Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úplata za věcná břemena na pozemcích města

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Újezd u Brna Fyzické osoby, neziskové právnické osoby – obce, kraje, svazky uvedené v registru zájmových sdružení práv. osob, aj.  
Místo a způsob křížení vedení se silnicí Zásah do pozemku nebo silnice  Měrná jednotka Charakteristická data Kč za měr. jednotku
1) Umístění na pozemku města Újezd u Brna Protlak a podvrt křížením vozovky bm V místní nebo účelové komunikaci  250,-
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v místní nebo účelové komunikaci 400,-
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku města mimo komunikaci 200,-
Překop vozovky (v celé šíři) případ V místní komunikaci 4 000,-
případ V účelové komunikaci  3 000,-
Uložení do stávající chráničky  do 50 bm bm V pozemku města 60,-
nad 50 bm bm V pozemku města 3 000,- + 30,-*
Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu do 50 bm bm V místní komunikaci 400,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 20 000,- + 200,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 300,-
nad 50 bm bm V účelové komunikaci 15 000,- + 150,-*
Do nezpevněné krajnice do 50 bm bm V místní komunikaci 200,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 10 000,- + 100,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 150,-
nad 50 bm bm V účelové komunikaci 7 500,- + 75,-*
Do příkopu a silničního pomocného pozemku do 50 bm bm V místní komunikaci 100,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 5 000,- + 50,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 60,-
nad 50 bm bm V účelové komunikaci 3 000,- + 30,-*
Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, aj.) do 50 bm bm V pozemku města 100,- 
nad 50 bm bm V pozemku města 5 000,- + 50,-*
Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří   bm V pozemku města  500,-
Zemědělské a lesní pozemky   bm V pozemku města  100,-
2)  Umístění skříně či pilíře (např. pojistkové, rozpojovací, měřící, odbočovací)  ks V pozemku města 500,-
3)  Mostní objekty, podélné, příčné   uložení Délka přemostění do 10 bm V místní nebo účelové komunikaci 10 000,- 
nad 10 bm V místní nebo účelové komunikaci 15 000,- 
                                                                                                                                                                                                                               *za každý bm nad 50 m                                                                                                                                                                     
4)  Nadzemní vedení Vzdušné vedení – křížení vozovky případ  (1x křížení) Nad místní nebo účelovou komunikací 2 000,-
Ostatní vzdušné vedení  bm Nad pozemkem města 100,-
Sloup ks  V pozemku města 2 000,-
5)  Minimální úhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění VB znaleckým posudkem)   1.000,- 
        K cenám uvedeným v tomto sazebníku bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.                                                                                                                                                      V případě, že zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20 %. Cena za zřízení věcného břemene nebude při neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšena v případech, kdy byl zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna proveden na základě zákona, a to zejména: – zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny,
 • zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů,
 • zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví,
 • zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství,
 • vládního nařízení č. 29/1959 Sb., o provozu podzemních potrubí pro pohonné hmoty a ropu,
 • zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství,
 • zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, včetně prováděcí vyhlášky č. 52/1964 Sb.,
 • zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
 • zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
 • zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii,
 • zákona č. 61/1977 Sb., o lesích,
 • zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.
  Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Újezd u Brna Fyzické osoby podnikající, právnické osoby – subjekty zapsané v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku  
Místo a způsob křížení vedení se silnicí Zásah do pozemku nebo silnice  Měrná jednotka Charakteristická data Kč za měr. jednotku
1)   Umístění na pozemku města Újezd u Brna Protlak a podvrt křížením vozovky bm V místní nebo účelové komunikaci  400,- 
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v místní nebo účelové komunikaci 1 300,-
m2 Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku obce mimo komunikaci 400,- 
Překop vozovky (v celé šíři) případ V místní komunikaci 11 000,-
případ V účelové komunikaci  5 000,-
Uložení do stávající chráničky  do 50 bm bm V pozemku města 100,-  
nad 50 bm bm V pozemku města 5 000,- + 50,-*
Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu do 50 bm bm V místní komunikaci 1 300,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 65 000,- + 600,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 500,-
nad 50 bm bm V účelové komunikaci 25 000,- + 250,-*
Do nezpevněné krajnice do 50 bm bm V místní komunikaci 400,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 20 000,- + 200,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 250,-
nad 50 bm bm V účelové komunikaci 12 500,- + 100,-*
Do příkopu a silničního pomocného pozemku do 50 bm bm V místní komunikaci 200,-
nad 50 bm bm V místní komunikaci 10 000,- + 100,-*
do 50 bm bm V účelové komunikaci 150,-
nad 50 bm bm účelové komunikaci 7 500,- + 75,-*
Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, aj.) do 50 bm bm V pozemku města 150,-
nad 50 bm bm V pozemku města 7 500,- + 75,-*
Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří   bm V pozemku města 700,-
Zemědělské a lesní pozemky   bm V pozemku města 200,-
2)  Umístění skříně či pilíře (např. pojistkové, rozpojovací, měřící, odbočovací)  ks V pozemku města 1 000,-
3)  Mostní objekty, podélné, příčné uložení Délka přemostění do 10 bm V místní nebo účelové komunikaci 10 000,-
nad 10 bm V místní nebo účelové komunikaci 15 000,-
                                                                                                                                                                                                                               *za každý bm nad 50 m                                                                                                                                                                     
4)  Nadzemní vedení Vzdušné vedení – křížení vozovky případ  (1x křížení) Nad místní nebo účelovou komunikací 4 000,-
Ostatní vzdušné vedení  bm Nad pozemkem města 200,-
Sloup ks V pozemku města 4 000,-
5)  Minimální úhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění VB znaleckým posudkem)   2.000,-
        K cenám uvedeným v tomto sazebníku bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.                                                                                                                                                     V případě, že zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20 %. Cena za zřízení věcného břemene nebude při neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšena v případech, kdy byl zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna proveden na základě zákona, a to zejména: – zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny,
 • zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů,
 • zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví,
 • zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství,
 • vládního nařízení č. 29/1959 Sb., o provozu podzemních potrubí pro pohonné hmoty a ropu,
 • zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství,
 • zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, včetně prováděcí vyhlášky č. 52/1964 Sb.,
 • zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
 • zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
 • zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii,
 • zákona č. 61/1977 Sb., o lesích,
 • zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.