Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/01: VŘ – Technický dozor investora pro stavbu Multifunkční haly se zázemím (28.01.2022).

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: předmětem zakázky je poskytnutí služeb stálého technického dozoru investora (dále TDI) při realizaci díla a na společné koordinaci činností BOZP na prováděné stavbě „Multifunkční hala se zázemím“. Službami TDI se rozumí zejména kontrola provádění stavebních prací, přejímání dokončených dílčích stavebních prací včetně předepsaných zkoušek a revizí, kontrola vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby v souladu s podmínkami stavebního povolení apod. Rozsah prováděné stavby „Multifunkční hala se zázemím“ je podrobně popsán v dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (příloha č. 3).

Přílohy