Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o regulaci hluku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ÚJEZD U BRNA Č. 3/2011, O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ  A OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU  

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 11.4.2011 usnesením č. 8, bod č. 5 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je:

a)  používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,

b)  rušení nočního klidu.

Čl. 2

Omezení činností

(1)  Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

(2)  Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

      

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.4.2011

Sňato z úřední desky dne: