Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radnice informuje

Aktuálně:

Studie rozšíření hřbitova     ¦     Centrální čistička odpadních vod

2023: listopad–prosinec

 • Probíhá výdej nádob na tříděný odpad, které byly pořízené z dotace v rámci společného projektu „Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava.“ Od 01.01.2024 je zajištěn odvoz vytříděného odpadu od domů občanů. Více informací naleznete v samostatném příspěvku.
 • 14.11.2023 proběhla kolaudace multifunkční sportovní haly. Za tři měsíce zkušebního provozu byla hala využita sportovci v délce 365 h. Aktuální informace o možnostech sportovního využívání prostor haly naleznete na webových stránkách města nebo na facebookové stránce haly. Kromě házené, volejbalu, florbalu, kopané, futsalu se nyní začala hala využívat pro badminton, box a plánuje se i moderní gymnastika. Předpokládáme, že dlouho očekávané vybavení posilovny by mělo být do konce února 2024 a následně by mohl být zahájen její provoz.
 • Probíhá výdej nádob na tříděný odpad, které byly pořízené z dotace v rámci společného projektu „Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava.“ Od 01.01.2024 je zajištěn odvoz padu od domů občanů. Více informací naleznete v samostatném příspěvku.
 • 14.11.2023 proběhla kolaudace multifunkční sportovní haly. Za tři měsíce zkušebního provozu byla hala využita sportovci v délce 365 h. Aktuální informace o možnostech sportovního využívání prostor haly naleznete na webových stránkách města nebo na facebookové stránce haly. Kromě házené, volejbalu, florbalu, kopané, futsalu se nyní začala hala využívat pro badminton, box a plánuje se i moderní gymnastika. Předpokládáme, že dlouho očekávané vybavení posilovny by mělo být do konce února 2024 a následně by mohl být zahájen její provoz.

2023: září–říjen

 • Byl dokončen převod bytů do osobního vlastnictví v bytových domech na ul. Rozprýmova č. p. 996–1 000.
 • Byly navezeny nádoby na tříděný odpad, které byly pořízené z dotace v rámci společného projektu Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava. Nádoby se budou vydávat zájemcům během listopadu a prosince 2023 tak, aby od 01.01.2024 mohl být zajištěn odvoz vytříděného odpadu od domů občanů.
 • Byla dokončena stavba multifunkční sportovní haly a předáná zhotovitelem firmou PROSTAVBY, a. s. byla dne 31.07.2023. Dne 08.08.2023 bylo vydáno povolení zkušebního provozu s nabytím právní moci 09.08.2023. Dne 15.08.2023 bylo provedeno měření hluku, na jehož základě bylo 21.08.2023 vydáno souhlasné stanovisko KHS. Následně bylo požádáno
  o kolaudaci, ale z důvodu ukončení činnosti Stavebního úřadu Sokolnice k 31.08.2023 není te rmín kolaudacezatím stanoven. Dne 01.09.2023 proběhlo slavnostní otevření haly pro veřejnost. Informace z průběhu přináší samostatný článek. Cena díla k dnešnímu dni činí 120 mil. Kč vč. DPH.
 • O prázdninách proběhla rozsáhlá rekonstrukce v základní škole s názvem „ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa“, kterou realizoval zhotovitel Izolservis, spol. s r.o., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČO: 44016832. Předmětem této veřejné zakázky byla druhá etapa stavebních prací spočívající v rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v základní škole, v učebnách, kabinetech, chodbách a v dalších prostorách v souladu s novým požárně bezpečnostním řešením a dále stavební práce ve školní kuchyni – výměna stávající keramické dlažby za novou a provedení nového spádování podlah. V rámci této akce bylo vyměněno 320 stropních LED panelů, 452 přisazených svítidel (chodby, WC,…), doplněno bylo 77 nouzových svítidel, dále proběhla výměna 12 rozvaděčů. Bylo doplněno přes 100 zásuvek na 230 V a vyměněno přes 100 ks vypínačů. Současně s druhou etapou rekonstrukce proběhly další dvě stavební akce „ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce vzduchotechniky“ a „Výměna radiátorů v kuchyni“. ZŠ Újezd u Brna realizovala výměnu gastro vybavení kuchyně a výmalbu učeben. Veškeré práce byly zahájeny 03.07.2023 a poslední byly dokončeny a předány 07.09.2023. Velká pochvala a poděkování patří panu ředitelovi Mgr. Vladanu Kupsovi a panu školníkovi Harvánkovi, díky jejichž velkému pracovnímu nasazení se dařilo vše dobře koordinovat a všechny akce proběhly úspěšně.
 • Pokračuje stavba cyklostezky Újezd u Brna – Otnice, kterou realizuje společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Stavba by měla být dokončena do 15.11.2023. Obdrželi jsme rozhodnutí o dotaci poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP ve výši 20.784.874,55 Kč – registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_036/0000444.
 • Probíhají práce na zakázce „Studie využitelnosti území – Kulturní dům“, jejímž zpracovatelem je UP constructions s.r.o. se sídlem Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IČO: 24190853. Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie využitelnosti výstavby nového kulturního domu a srovnání jednotlivých stavebních záměrů:
  • 1) Demolice stávajícího objektu kulturního domu Na Rychtě a výstavba nového kulturního domu na stávající parcele č. 122 a č. 123.
  • 2) Výstavba nového kulturního domu na parc. č. 1813/2 v těsné blízkosti nové multifunkční haly.
  • 3) Přesun fotbalového hřiště z parcely č. 321/3 včetně dalších menších parcel na parcelu č. 1813/2 a výstavba nového kulturního domu na parc. č. 321/3.
 • Byla zrekonstruována ordinace po paní doktorce Laštůvkové a prostory od 01.09.2023 slouží jako ordinace logopedie.
 • Proběhlo předláždění před obchodem u Drabálků vedle základní školy.
 • U cesty ke kapli sv. Antonína Paduánského bylo vyštěrkováno parkoviště pro návštěvníky kaple a probíhá zbudování parkovacího stání u penzionu.
 • Byla provedena statistika počtu a rychlostí vozidel s ohledem na jejich velikost a chování ve městě Újezd u Brna a připravuje se pracovní schůzka zastupitelstva pro přípravu opatření proti bezohledným řidičům.
 • Probíhá rozšíření páteřní optické sítě CETIN do několika lokalit ve městě v souvislostí s přípravou zrychlení datové sítě.

