Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radnice informuje

2021: listopad – prosinec

 • Dokončují se převody bytů v bytovém domě Rozprýmova 990. Zastupitelstvo schválilo 11. 11. 2021 stanovy a návrhy kupních smluv. Nyní po založení společenství vlastníků jednotek a zápisu do katastru nemovitostí se podepisují smlouvy s vlastníky bytů.
 • 16. 11. 2021 byla ukončena veřejná zakázka na zhotovitele multifunkční sportovní haly. Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu, že všechny podané nabídky překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která v zadávací dokumentaci byla stanovena jako nepřekročitelná. 3. 12. 2021 bylo opět vyhlášené zadávací řízení na zhotovitele.
 • 29. 11. 2021 byla předaná rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna. Přes veškeré komplikace a neustálé problémy během rekonstrukce došlo k posunu předání díla z důvodu potíží s přeložkou elektroměrného rozvaděče mimo objekt MŠ. K přepojení došlo společností EG.D až 26. 11. 2021.
 • 30. 11. 2021 byla v rámci akce „Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“ dokončena a předána veškerá plastová okna a dveře. Z důvodu potíží s výrobou velkého dřevěného unikátního okna v čelní stěně budovy penzionu se posunul termín dokončení díla na 31. 1. 2022.
 • 7. 12. 2021 byla předána studie lokality Za Tratí a projednávají se pozemkové úpravy pro uložení sítí.
 • 9. 12. 2021 byla dokončená a předaná oprava střechy na MŠ Újezd u Brna.
 • 17. 12. 2021 proběhla kolaudace chodníku k mateřské školce v Újezdě u Brna.

2021: září – říjen

 • Od 27. 9. 2021 probíhá výstavba chodníku k mateřské školce v Újezdě u Brna. Vysoutěžený zhotovitel společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., dílo dokončil a předal 25. 10. 2021.
 • Byla podaná žádost o územní a stavební povolení na rozšíření komunikace k mateřské školce a zbudování parkovacích stání.
 • Probíhá zpracování studie lokality Za Tratí.
 • Probíhá příprava zkušebního zjednosměrnění ulice Revoluční.
 • Proběhla jednání s Povodím Moravy, s.p. na téma protipovodňových opatření v našem městě. Bylo požádáno o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu protipovodňových opatření od Rychmanovského mostu na Žatčany.
 • Byly dokončeny územní studie na výstavbu v lokalitách „Pod Tratí“ a „Za ul. 9. května“. Investor vykoupil pozemky v lokalitě „Za ul. 9. května“ a má téměř hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu 89 rodinných domů.
 • Probíhá zpracování Změny č. 1 Územního plánu Újezd u Brna. Proběhlo dohodovací řízení na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude odesláno již třetí odůvodnění návrhu změny na tento odbor, který nám doposud vydal pouze částečné souhlasné stanovisko.
 • Byly rozdány všechny kompostéry pořízené z dotace ve spolupráci s DSO Region Cezava v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ na základě vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Probíhají úkony vedoucí k převodu bytů v bytovém domě Rozprýmova 990.
 • Na základě připomínek a požadavků občanů probíhá zpracování projektové dokumentace na akci „Zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města“. Jedná se o lokality ulice U Hřiště, ulice Hybešova (část od ulice Nad Sklepy po ul. V Sádku), ulice Na Zahrádkách (od dětského hřiště po křižovatku s ul. Štefánikova), ulice Školní (od lékárny po křižovatku s ul. Šternovská).
 • Bylo provedeno zpracování virtuální letecké prohlídky města od společnosti Panoramas s.r.o. a je k dispozici na webu města.
 • Proběhlo výběrového řízení pro akci „Server pro IS Munis“. Informační systém radnice dosáhl svých možností a bylo nutné přejít na výkonnější databázový nástroj, s čímž tedy souvisela i nutnost pořízení nového serveru. Vybraný zhotovitel amccomp s.r.o. dodal server 24. 9. 2021 a následně byl proveden převod databáze.
 • Zpracovává se nový kalendář pro rok 2022, který bude obsahovat fotografie města a okolní přírody očima dětí. Akce “ÚJEZD OČIMA DĚTÍ” byla ukončena 30. 9. 2021 a nejlepší fotografie byly předány na grafické zpracování. V prodeji je kalendář od začátku listopadu.

2021: červenec – srpen

 • Koncem června byl zkušebně zprovozněn Infokanál v rámci kabelové televize města a od 1. 7. 2021 byl nasazen ostrý provoz.
 • Začátkem července proběhla veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“. Byl vybrán zhotovitel společnost IDEAL OKNO s.r.o. Od 18. 8. 2021 výměna probíhá a plastové provedení výplní otvorů bylo předáno 30. 11. 2021.

2021: květen – červen

 • V květnu byla dokončena stavba „Prodloužení stoky AF-1, Újezd u Brna“. Jde o prodloužení jednotné kanalizace z ulice Tyršova. Nová část stoky je určena pro odvod splaškových a dešťových vod z objektů a ploch přilehlých k stávajícímu hřbitovu.
 • Dne 3. 6. 2021 byla vyhlášená podlimitní veřejná zakázka s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna“. Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna spočívající v demontáži a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce a montáži nových nepoužitých LED svítidel včetně příslušných stavebních a elektromontážních prací. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z prostředků Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Aktivita: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – výzva č. 2/2021, číslo: 122D22100 1279. Bohužel se nepodařilo ze dvou přihlášených uchazečů vybrat zhotovitele, protože ani jedno z dodaných vzorkových svítidel nesplnilo zadané podmínky při kontrolním měření. Z tohoto důvodu bylo nutné zakázku 6.9.2021 zrušit.
 • V červnu proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace na ul. Štefánikova v Újezdě u Brna. Byla oslovena společnost WATER DESIGN GROUP LTD, která zpracovává i projektovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV.
 • Dne 29. 6. 2021 byla dokončena a předána stavba „Prodloužení vodovodního řadu k pozemku parc. č. 49“ v ulici U Hřiště.
 • Byla dokončena a na 18. zasedání zastupitelstva prezentována studie rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě. Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.
 • Vyřizují se podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro multifunkční sportovní halu. Dále jsou vyřizovány podklady pro vydání rozhodnutí MMR o přiznání již schválené dotace ve výši 30 mil. Kč.
 • V červnu proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele chodníku k Mateřské škole v Újezdě u Brna. V prvním vyhlášení se bohužel nikdo nepřihlásil. Při druhém vyhlášení se podařilo vybrat nejvýhodnějšího uchazeče, a to společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., který by měl dílo dokončit do konce října 2021. Stavba bude asi velmi obtížná vzhledem k souběžně probíhající rekonstrukci v mateřské škole, ale doufáme, že se vše zdárně podaří dokončit.
 • V červnu byla dokončena úprava podatelny v přízemí městského úřadu.
 • Ve městě byl rozmístěn nový mobiliář a původní bude po rekonstrukci doplněn na další místa v našem městě.
 • Byla dokončena projektová dokumentace na rozšíření komunikace k mateřské škole a vybudování parkovacích stání a zajišťuje se stavební povolení.
 • Koncem června proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie lokality Za Tratí a byl vybrán projektant Ing. Lukáš Barteček.
 • Ve městě byl 1. 6. 2021 zprovozněn bezpečnostní kamerový systém. Kamery jsou nyní umístěny na dětských hřištích v ulicích Na Zahrádkách a Rozprýmova. Kamera je nainstalována také v parku na bývalém hřbitově na ulici Nádražní, další je u sběrného místa odpadu na ulici Sušilova.
 • 28. 6. 2021 zahájena rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna, kterou realizuje společnost Huslík s.r.o.

