Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Závěrečný účet města

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2010

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

 Údaje o městu:

Adresa : Město

Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Právní forma:

Město – územně samosprávný celek

IČO : 00282740

Telefonické spojení :

544224336, 544224218

E-mailová adresa :

obec.ujezd@oasanet.cz

Bankovní spojení : základní

běžný účet zřízen u KB Brno-venkov

Číslo účtu :

4925641/0100

Počet obyvatel

k 01.01.2010 :         3.077

Počet obyvatel

k 31.12.2010:          3.094

Počet členů

zastupitelstva v roce 2010 :  15

Počet veřejných

zasedání :                        12

V roce 2010 pracovaly finanční a kontrolní výbor

zastupitelstva města, komise výstavby,

Komise  životního  prostředí, komise  kulturní, komise  sociální 

a  zdravotní  a  komise

likvidační.

Zpracování agendy

úřadu :  veškerá agenda je počítačově

zpracována programem TRIADA 

MUNIS 2000   

 Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2010:

Městské zastupitelstvo schválilo za rok celkem 5 obecně

závazných vyhlášek a 6 vnitřních směrnic k novému účetnictví.

Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s.

a členem  Svazu měst a obcí.

Rozpočet na rok 2010

rozpočet byl zveřejněn v době od 27.11.2009 do

14.12.2009 a schválen v ZM usnesením č. 39  dne 14.12.2009 

Příjmy celkem : 65.560 tis. Kč , výdaje celkem : 89.649 tis.

Kč a financováním salda příjmů a výdajů /přebytku/ 

ve výši 24.089 tis. Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření,

kterými došlo ke zvýšení rozpočtu nebo přesunu mezi položkami v rámci

rozpočtu.

Struktura příjmů

a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2010 v tis. Kč je  následující :

Daňové příjmy24.905,4 Kč
Nedaňové příjmy9.664,5 Kč
Kapitálové příjmy75,0 Kč
Přijaté transfery /dotace/40.416,7 Kč
Příjmy celkem75.061,6 Kč
Běžné výdaje40.383,2 Kč
Kapitálové výdaje66.300,7 Kč
Výdaje celkem106.683,9 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci-31.622,3 Kč
Financování-31.622,3 Kč
Skutečné příjmy v roce 2010108.732.795,17 Kč
příjmy po konsolidaci74.689.733,80 Kč
z toho daňové příjmy25.791.080,85 Kč
nedaňové příjmy11.617.985,58 Kč
kapitálové příjmy90.300,00 Kč
přijaté transfery71.233.428,74 Kč
výdaje celkem128.003.623,65 Kč
výdaje po konsolidaci93.960.602,28 Kč
z toho běžné výdaje69.507.250,28 Kč
kapitálové výdaje58.496.373,27 Kč
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci-19.270.828,48 Kč
financování19.270.828,48 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích

v plném členění podle  rozpočtové  skladby  jsou  k 

nahlédnutí  na  městském  úřadě – výkaz  FIN  2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát.

Majetek města – inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků  byla  provedena

ke  dni  31.12.2010   na základě pokynu starosty města. Zpráva 

o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za  rok  2010  byla

 projednána na zasedání

 zastupitelstva  města  dne  18.1.2011. 


V zápise o provedených  inventurách  je uvedeno, že dílčí inventarizační komise

provedly    na základě stavu účtů majetku

v účetnictví  fyzické kontroly  a  bylo

zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům,

zjištěným při fyzických kontrolách.

Celková hodnota majetku činí 585.322.549,47

.

Hospodaření příspěvkových

organizací MŠ a ZŠ Újezd u Brna

 V roce 2010 město poskytlo příspěvkovým

organizacím příspěvky na provoz ve výši  3.951.411,-

Kč . Příspěvková org. MŠ v loňském roce nevyčerpala z poskytnuté dotace ve výši 900.000,-Kč celkem 8.394,62 Kč. Tato částka byla

ponechána  MŠ k vyčerpání

v roce 2011. Rozpočet  byl  navýšen o 205.631,- Kč  na  výměnu  vodovodních

 baterií, nákup nerez stolu ,nákup

nábytku a písku do pískoviště.Město v MŠ provedlo výměnu kotlů a výměnu

soc. zařízení v celkové částce 2.201.390,80 Kč z vlastních

prostředků.