2023: červenec–srpen

 • Byly navezeny nádoby na tříděný odpad, které byly pořízené z dotace v rámci společného projektu Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava. Nádoby se budou vydávat zájemcům na podzim roku 2023 tak, aby od 1. 1. 2024 mohl být zajištěn odvoz vytříděného odpadu od domů občanů.
 • Zastupitelstvem města byly schváleny stanovy společenství vlastníků a smlouvy na převody bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996–1000, byl proveden zápis bytových jednotek v katastru nemovitostí a v současné době probíhají podpisy kupních smluv.
 • Pokračuje stavba cyklostezky Újezd u Brna – Otnice, kterou realizuje společnost STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Stavba by měla být dokončena do 15. 11. 2023. Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí
  dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP ve výši 20 784 874, 55 Kč – reg. č. projektu CZ.06.06.01/00/22_036/0000444.
 • Dne 10. 7. 2023 byla dokončena a předána stavba vodního díla s názvem „Újezd u Brna, kanalizace na ul. Štefánikova“. Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty z původně plánovaného termínu z 30. 6. 2023 na 10. 7. 2023 z důvodu nepřízně počasí a nepředpokládaných víceprací, které komplikovaly včasné dokončení díla. Tato stavba byla také v červenci zkolaudována.
 • Byla dokončena a předaná zbývající část díla v rámc i akce „Dodávka AUDIO/VIDEO pro Multifunkční halu se zázemím“ společností HDT impex, s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO: 25236431.
 • Proběhla veřejná zakázka na zhotovitele pro akci „ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce vzduchotechniky“, v rámci které byly podány dvě nabídky. Vybrána byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče Izolservis, spol. s r. o., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČO: 44016832.
 • Dne 26. 6. 2023 byla ukončena vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele pro akci „Studie využitelnosti území – Kulturní dům“. Byly podány celkem čtyři nabídky z nichž byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka uchazeče UP constructions s.r.o. se sídlem Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IČO: 24190853. Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie využitelnosti výstavby nového kulturního domu a srovnání jednotlivých stavebních záměrů:
  • Demolice stávajícího objektu kulturního domu Na Rychtě a výstavba nového kulturního domu na stávající parcele č. 122 a č. 123.
  • Výstavba nového kulturního domu na parc. č. 1813/2 v těsné blízkosti nové multifunkční haly.
  • Přesun fotbalového hřiště z parcely č. 321/3 včetně dalších menších parcel na parcelu č. 1813/2 a výstavba nového kulturního domu na místě stávajícího fotbalového hřiště.
 • Probíhá druhá etapa rekonstrukce v základní škole. Bude provedena výměna elektroinstalace a osvětlení v učebnách, kabinetech, chodbách a v dalších prostorech. Probíhá oprava podlahy v kuchyni a příprava pro nové gastro vybavení,
  které si zajišťuje základní škola a současně proběhne rekonstrukce vzduchotechniky. Škola bude nově vymalována.
 • Dokončuje se stavba „Multifunkční hala se zázemím“. Finalizuje se výmalba vnitřních prostor, zárubně, broušení, stěrky, pokládka PVC, kompletace ZTI, VZT a ELE. Uvedení haly do zkušebního provozu je od 1. 8. 2023 a slavnostní otevření a zahájení provozu je plánováno na 1. 9. 2023.
 • Proběhla oprava dláždění plochy u ZŠ a obchodu potravin. Dále probíhají opravy chodníků ve městě a opravy mobiliáře.
 • Byla dokončena rekonstrukce hřiště na ulici Wolkerova.
 • Na hřiště Na Zahrádkách byl přidán domeček pro uložení hraček, které si děti na hřiště donesou.
 • Ve městě bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.
 • Bylo vytvořeno parkovací stání v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského.
 • Probíhá příprava ordinace pro paní doktorku logopedku.