2021: březen – duben

 • Byla zpracována a předána projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a vzduchotechniky v objektu MŠ Újezd u Brna a může být vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.
 • Byl dokončen ořez a kácení dřevin ve městě, které bylo nutné ošetřit. Proběhla první etapa obnovy suchého poldru v lokalitě Stará hora odstraňováním náletových dřeviny a úklidem černých skládek z prostoru poldru.
 • Dne 31.3.2021 převzala do užívání pracovní skupina města vozidlo na alternativní pohon Goupil G5 v hodnotě 1, 234 200,- Kč včetně DPH. Vozidlo bylo pořízeno za podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy Národního programu životního prostředí NPŽP 11/2019. Předpokládaná výše dotace činí 491 260,- Kč. Dodavatelem vozidla je společnost HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Mor. Krumlov.
 • Proběhla jednání o výstavbě rodinných a bytových domů.
 • Připravuje se veřejná zakázka na zhotovitele akce „Prodloužení vodovodního řadu k pozemku p.č. 49“.
 • Dokončují se převody bytů v bytových domech Rozprýmova 979 a 980.
 • Připravuje se vymezení bytových jednotek v bytovém domě Rozprýmova 990, které mají být v roce 2021 převedeny do osobního vlastnictví.
 • Bylo zadáno zpracování odhadu k prodeji bytů v bytových domech na ul. 9. května 876 a 961.
 • Byla přesunuta služebna městské policie do objektu na ul. U Hřiště 966.
 • Dokončují se úpravy na radnici spojené s přesunem pokladny do bývalé kanceláře městské policie tak, aby byl zabezpečen bezbariérový přístup.

2021: leden – únor

 • Byla dokončena demolice rodinného domu č.p. 2.
 • Probíhá ořez a kácení dřevin ve městě, které bylo nutné ošetřit. Pracovní skupina města odstraňuje náletové dřeviny ze suchého poldru v lokalitě Stará hora.
 • Probíhá stavba prodloužení kanalizace z ulice Tyršovy k obřadní síni s protlakem pod železnicí.
 • Pokračuje příprava projektové dokumentace pro rozšíření a rekonstrukci komunikace s výstavbou parkovacích míst k MŠ Újezd u Brna.
 • V rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV byl vybrán účastník WATER DESIGN GROUP LTD, který podal nejvýhodnější nabídku.
 • Proběhla veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Újezd u Brna – Žatčany a byl vybrán uchazeč lng. Tomáš Racek.

