpokládaný počet účastníků a kapacitu míst, kde se bude diskotéka konat, 60 dnů předem písemnou formou.
b) Písemná žádost pořadatele musí obsahovat jméno, příjmení nebo název organizace, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ a počet členů pořadatelské služby.
c) Pořadatel v žádosti musí oznámit způsob zajištění požárních a hygienických opatření.
d) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni po celou dobu akce, i po oficiálním ukončení. Pořadatelská služba musí být viditelně označena.

Čl. 5

  1. Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí obecní policie a obecní úřad.
  2. Sankce se ukládá podle zvláštní předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení na úřední desce.
V Újezdě u Brna dne 13. 9. 2005

ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta obce

Karel Hradský
místostarosta