2023: květen–červen

 • Stále probíhá příprava převodu bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996-1000 a je připraveno na schválení zastupitelstvem města prohlášení vlastníka, stanovy SVJ a převodní smlouvy.
 • Byl vysoutěžen zhotovitel pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice, firma STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Stavba by měla být dokončena do 15. 11. 2023.
 • Pro stavební akci „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ byl vybrán technický dozor investora, a to firma INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, IČO 60742470.
 • Probíhá stavba vodního díla s názvem „Újezd u Brna, kanalizace na ul. Štefánikova“. Stavba by měla být dokončena do 30. 6. 2023.
 • Byl vybrán zhotovitel pro akci „Dodávka AUDIO/VIDEO pro Multifunkční halu se zázemím“. Firma HDT impex, s.r.o., Botanická 238/3, 36263 Dalovice, IČO 25236431 provedla první část dodávky zařízení, montáže a předoživení, dokončení a předání díla bude po připojení haly na novou přípojku NN a položení sportovní podlahy v hale.
 • Proběhla veřejná zakázka na „Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření hřbitova“. Bohužel nebyl vybrán žádný zhotovitel a zakázka byla zrušena s tím, že bude opět vyhlášena.
 • Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele pro druhou etapu rekonstrukce v základní škole. Bude dokončena výměna elektroinstalace a osvětlení v učebnách, oprava podlahy v kuchyni a příprava pro nové gastro vybavení, které si bude zajišťovat základní škola.
 • Pokračuje stavba „Multifunkční hala se zázemím“. V návaznosti na předchozí články ve zpravodajích uvádíme výčet provedených stavebních činností:
  – dokončení rozvodů ELE, ZTI, VZT, ÚT, dokončení montáží SDK, rozvody VZT, obkladačské práce v 1NP a 2NP, montáž dřevěného obložení sportovní plochy, výmalba vnitřních prostor a zárubně, broušení, stěrky, pokládka PVC a pokládka sportovního povrchu;
  – dláždění parkoviště, terénní úpravy, montáž veřejného osvětlení, dopravní značení, montáž závorového systému, realizace zelené střechy, výsadba stromů.