2020: listopad – prosinec

 • Společností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Rozprýmova v ceně 1 159 256 Kč. Krátce po slavnostním otevření bylo ale nutné z důvodu mimořádných opatření hřiště uzavřít, takže si jej děti nemohly ani pořádně vyzkoušet. Přesto jej neznámý vandal stihl hned poškodit.
 • Proběhlo stavební zaměření budovy ZŠ, které bude sloužit jako podklad pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS). Už v prvotní verzi návrhu řešení vzniklo několik požadavků PBŘS, které si vynutí velké množství stavebních úprav.
 • V mateřské škole proběhlo stavební zaměření objektu, které bude sloužit pro zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vodoinstalace a kanalizace. Následně proběhla veřejná zakázka pro výběr projektanta na zpracování výše uvedené projektové dokumentace.
 • Byl zpracován posudek soudního znalce, který bude použit při soudním sporu se zhotovitelem kluziště – multifunkčního hřiště s ledovou plochou v základní škole.
 • Dokončuj e se poslední část projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v základní škole.
 • Byla zpracována projektová dokumentace na chodník k mateřské škole a nyní se vyřizují podklady, doklady a stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Byl o dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“, vyřizují se dokumenty a stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Dne 30. 11. 2020 jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj Registraci akce, identifikační číslo 117D082002034, kterým je nám, při splnění dotačních podmínek, alokována částka dotace ve výši 30 000 000 Kč.
 • Zpracovatel změny č. 1 územního plánu odevzdal návrh změny, která byla následně projednána dle § 50 stavebního zákona s dotčenými orgány.
 • Firma Regionální poradenská agentura s.r.o. zpracovala pasport veřejného osvětlení, zatřídění komunikací do tříd osvětlení, kompletní projektovou dokumentaci včetně energetického posudku a byla podána žádost o dotaci ze státního programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení. Realizací opatření z tohoto projektu přinese úsporu energie na osvětlení ve výši 90,08 MWh/rok, což představuje finanční úsporu ve výši 202 180 ročně.
 • Dne 31. 12. 2020 jsme obdrželi oznámení, ve kterém hodnotitelská komise doporučila žádost k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 2 000 000 Kč, současně jsme obdrželi od Ministerstva průmyslu a obchodu registraci akce, identifikační číslo 122D221001279. Termín realizace stanovený poskytovatelem dotace je 31.12.2021.
 • Byla dokončena projektová dokumentace na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice, je vyřizováno stavební povolení.
 • Realizovalo se prodloužení kanalizace a vodovodu na ulici Wolkerova firmou BS-IMEX, s.r.o. Výdaje na stavbu činily 1 666 128 Kč. Stavbu spolufinancovali vlastnící přilehlých pozemků částkou ve výši 280 000 Kč.
 • Za podpory spoluobčanů proběhla výsadba 50 stromů ve městě, které byly nakoupeny z dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 240 855,62 Kč. Dotaci obdržíme v roce 2021.
 • Firmou Vermina, s.r.o. bylo provedeno zateplení s novou fasádou na objektu Mezigeneračního centra v ceně 247 674,26 Kč. Na akci jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč.
 • Probíhá příprava nové služebny městské policie v budově U Hřiště 966.
 • Dokončuje se převod bytů do osobního vlastnictví na bytovém domě Rozprýmova 979 a 980.
 • Firmou EST stav s.r.o. byl opraven chodník před domem č.p. 1 na ul. Nádražní, který byl rozebrán v době demolice a výstavby nového objektu, a dlouhodobě nefunkční schodiště před Penzionem pro seniory na ul. Štefánikové.
 • Proběhla oprava střechy jedné ze spojovacích chodeb (tzv. krčků) v Domě s pečovatelskou službou na ul. Rybářská firmou Tomáš Budinský za cenu 73 545 Kč. Chodba byla vymalována zaměstnanci pracovní skupiny města a obyvatelé tak mohou opět procházet mezi budovami pohodlně vnitřním prostorem.
 • Byl vybrán architekt Ing. arch. Petr Sobotka ke zpracování studie na rekonstrukci kulturního domu Na Rychtě.
 • Probíhá demolice rodinného domu č.p. 2 na ulici Nádražní, kterou provádí firma Moravostav Brno, a.s. stavební společnost. Cena demolice dle smlouvy o dílo bude činit 860 726,15 Kč. V roce 2020 již bylo uhrazeno 665 778,22 Kč.
 • Na fotbalovém hřišti proběhly práce na vrtané studni firmou VBV GEO s.r.o. Dostatečné zavodnění bylo zjištěno až v hloubce 96 m. Nyní se pokračuje na vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami a následně se bude zprovozňovat vodovodní přípojka a technologie pro čerpání vody.
 • Probíhá vypořádání připomínek dotčených orgánů k návrhu změny č. 1 územního plánu.
 • Byla dokončena jednání s organizací Generace Care, z.ú. o spolupráci na zajištění terénní pečovatelské služby v našem městě a činnost této služby byla od 1. 1. 2021 v našem městě zahájena.
 • Soutěžil se dodavatel na vozidlo s alternativním pohonem pro pracovní skupinu města. Je přislíbena dotace SFŽP ve výši 491260 Kč při předpokládaných způsobilých výdajích 1 228 150 Kč.

2020: září – říjen

 • Uskutečnily se opravy balkonů v bytových domech 1011–1017. Po téměř 15 letech byla zcela strávená izolace na balkónech a uvolněná dlažba.
 • Ve spolupráci s bytovým družstvem byla provedena oprava hydroizolace včetně pochůzné vrstvy v ceně 215 688 Kč.
 • Dokončila se rekonstrukce strukturované počítačové sítě včetně rozšíření technologických částí sítě na městském úřadě.

2020: červenec – srpen

 • Proběhla oprava střechy nad kuchyní kulturního domu Na Rychtě, aby nezatékalo do budovy a neznehodnocovala se tak do doby, než dojde k její generální rekonstrukci.
 • Bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Na Zahrádkách firmou S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. Celková cena rekonstrukce činila 975 086 Kč. Je smutné, že již druhý den po otevření hřiště došlo k záměrnému poškození jednoho z herních prvků, které vyšetřuje i Policie ČR.
 • Pro zkrášlení našeho města byl realizován záměr výsadby květinových záhonů v části města Rychmanov za cenu 243 887,01 Kč. Věříme, že až se rostlinky rozrostou, budou všem obyvatelům, kolemjdoucím i kolemjedoucím přinášet radost.
 • Na sociální ubytovně na ul. Štefánikova č.p. 1050 byla provedena výměna střešní krytiny a oplechování střechy. Cena opravy činila 165 302,20 Kč.
 • Proběhla oprava střechy na zdravotním středisku a na bytových domech na ul. Rozprýmova.
 • Proběhla výměna měřičů tepla a vodoměrů v Domě s pečovatelskou službou a v bytech nad knihovnou. V penzionu proběhla výměna vodoměrů. To vše za cenu 415 405 Kč. Zákon nám ukládá povinnost měřiče tepla ověřit 1x za 4 roky. Bytové vodoměry SV, TUV mají platnost ověření 5 let.
 • U tělocvičny základní školy byl instalován nový stojan na kola.

