Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/29: VŘ – Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“ (5.12.2020)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení stávající kanalizační stoky AF-1, jednotné kanalizace, určené pro odvod splaškových a dešťových vod z objektů a ploch přilehlých k stávajícímu hřbitovu. Kanalizační potrubí bude napojeno na stávající koncovou revizní šachtu v ulici Tyršova. Trasa kanalizace bude vedena v tělese stávající komunikace severním směrem. Před podjezdem pod železniční tratí bude trasa kanalizace odkloněna na parcelu č. 1171 (vlevo). Ve vzdálenosti 15,0 m od bočního křídla železničního podjezdu bude trasa kanalizace vedena kolmo na drážní těleso, kde bude vedena metodou řízeného protlaku pod tímto tělesem. V tomto úseku bude kanalizační potrubí vedeno v chráničce. Za tratí bude kanalizační stoka vedena směrem k stávajícímu objektu obřadní síně. Při realizaci dojde k částečnému záboru
komunikace. Vozovka bude v nezbytném rozsahu odstraněna a po provedení hutněného štěrkového zásypu bude v kompletní skladbě obnovena. V místech křížení se stávajícími sítěmi budou tyto chráněny před poškozením. Přesná poloha sítí bude
vytyčena správci vedení na základě žádosti dodavatele prací. V ochranném pásmu těchto vedení je třeba provádět výkopové práce ručně.

9.12.2020 – doplnění ZD na základě dotazů uchazečů – soubory “ZD Doplnění.pdf” a “STATICKÝ VÝPOČET CHRÁNIČKY.pdf

11.12.2020 – odpověď na základě dotazu uchazeče – soubor “ZD Doplnění 2.pdf

Přílohy