2023: březen–duben

 • Pro převod bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996-1000 se připravuje prohlášení vlastníka, stanovy SVJ a převodní smlouvy.
 • Dokončuje se zpracování pasportu dopravního značení a pasportu místních komunikací společností Vertigia s.r.o. a je připravováno ke schválení na DI PČR a Silniční správní úřad do Šlapanic.
 • Získali jsme dotaci pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice v rámci dotačního programu „36. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR)“. Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele. Probíhá příprava trasy čištěním od keřů a dřevin. Před zahájením stavby cyklostezky bude ještě proveden archeologický průzkum.
 • Byl vysoutěžen zhotovitel, firma Bohumil Toman, pro stavbu vodního díla s názvem „Újezd u Brna, kanalizace na ul. Štefánikova“. Stavba by měla být dokončena do 30. 6. 2023.
 • Byl vybrán zhotovitel, společnost TPstav Brno s.r.o., pro výkon občasného technického dozoru investora pro akci s názvem „Újezd u Brna, kanalizace na ul. Štefánikova“.
 • Koncem března byla vyhlášená veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku audio a video techniky pro Multifunkční halu se zázemím.
 • Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele pro poslední etapu rekonstrukce v základní škole.
 • Pokračuje stavba „Multifunkční hala se zázemím“. V návaznosti na předchozí články ve zpravodajích uvádíme seznam prováděných stavebních činností:
  – dokončena montáž dřevěného roštu na hrací ploše, vystrojení rozvaděčů ELE a MaR v 1. NP a 2. NP, dokončují se montáž SDK příček a stropů v 1. a 2. NP, rozvody ELE, ZTI, VZT, ÚT, obkladačské práce v 1. NP a 2. NP, montáž skleněného zábradlí na tribuně, montáže osvětlení, montáž sítí na sportovní ploše,
  – pokládka dlažby na chodníku kolem haly, zhutnění pláně pro parkoviště, návoz a hutnění kameniva v ploše parkoviště, uložení obrubníků a dláždění parkoviště, příprava zelené střechy.

2023: leden–únor

 • Stále probíhá převod bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996-1000. Přepracovává se geometrický plán z důvodu nutnosti převodu domů jako celku a po jeho schválení se bude v převodech pokračovat.
 • Probíhá zpracování pasportu dopravního znače-ní a pasportu místních komunikací společností Vertigia s.r.o.
 • Čekáme na akceptaci žádosti o dotaci pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice v rámci dotačního programu „36. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR)“. Připravujeme se na podání žádosti na SFDI.
 • Bylo vydáno stavební povolení na stavbu vodního díla pod názvem „Újezd u Brna, kanalizace na ul. Štefánikova“ s nabytím právní moci 21. 12. 2022.
 • Dále bylo vydáno stavební povolení na stavbu vodního díla pod názvem „Intenzifikace ČOV Újezd u Brna“ s nabytím právní moci 2. 12. 2022.
 • Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“. V návaznosti na články v předchozích Zpravodajích pokračujeme ve výčtu provedených stavebních činností:
  – pokládka izolace ve sprchách, betonáž podlah ve sprchách, montáž sádrokartonů v 1. a 2. NP, rozvody elektroinstalace, zdravotně-technické instalace, vzduchotechniky, práce ve strojovně vzduchotechniky, montáž držáků pro skleněné zábradlí, obkladačské práce, pokládka hydroizolace,
  – montáž markýzy, výkopy pro osvětlení, klempířské práce na fasádě.

2022: listopad–prosinec

 • Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“
 • Koncem září byla vyhlášena veřejná zakázka na vybavení výjezdové jednotky SDH a vítězná firma STIMAX International, s.r.o. již vybavení dodala.
 • 21. 11. 2022 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci zubní ordinace a souvisejících prostor v přízemí budovy Domu zdraví na Komenského 77. V nové ordinaci se plánuje poskytování služeb dentální hygieny, pro lékaře je k dispozici rekonstruovaná denní místnost se šatnou, do nového se proměnily i toalety pro pa-cienty a zaměstnance.
 • Stále probíhá příprava převodů bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č. p. 996-1000. Dne 11. 11. 2022 jsme obdrželi vyjádření stavebního úřadu v Sokolnicích ohledně rozdělení pozemku pod bytovými domy s tím, že nelze pozemek rozdělit. Musí se přepracovat geometrický plán a po jeho schválení lze v převodech pokračovat.
 • Probíhá zpracování pasportu dopravního značení a pasportu místních komunikací společností Vertigia s.r.o.
 • Je podána žádost o dotaci na cyklostezku Újezd
 • u Brna – Otnice v rámci dotačního programu „36. výzva IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (PR)“, čekáme na akceptaci. Připravujeme se na podání žádosti na SFDI.
 • Je podána žádost o dotaci z dotačního programu IROP 2021–2027 na projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Újezd u Brna“.

