Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/14: VŘ – Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova – II. výzva (13.09.2023)

  1. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova na par. č. 3079/1 a 3080 v k. ú. Újezd u Brna v rozsahu studie, dokumentace pro územní a stavební řízení ve smyslu § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení obecným stavebním úřadem a projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno územní a stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doplněná vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného rozpočtu a slepého výkazu výměr bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována na základě pravomocného stavebního povolení. Součástí nabídky bude cena za spolupráci při výběrovém řízení na dodavatele stavby a cena za autorský dozor po celou dobu průběhu stavby. Podmínky výkonu autorského dozoru upravuje samostatná smlouva.

Navržená projektová dokumentace pro rozšíření hřbitova musí splňovat veškeré legislativní náležitosti a zohledňovat následující požadavky objednatele:

rozšíření hrobových míst na max. možný počet, sociální dvojhrob a společný hrob, rozšíření kolumbária ze současných 45 míst na nejméně 120,vybudování rozptylové loučky, vybudování parkoviště pro max. možný počet vozidel, přesun kontejneru na směsný odpad a na hlínu do optimální dostupné vzdálenosti, přesun a výstavba nové obvodové zdi hřbitova, nové chodníky a přístupové cesty, návrh úpravy zeleně.

Přílohy