Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zpráva za rok 2011

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných žádostí o informace4
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona3

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí  informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

– soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta výhradní licence.

Důvody podání stížností: nesouhlas

s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb

Stručný popis způsobu jejich vyřízení:postoupeny

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, dále je postupováno v souladu s jeho

závaznými stanovisky

V Újezdě u Brna dne 27. 2. 2012
                                                                          

ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta

 Připravila: Petra Zrzavá