2022: září–říjen

 • 30. srpna 2022 byly dokončeny a předány stavební práce akce s názvem „ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS“.
 • 7. září 2022 byla dokončena rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace v areálu MŠ Újezd u Brna, kterou realizovala společnost Rozvody tepla, spol. s r.o.
 • V průběhu září byly zastavené práce na projektové dokumentaci pro rekonstrukci KD Na Rychtě na základě stavebně technického průzkumu do doby, než rozhodne nové zastupitelstvo o dalším postupu. Musí se zvážit, zda vzhledem ke zjištěným skutečnostem nebude vhodnější provést demolici a novou výstavbu kulturního domu než rekonstruovat.
 • Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“ a připravuje se podání žádosti o dotaci z investičního dotačního programu Národní sportovní agentury – REGIONY 2022.
 • Probíhá dílčí úprava a rekonstrukce prostor ordinace zubního lékaře.
 • Byl vybrán dodavatel Traktorservis-ML, s.r.o. v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Komunální traktor včetně příslušenství“ a technika pracovní skupiny města byla rozšířena o kompaktní traktor pro celoroční údržbu města s důrazem a zimní údržbu chodníků.
 • Stále probíhá příprava převodů bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996–1000. Čeká se na vyjádření stavebního úřadu v Sokolnicích ohledně rozdělení pozemku pod bytovými domy dle požadavku na vznik jednotlivých společenství vlastníků.
 • Probíhá zpracování pasportu dopravního značení a pasportu místních komunikací.
 • Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele studie rozšíření hřbitova.
 • Připravuje se podání žádosti o dotaci pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice.

2022: červenec–srpen

 • Připravuje se podání žádosti o dotaci pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice.
 • Byl zpracován Program rozvoje města a schválen zastupitelstvem města.
 • Probíhá zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci KD Na Rychtě, byl proveden geologický a stavebně technický průzkum.
 • Zastupitelstvo města neschválilo žádný další záměr ve věci prodeje nebo dlouhodobého pronájmu ARMY Parku.
 • Byla podepsaná nájemní smlouva se zubní lékařkou a probíhá dílčí úprava a rekonstrukce prostor ordinace zubního lékaře a zázemí tak, aby lékařka mohla začít po prázdninách ordinovat.
 • Probíhá příprava převodů bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996-1000.
 • Probíhá prodej bytového domu č.p. 876 a 961 na ul. 9. května.
 • Probíhá realizace stavební akce s názvem „ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS“.
 • Byla provedena aplikace bakteriální směsi PTP PLUS pro snížení organického bahna v rychmanovském rybníce.
 • Proběhla jednání se společností AMADET a S.O.K. real, a.s. a zastupitelstvem města, byly schváleny Smlouvy o rozvoji území.
 • Byly doplněny označníky ulic.
 • Je připravováno výběrové řízení na zhotovitele studie rozšíření hřbitova.
 • Probíhá zpracování pasportu dopravního značení a pasportu místních komunikací.
 • Probíhá stavba „Multifunkční hala se zázemím“ a připravuje se podání žádosti o dotaci z investičního dotačního programu Národní sportovní agentury – REGIONY 2022.
 • Společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. byla provedena oprava havárie kanalizace v křižovatce ulic Nádražní, Komenského, Masarykova a z nám. sv. Jana.
 • Proběhla jednání s KORDISem v rámci zachování autobusové linky 40, která byla od července nahrazena linkou 74.
 • Byl vybrán dodavatel v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Žací mulčovací sekačka včetně příslušenství“ a technika pracovní skupiny byla rozšířena o nový stroj John Deer Z545R Eztrak.
 • V červenci byly provedeny bezpečnostní brzdné plochy před přechody u sokolovny a u radnice.
 • 1. 8. 2022 byla zahájena rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace v areálu MŠ Újezd u Brna a je prováděna společností Rozvody tepla, spol. s r.o.

