Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhláška o psech

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA  ÚJEZD U BRNA Č. 5/2010, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 19.7.2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. a) a písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  souladu s § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) téhož zákona, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1)   Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (1) ve městě:

a)  na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je možný pohyb psů

  pouze s vodítkem nebo s náhubkem,  

b)  zakazuje se vodit psy:

–  do areálu mateřské školy,

–  do areálu školního sportoviště při základní škole,

–  na veřejnosti přístupná sportoviště,

–  na pískoviště a pískoviště s mobiliářem v zeleni,

–  do parku za penzionem pro důchoce,

–  na dětská hřiště na ul. Na Zahrádkách, Wolkerova a Rozprýmova.

(2)   Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa

na veřejném prostranství doprovází. 

(3)   Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy zvláštního určení (2) a na psy, kteří

slouží zdravotně potižené osobě jako průvodce nebo jako pomocník při jejím pohybu.   

Čl. 2

Prostory pro volný pohyb psů

  (1)  Pohyb psů bez vodítka a náhubku je možný  jen mimo území města, které je vyznačeno v příloze č. 1. této vyhlášky.

  (2)  Volné pobíhání psů v místech uvedených v odstavci 1., je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl. 3

Povinnosti chovatelů zvířat a dalších osob

  (1) Porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete ze zájmového chovu se postihuje

podle zvláštního zákona. (3)

  (2)  Pokud dojde  v důsledku úniku zvířete ze zájmového chovu nebo úniku hospodářského

zvířete ke  znečištění veřejného prostranství, je  chovatel (4) povinen znečištění odstranit.

  (3)  Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna:

a)  odstranit znečištění způsobené psem,

b)  opatřit psa evidenční známkou, kterou obdrží na podatelně městského úřadu.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dne 12.8.2010.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 11.8.2010