Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/24: VŘ – Zpracování studie kulturního domu Na Rychtě ( 1. 10. 2020)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie za účelem rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě na
pozemku p.č. 122 a p.č. 123 v k.ú. Újezd u Brna.
a) Předmětem plnění je:

 • zpracování architektonické studie kulturního domu na základě „Upřesňujících podmínek zadání“, které jsou přílohou č. 2 této výzvy a konzultací se zadavatelem,
 • aktivní účast na jednáních např. s dotčenými orgány v souvislosti se zpracováním studie, prezentace na jednání Rady města Újezd u Brna, prezentace studie na veřejných projednáních,
 • představení studie autorem před jejím odevzdáním na jednání Rady města Újezd u Brna,
 • studie bude projednána a opatřena kladnými stanovisky dotčených orgánů (zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje)

b) Požadavky na zpracování studie:

 • Textová část:
  • Popis a zdůvodnění navrhovaného řešení
  • Podrobný popis provozu
  • Odborný odhad nákladů
 • Výkresová část:
  • Situace širších vztahů – 1:1000
  • Situace areálu kulturního domu – 1:500
  • Půdorysy jednotlivých podlaží – 1:200 (popř. podrobnější 1:100)
  • Vzorové řezy – 1:200 (popř. podrobnější 1:100)
  • Pohledy – 1:200 (popř. podrobnější 1:100)
  • Vizualizace dokumentující navrhované řešení
  • Grafické znázornění provozu (lze řešit jako schéma v textové části studie)

Přílohy