2022: květen–červen

 • Stavební povolení pro cyklostezku Újezd u Brna – Otnice nabylo právní moci a připravujeme vše pro podání žádosti o dotaci.
 • Zastupitelstvo města přijalo dotaci ve výši 30 000 000 Kč od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo 117D082002034, z programu 11708 – Podpora revitalizace území, na akci „Multifunkční hala se zázemím“. Dne 4. 5. 2022 byla zahájena stavba Multifunkční sportovní haly se zázemím. Probíhá příprava terénu, úprava podloží pro stavbu a příprava na pilotáž.
 • Zastupitelstvem města byla schválena vítězná nabídka od společnosti UP constructions s.r.o. podaná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kulturního domu Na Rychtě. Byla podepsána smlouva a zahájeny práce.
 • Zastupitelstvo města neschválilo žádnou z nabídek podaných v rámci vyhlášeného záměru prodeje ARMY Parku a rozhodlo o vyhlášení nového záměru.
 • Zajišťují se stanoviska DOSS a SIS k projektové dokumentaci na intenzifikaci ČOV.
 • Probíhá vyřizování stavebního povolení k akci rekonstrukce dešťové kanalizace na ul. Štefánikova.
 • Na základě jednání se zubní lékařkou je připravována dílčí úprava a rekonstrukce prostor ordinace zubního lékaře a zázemí.
 • Zpracovává se statické posouzení budovy ZŠ za účelem prověření, zda bude možné zbudovat učebny v půdních prostorách.
 • K podané žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ zatím nebyla doručena informace o výsledku.
 • Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření komunikace k MŠ s vybudováním parkovacích míst, nenabylo však právní moci, neboť je stále blokováno podáním další stížnosti ze strany jedné sousedky/zastupitelky.
 • Probíhá příprava převodů bytů do osobního vlastnictví v bytových domech Rozprýmova č.p. 996–1000.
 • Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce areálové kanalizace u MŠ“ a vybrán zhotovitel Rozvody tepla, spol. s r. o. Rekonstrukce proběhne v srpnu 2022 v době mimo provoz v mateřské škole.
 • V dubnu bylo dokončeno první řízené blokové čištění komunikací města.
 • Probíhají jednání se společností Rezidence Cézava ke zbudování chodníku a nové sociální ubytovny. Vše bude předmětem plánovací smlouvy, která bude předložena zastupitelstvu.
 • Proběhlo další ústní jednání ve sporu se spol. icecool.cz (zhotovitel kluziště v areálu ZŠ).
 • Probíhají opravy chodníků a mobiliáře města.
 • V parku na starém hřbitově byly vysety na páskou vymezených místech označených informační cedulkou luční květiny pro podporu včel a dalšího hmyzu.
 • Byly uzavřeny dodatečné požadavky, které budou ještě součástí Změny č. 1 územního plánu města Újezd u Brna. Zpracovává se další, snad již poslední, odůvodnění změny pro Odbor životního prostředí Krajského úřadu JMK.
 • Probíhají jednání o podobě plánovacích smluv se dvěma investory výstaveb, a to 159 bytů, obchodního centra a mateřské školy v lokalitě bývalého mlýna a 89 rodinných domů za ulicí 9. května.
 • Byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu „ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS“.
 • Připravuje se veřejná zakázka na zpracování studie rozšíření hřbitova, parkoviště u hřbitova a vytvoření rozptylové loučky.
 • Připravuje se veřejná zakázka malého rozsahu na dětské hřiště a workout v rámci areálu fotbalového hřiště.

2022: březen–duben

 • Probíhá zpracování strategického plánu města – Program rozvoje města. Druhé diskuzní setkání pracovní skupiny se uskutečnilo v pondělí 21. března 2022 v 17 hodin. Setkání se věnovalo diskuzi a úpravám návrhové části.
 • Máme vydané stavební povolení na Cyklostezku Újezd u Brna – Otnice.
 • Rozhodnutí o dotaci pro Multifunkční sportovní halu zatím nebylo vydáno z důvodu do března trvajícího rozpočtového provizoria.
 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci ZŠ. Je vydáno stavební povolení na úpravy vyvolané PBŘS a čekáme na stavební povolení rekonstrukce elektroinstalace.
 • Je zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyni ZŠ, která se připravuje v rámci rozsáhlé rekonstrukce ZŠ.
 • V únoru byla výměnou velkého čelního okna dokončena akce „Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefanikova č. p. 960“ a současně proběhla oprava stropu v bytě vybudovaném z bývalé jídelny z důvodu nedostatečného zateplení a stálého promrzání bytu.
 • Od 22. 2. 2022 byla dočasně na dobu jednoho roku zjednosměrněna ulice Revoluční. Přibližně po půl roce jednosměrného provozu by mělo proběhnout zhodnocení výsledného efektu a rozhodnout o dalším postupu.
 • V únoru byla dokončena PD pro intenzifikaci ČOV, zajišťují se stanoviska DOSS a SIS.
 • Dále byla dokončena projektová dokumentace dešťové kanalizace na ul. Štefánikova a probíhá vyřizování stavebního povolení.
 • V březnu byly na PČR projednány zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města a připravuje se jejich realizace.
 • Proběhlo vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování PD rekonstrukce Rychty. Byly podány dvě nabídky a jejich schválení se připravuje na zasedání zastupitelstva města.
 • Zpracovává se statické posouzení budovy ZŠ z důvodu možnosti zbudování učeben v půdních prostorách.
 • Dokončují se jednání ohledně lokality Za Tratí.
 • Byl zveřejněn záměr prodeje ARMY Parku a byly podány dvě nabídky. Jejich posouzení a schválení se připravuje na zasedání zastupitelstva města.
 • Bylo požádáno o stavební povolení na komunikaci k MŠ. Jeho vydání je ale stále blokováno ze strany jedné sousedky/zastupitelky.
 • Od ledna probíhá postupná renovace laviček. Celkem již bylo zrekonstruováno 34 laviček a 5 odpadkových košů.
 • O jarních prázdninách proběhla úprava přípojky vody do MŠ z důvodu nedostatečného tlaku.
 • Byl vybrán technický dozor investora pro stavbu multifunkční haly se zázemím – spol. INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, IČO: 60742470.
 • Aktuálně probíhá příprava stavby multifunkční haly se zázemím se zhotovitelem PROSTAVBY a.s., Otnice, IČO: 27713130.
 • Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce areálové kanalizace u MŠ“ na zhotovitele rekonstrukce kanalizace dešťové a splaškové v areálu MŠ v Újezdě u Brna.
 • Byly podány tři žádosti o dotaci z rozpočtu JMK: dovybavení JSDH, aktivity v mezigeneračním centru, prevence kriminality.
 • Proběhlo první soudní jednání ve sporu se spol. icecool.cz (zhotovitel kluziště v areálu ZŠ) u Městského soudu v Brně.
 • V rámci projednávání Změny územního plánu č. 1 proběhlo další jednání s orgánem ZPF. Probíhá úprava odůvodnění návrhu z hlediska ZPF (od listopadu 2020 je to již čtvrtá).
 • Dne 21. 12. 2021 proběhlo druhé soudní stání ve věci AD Plan & Design s. r. o. Dne 10. 1. 2022 jsme obdrželi rozsudek a dne 24. 1. 2022 se žalovaný odvolal.