Příspěvková org. ZŠ obdržela v roce 2010 příspěvek ve

výši 2.300.000,- Kč a navýšený rozpočet o příspěvky na opravu podlah ve 3

třídách, na dovybavení ŠJ a na interaktivní tabuli  545.780,- Kč. Hospodářský  výsledek ve výši   291.387,36 Kč  je ovlivněn  dotací z Nadace Partnerství ve výši

40.000,- Kč a z dotace od Jm kraje prostřednictvím MěÚ Újezd u Brna ve

výši 50.000,- Kč. Dotace bude vyúčtována do března 2011. Zůstatek prostředků

bude použit na opravu podlahy v učebně přírodopisu. Město dále zaplatilo  227.104,- Kč  za nábytek do tříd ZŠ z rozpočtu města a

200.000,- Kč z dotace od Jm kraje a ZŠ v roce 2010 od Jm kraje obdrželo

dotace na mzdy a vzdělávání , které byly s krajským úřadem  řádně vyúčtovány.

Rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát za příspěvkové

organizace jsou k nahlédnutí na městském úřadě u účetní po dobu vyvěšení návrhu

závěrečného účtu.

 Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj.

MŠ a ZŠ. Při kontrolách jsou drobné nedostatky odstraněny na  místě. Např. MŠ bylo doporučeno  snížit 

pokladní limit a v ZŠ dopracovat směrnici o DPH do

konce roku 2010 .

Vyúčtování finančních

prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

PoskytovatelÚZpřijato celkem KčvyčerpánoKčvráceno
od Úřadu práce na VPP13229 a 13234697.761,- 697.761,- 
dotace hasiči140041.385,- 1.385,- 
dotace na nábytek ZŠ311245.000,- 195.000,- 50.000,- Kč bude čerpáno v roce 2011
na volby do Poslanecké sněmovny
– dostaneme 180,- Kč při fin. vyp. za rok 2010 od Jmk kraje 
9807136.600,- 36.600,- 
volby do zast. města a obcí
– dostaneme při fin. vyp. za rok 2010 od Jm kraje 4.470,- Kč
9818738.000,-38.000,-
na stavbu ČOV z roku 2009, čerpáno v roce 2010, zbytek bude dočerpán v roce 20111.636.908,61
na oprava kotelny – penzion311200.000,-200.000,-
dotace na sčít. lidu, domů a bytů9800510.006,-10.000,-6,-Kč

– výše uvedené akce byly řádně při finančním vypořádání s krajem

vyúčtovány.

– na stavbu ČOV

město obdrželo dotaci ze SF ve výši 

26.476.502,91 Kč a ze SFŽP 1.557.441,29 Kč. Akce bude v roce 2011 dokončena.

– na stavbu rybníka

jsme obdrželi dotaci z ERDP ve výši 4.551,70 a ze SFŽP 267,74 Kč jedná se o doplatek za rok 

2009.

– na rekultivaci

skládky jsme obdrželi ze SF 5.670.687,87 Kč a ze SFŽP 333.569,86 Kč .

Akce bude v roce 2011 dokončena.

Neinvestiční a

investiční příspěvky poskytnuté v roce 2010 na základě schváleného a upraveného rozpočtu.

