Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/05: VŘ – Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova (24.04.2023)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova na par. č. 3079/1 a 3080 v k. ú. Újezd u Brna v rozsahu pro územní a stavební řízení ve smyslu § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení obecným stavebním úřadem a projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno územní a stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doplněná vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného rozpočtu a slepého výkazu výměr bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě pravomocného stavebního povolení. Součástí nabídky bude i cena za autorský dozor po celou dobu průběhu stavby. Podmínky výkonu autorského dozoru upravuje samostatná smlouva.
Navržená projektová dokumentace pro rozšíření hřbitova musí splňovat veškeré legislativní náležitosti a zohledňovat následující požadavky objednatele:
a) rozšíření hrobových míst na max. možný počet,
b) sociální dvojhrob a společný hrob,
c) rozšíření kolumbária ze současných 45 míst na nejméně 120,
d) vybudování rozptylové loučky,
e) vybudování parkoviště pro max. možný počet vozidel,
f) přesun kontejneru na směsný odpad a na hlínu do optimální dostupné vzdálenosti,
g) přesun a výstavba nové obvodové zdi hřbitova,
h) nové chodníky a přístupové cesty,
i) návrh úpravy zeleně.

Přílohy