2020: květen – červen

 • Zahájily se práce na přípravě projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v základní škole.
 • Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku k mateřské škole z ulice Palackého tak, aby se podařilo zajistit bezpečnost chodců, především rodičů a jejich dětí na cestě do školky.
 • Započalo se s přípravou rekonstrukce strukturované počítačové sítě včetně rozšíření technologických částí sítě na městském úřadě. Rekonstrukce je potřebná kvůli nedostatečné kapacitě sítě. Dále byl řešen přesun serverovny v budově radnice, protože dosavadní umístění neodpovídalo požárně bezpečnostním podmínkám provozu.
 • Zahájila se příprava hlubinného vrtu na fotbalovém hřišti, který bude sloužit nejen pro závlahu hřiště, ale i pro potřeby závlahy další zeleně ve městě.
 • Byl vysoutěžen projektant Ing. Vojtěch Holub, který připraví projekt na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice.
 • Byla schválena ZM studie na intenzifikaci čistírny odpadních vod, která je nutná pro umožnění dalšího rozvoje města a zejména další výstavby rodinných i bytových domů.
 • Byla podána žádost o dotaci na další výsadbu stromů v našem městě.

2020: březen – duben

 • Epidemie nemoci COVID-19 iniciovala činnost k zajištění a koordinaci pomoci pro lidi, kteří si v této kritické situaci nedokázali zajistit roušku, nakoupit potraviny či vyzvednout léky, potřebovali pohlídat děti nebo nějakou jinou formu pomoci. Radnice iniciovala založení skupiny POMÁHÁME SI v Újezdě u Brna, do které se zapojilo více než 240 občanů a několik soukromých společností.
 • Společnost JM Demicarr s.r.o. provedla rekonstrukci tenisového kurtu v areálu základní školy. Stavba o celkových nákladech 586 518 Kč byla zahájena 6. 4. 2020. I přes mimořádná opatření se podařilo stavbu dokončit do 30. 4. 2020.
 • Pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější informování občanů byla zprovozněna aplikace pro chytré telefony – Česká Obec. Tuto aplikaci využívá město pro zveřejnění důležitých informací a denního hlášení. Občané mohou pomocí této aplikace také nahlásit závady ve městě.
 • Radnice pomohla při přechodu na nové vysílání televizního signálu v síti DVB-T2 při zprovoznění více než 50 set-top boxů pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou a Penzionu pro seniory.
 • AV Atelier, Ing. Vít Přibyl, zahájil práce na projektové dokumentaci projektu „Multifunkční hala se zázemím“, která se bude stavět v místě bývalého koupaliště.

2020: leden – únor

 • Společností PROSTAVBY, a.s. se realizovala regenerace podlahy v tělocvičně základní školy s využitím podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně šlo o podprogram 117D822 Podpora obcí s 3001–10 000 obyvateli a dotační titul 117D8220B. Celkové uznatelné náklady na rekonstrukci tělocvičny činily 2 862 521,20 Kč. Výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činí 1 350 000,00 Kč. Kromě nové podlahy je hala i chodba nově vymalovaná.
 • Byla podaná žádost o poskytnutí finanční podpory na pořízení domácích kompostérů pro občany Újezdu u Brna ve spolupráci s DSO Region Cezava. Žádost je podávána v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 podporovaného z Fondu soudržnosti na základě vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Dokončila se rekonstrukce objektu bývalé cukrárny pro účely Mezigeneračního centra a Family pointu za podpory Jihomoravského kraje ve výši 150 000 Kč. Město se zapojilo do projektu Audit Family Friendly Community.