Organizacečástka Kčúčel
Nadační fond ZŠ30.000,- na činnost s dětmi
TJ Sokol20.000,-15.000,-na činnost s dětmipříspěvek na hody
příspěvek stárkům na hody25.000,-příspěvek na kroje
SK kopaná20.000,-na činnost s dětmi
Junák15.000,-na činnost s dětmi
Svaz diabetiků17.000,-na činnost organizace
Sal. hnutí21.947,-na činnost s dětmi + K24
ČSČK2.000,-na činnost s dětmi
Římskokatolická církev118.000,-na činnost a opravu
adopce bangl. dětí13.200,-na školné
aut. závody – Maverick22.000,-příspěvek na závody
hasiči35.000,-příspěvek na výroční založení
Jamiro5.000,-příspěvek na činnost
na Babské hody10.000,-příspěvek
Vzdělávací centrum5.000,-příspěvek na práci s dětmi
za čl. příspěvky Svaz měst a obcí10.524,20čl. příspěvek
spolek Austerlitz9.300,-čl. příspěvek
  • Celkem v roce2010 poskytnuto 393.971,20 Kč.

Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo

příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města. Příjemci dotací jsou povinni

předložit vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2010 ještě do konce roku 2010.

Všechny dotace  byly  ve stanoveném termínu vyúčtovány.      

Stav úvěrů k 31. 12. 2010částka Kč
u KB Brno – venkov na budovu Telecomu3.000.000,-
u KB Brno – venkov na smuteční síň1.444.275,91
u KB Brno – venkov na nákup has. auta1.478.000,-
u KB Brno – venkov na silnice a chod.720.000,-
u KB Brno – venkov na dostavbu DPS2.236.000,-
u KB Brno – venkov na nákup areálu MB Realu1.365.000,-
u KB Brno – venkov na stavbu ČOV5.000.000,-
celkem:15.243.275,91
  • Výběrová řízenív roce 2010

   Město v roce 2010 vyhlašovalo 10 výběrových řízení na

veřejné zakázky malého rozsahu. Jednalo se např. o výběrová řízení na  rekonstrukci kotelny v penzionu pro

seniory, na akci Obřadní síň,

rekonstrukci kotelny MŠ, dodávka nábytku pro MŠ a ZŠ a jiné akce.

Ověřováním postupů při zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu nebyly zjištěny nedostatky.

Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou

činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Město je od 1.5.2009 registrováno jako plátce DPH na stočné,

popl. z KT, za hlášení MR, za poplatky na sběrném dvoře a za ostatní nahodilé příjmy.

 Město Újezd  u Brna má

uzavřeny všechny pojistné smlouvy  na

majetek s pojišťovnou Kooperativa.

Město Újezd u Brna k 31.12.2010 vykazuje na základním

běžném účtu u KB Brno-venkov zůstatek  v  celkové

 výši  6.682.156,66  Kč  a  na účtu u  ČSOB  zůstatek  176.465,68 Kč a na účtu dotací 258,39 Kč.

Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů

k 31.12.2010.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010

 Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o.

Brno, číslo oprávnění Komory auditorů č 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2010

mezi objednava-telem a  firmou  zastoupenou  JUDr. Antonínem Husákem (auditor, oprávnění

auditora KAČR č.98), Ing.Víška Jindřich a Vladimír Šrytr.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.

420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření  územních  samosprávných  celků  a

 dobrovolných  svazků obcí v termínu od 1.9.-3.9.2010  / příprava

 dokladů  a dílčí 

přezkum / a od 7.2.do 9.2.2011  provedeny závěrečné práce a zpracování zprávy.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených

zákonem č.250/2000 Sb.o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů a  dalšími  předpisy a vedení  účetnictví v  souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví  a  právními  předpisy  vydanými 

k     jeho provedení a

souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, zákon

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  pozdějších

předpisů a zákon č. 137/2006 Sb.,  o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  •  Závěr zprávy :

Při přezkoumání hospodaření nebyly

zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha – plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok

2010,  je k dispozici na MěÚ

v kanceláři účetní.  Vypracovala:
Jiřina Punčochářová                                                          

Vyvěšeno na úřední desce: 

17.3.2011                                                                           

Sňato z úřední desky:          

  4.4.2011

Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne:  11.4.2011