Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výroční zpráva za rok 2010

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje

následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 201 0.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných žádostí o informace2
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí2
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí

informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v

souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto

zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na

právní zastoupení:

– soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Nebyla poskytnuta výhradní licence.

Důvody podání stížností:

Stručný popis způsobu jejich vyřízení:

V Újezdě u Brna dne 28. 2. 2011
                                                                          

ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta

 Připravila: Jana Jančová – referentka