2022: leden–únor

 • Probíhá příprava rozsáhlé rekonstrukce v Základní škole Újezd u Brna. Je zpracovaná projektová dokumentace na stavební úpravy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením a bylo již vydáno stavební povolení. Dále je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a je zažádáno o stavební povolení. V prosinci 2021 bylo požádáno o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj.
 • V prosinci 2021 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky v Základní škole Újezd u Brna.
 • Dne 7. ledna 2022 byla ukončena nově vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele multifunkční sportovní haly. Předchozí zadávací řízení bylo zrušeno protože všechny podané nabídky překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla v zadávací dokumentaci stanovena jako nepřekročitelná. V nově vyhlášeném zadávacím řízení bylo podáno celkem 9 nabídek, z nichž jedna byla ještě v průběhu řízení vzata zpět. Z 8 vyhodnocených nabídek byla nejvýhodnější nabídka od společnosti PROSTAVBY, a.s., Otnice, IČO: 27713130 na celkovou částku 84 810 170,33 Kč bez DPH. Tato nabídka byla schválena na 22. zasedání zastupitelstva města dne 11. 1. 2022.
 • Probíhá příprava intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV). Dokončuje se projektová dokumentace a souběžně probíhají jednání k centrální ČOV.
 • Byla dokončena projektová dokumentace dešťové kanalizace na ulici Štefánikova a nyní se vyřizují stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • V prosinci 2021 byla provedena oprava poškozené dešťové kanalizace v ulici Družstevní, ve které docházelo neustále k ucpávání.
 • Probíhá projednání studie na vyřešení komunikace a chodníku na ulici Za Tratí – 1. etapa s dotčenými majiteli pozemků.
 • Je zažádáno o územní a stavební povolení na rozšíření komunikace k mateřské škole a zbudování parkovacích stání.
 • V listopadu a prosinci 2021 byla opravena střecha na budově mateřské školy.
 • V lednu 2022 byly po opravě střechy v Mateřské škole Újezd u Brna zpět nainstalovány hromosvody.
 • Od 7. října 2021 probíhá proces tvorby programu rozvoje města na období 2023–2030, jehož součástí bylo i dotazníkové šetření. Názory občanů jsou zpracovány.
 • V současné době čekáme na vydání stavebního povolení na cyklostezku Újezd u Brna–Otnice a probíhají práce a jednání týkající se cyklostezky Újezd u Brna–Žatčany.
 • Na PČR probíhá schvalování projektu na zjednosměrnění ulice Revoluční a projektu na umístění zpomalovacích prvků na ulicích Školní, Hybešova a Na Zahrádkách.
 • Probíhá příprava plánovací smlouvy, která by měla být uzavřena s investorem výstavby 89 rodinných domů za ul. 9. května.

