Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Žádosti a formuláře

Formuláře – životní  prostředí:
Žádost o povolení ke kácení dřevin
Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na obecních pozemcích
Podnět k provedení ořezu dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Újezd u Brna
Formuláře – stavební oblast:
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci v Újezdě u Brna
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Újezdě u Brna – stavební práce
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Újezdě u Brna – umísťování, skládání a nakládání věcí
Postup při zřizování věcných břemen – přípojky inženýrských sítí

Základní regulativy pro výstavbu ve městě Újezd u Brna
Práce, které nevyžadují (ani) ohlášení stavebnímu úřadu:⇒ opravy fasády (mimo zateplení) a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a oprava střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby.
⇒ výměna nenosných částí konstrukcí stavby
⇒ opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby
⇒ výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby
Postup pro zřízení nového parkovacího místa na pozemku Města Újezd u Brna1. Zajistit projektovou dokumentaci s návrhem parkovacího místa se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky.
2. Požádat Město Újezd u Brna a popř. další dotčené osoby, o souhlas s předloženou projektovou dokumentací.
3. Po uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemku s Městem Újezd u Brna bude vydán souhlas s projektovou dokumentací.
4. Projektovou dokumentaci projednanou s dotčenými orgány a správci sítí je nutno spolu s žádostí podat na Stavební úřad do Sokolnic, který rozhoduje o umístění a povolení staveb.
5. Po nabytí právní moci vydaného souhlasu či rozhodnutí je teprve možno zahájit stavbu.
Formuláře – evidence obyvatel:Informace:
přihlášení k trvalému pobytu – vzor přihlašovacího lístkuNáležitosti k přihlášení trvalého pobytu:
Žadatel předloží:
1. vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (obdrží na podatelně úřadu), potvrzený ze zadní strany majitelem objektu v kolonce Potvrzení oprávněné osoby
2. platný občanský průkaz, popř. potvrzení o změně stavu či pobytu, pokud již byla dříve vydána, popř. předložit jiný platný doklad totožnosti
3. doklad o vlastnictví domu či bytu, popř. doložit oprávněnost užívání předmětného prostoru určeného k bydlení
4. správní poplatek 50,- Kč
5. k nezletilým dětem rodný list. 
Žadatel si musí telefonicky domluvit termín pro přihlášení trvalého pobytu či k provedení změny trvalého pobytu na tel. 544 224 336. Ostatní informace tamtéž.
potvrzení oprávněné osoby –
souhlas s přihlášením k trvalému pobytu
návrh/žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
 
Formuláře – sociální oblast:Informace:
Žádost do Domova s pečovatelskou službou (DPS), ul. Rybářská – pro zařazení do pořadníkuŽádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdrav. stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané Újezda u Brna, poté jejich příbuzní a nakonec ostatní občané.
Žádost do Penzionu pro důchodce, ul. Štefánikova – pro zařazení do pořadníkuŽádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí místního Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané z Újezda, poté jejich příbuzní, nakonec ostatní občané.
Formuláře – dotace:
Žádost o dotaci – fyzická osoba
Žádost o dotaci – právnická osoba
Rada města Újezd u Brna na své 141. schůzi dne 25. 10. 2021 schválila nový vzor Žádosti o dotaci z rozpočtu Města Újezd u Brna. Vzor žádosti je platný již pro žádosti o dotaci na rok 2022.
Vyúčtování dotace – fyzická osoba
Vyúčtování dotace – právnická osoba

Usnesením č. 14 ze zasedání ZM Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 zastupitelstvo města rozhodlo, že žádosti o dotace do rozpočtu města na následující kalendářní rok musí být podány vždy nejpozději do 30. 11. aktuálního roku.
Žádosti, které budou podány, aniž by byla minulá dotace vyúčtována dle smlouvy, budou zamítnuty.   

Formuláře – další:
Vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity
Žádost o pronájem nebytového prostoru
Dokumenty pro uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod:
Průvodní dopis VAS
Podklad pro novou smlouvu
Paušální karta domácnosti