Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/22: VŘ – Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1 (15. 9. 2020)

  1. Název veřejné zakázky: „Odstranění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna – etapa č. 1“.
  2. Druh zakázky: stavební práce.
  3. Specifikace a místo požadovaného plnění: předmětem plnění veřejné zakázky je demolice rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k.ú. Újezd u Brna. Budova určená k demolici se nachází ve středu obce a jedná se o rodinný dům. Pozemek, na kterém se budova nachází, má rovný terén. Budova určená k demolici je nepravidelného půdorysu a na východní a západní straně přiléhá k sousedním stavbám. Budova je přízemní, podsklepená a dispozičně průjezdem rozdělená na dvě bytové jednotky. Zastřešena je sedlovou a pultovými střechami. Stáří budovy je odhadováno na 80 let.
  4. Technická specifikace předmětu zakázky: technické provedení je stanoveno v technických zprávách projektové dokumentace pro stavební řízení, které jsou zpracovány zodpovědným projektantem Petrem Zelinkou, a jsou nedílnou součástí (přílohou) této výzvy a s ohledem na Dohodu o zajištění stavby (uzavřenou se spoluvlastníky sousední nemovitosti – RD č. p. 56, parc. č. 253).
  5. Předpokládá se, že demolice bude provedena ve dvou etapách.
    • Etapa č. 1 dle projektové dokumentace: odstranění nadzemní části rodinného domu s tím, že bude ponechána podlaha domu, podzemní nádrže a sklep, kdy tento bude zabezpečen proti vnikání srážkových vod. Dále bude po dohodě se sousedem (RD č. p. 56) ponechána štítová zeď rodinného domu, která bude zbourána do úrovně atiky sousedovy garáže. Takto zarovnané zdi budou oplechovány tak, aby nemohlo docházet k zatékání do objektu. Staveniště bude zabezpečeno drátěným oplocením s dvoukřídlou bránou. Dále bude omítnut štít sousední stavby č. p. 170.
    • Etapa č. 2 dle projektové dokumentace bude provedena před zahájením výstavby nového objektu a nebude realizována v rámci této výzvy (kompletní vybourání spodní stavby domu vč. sklepa a základových pásů).
  6. Termín předání etapy č. 1 je nejpozději do 31. 12. 2020.

23.9.2020 – odpovědi na dotazy uchazečů v souboru ZD_doplnění_informace_1.PDF

24.9.2020 – na základě upozornění jednoho z uchazečů na nesoulad v zadávací dokumentaci a výkazu výměr upozorňujeme na změnu výkazu výměr (ÚJEZD_výkaz výměr_etapa I) a prodloužení termínu pro podání nabídek do 2.10.2020. Nový termín pro podání nabídek je nyní stanoven na 2.10.2020 v 10:00 hod. a otevírání obálek proběhne v 10:05 hod. Dosud zaslané nabídky budou neotevřené vráceny uchazečům s možností aktualizace ceny. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Přílohy