2021: listopad–prosinec

 • Dokončují se převody bytů v bytovém domě Rozprýmova 990. Zastupitelstvo schválilo 11. 11. 2021 stanovy a návrhy kupních smluv. Nyní po založení společenství vlastníků jednotek a zápisu do katastru nemovitostí se podepisují smlouvy s vlastníky bytů.
 • 16. 11. 2021 byla ukončena veřejná zakázka na zhotovitele multifunkční sportovní haly. Zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu, že všechny podané nabídky překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která v zadávací dokumentaci byla stanovena jako nepřekročitelná. 3. 12. 2021 bylo opět vyhlášené zadávací řízení na zhotovitele.
 • 29. 11. 2021 byla předaná rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna. Přes veškeré komplikace a neustálé problémy během rekonstrukce došlo k posunu předání díla z důvodu potíží s přeložkou elektroměrného rozvaděče mimo objekt MŠ. K přepojení došlo společností EG.D až 26. 11. 2021.
 • 30. 11. 2021 byla v rámci akce „Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“ dokončena a předána veškerá plastová okna a dveře. Z důvodu potíží s výrobou velkého dřevěného unikátního okna v čelní stěně budovy penzionu se posunul termín dokončení díla na 31. 1. 2022.
 • 7. 12. 2021 byla předána studie lokality Za Tratí a projednávají se pozemkové úpravy pro uložení sítí.
 • 9. 12. 2021 byla dokončená a předaná oprava střechy na MŠ Újezd u Brna.
 • 17. 12. 2021 proběhla kolaudace chodníku k mateřské školce v Újezdě u Brna.

2021: září–říjen

 • Od 27. 9. 2021 probíhá výstavba chodníku k mateřské školce v Újezdě u Brna. Vysoutěžený zhotovitel společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., dílo dokončil a předal 25. 10. 2021.
 • Byla podaná žádost o územní a stavební povolení na rozšíření komunikace k mateřské školce a zbudování parkovacích stání.
 • Probíhá zpracování studie lokality Za Tratí.
 • Probíhá příprava zkušebního zjednosměrnění ulice Revoluční.
 • Proběhla jednání s Povodím Moravy, s.p. na téma protipovodňových opatření v našem městě. Bylo požádáno o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na výstavbu protipovodňových opatření od Rychmanovského mostu na Žatčany.
 • Byly dokončeny územní studie na výstavbu v lokalitách „Pod Tratí“ a „Za ul. 9. května“. Investor vykoupil pozemky v lokalitě „Za ul. 9. května“ a má téměř hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu 89 rodinných domů.
 • Probíhá zpracování Změny č. 1 Územního plánu Újezd u Brna. Proběhlo dohodovací řízení na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a bude odesláno již třetí odůvodnění návrhu změny na tento odbor, který nám doposud vydal pouze částečné souhlasné stanovisko.
 • Byly rozdány všechny kompostéry pořízené z dotace ve spolupráci s DSO Region Cezava v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ na základě vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Probíhají úkony vedoucí k převodu bytů v bytovém domě Rozprýmova 990.
 • Na základě připomínek a požadavků občanů probíhá zpracování projektové dokumentace na akci „Zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města“. Jedná se o lokality ulice U Hřiště, ulice Hybešova (část od ulice Nad Sklepy po ul. V Sádku), ulice Na Zahrádkách (od dětského hřiště po křižovatku s ul. Štefánikova), ulice Školní (od lékárny po křižovatku s ul. Šternovská).
 • Bylo provedeno zpracování virtuální letecké prohlídky města od společnosti Panoramas s.r.o. a je k dispozici na webu města.
 • Proběhlo výběrového řízení pro akci „Server pro IS Munis“. Informační systém radnice dosáhl svých možností a bylo nutné přejít na výkonnější databázový nástroj, s čímž tedy souvisela i nutnost pořízení nového serveru. Vybraný zhotovitel amccomp s.r.o. dodal server 24. 9. 2021 a následně byl proveden převod databáze.
 • Zpracovává se nový kalendář pro rok 2022, který bude obsahovat fotografie města a okolní přírody očima dětí. Akce “ÚJEZD OČIMA DĚTÍ” byla ukončena 30. 9. 2021 a nejlepší fotografie byly předány na grafické zpracování. V prodeji je kalendář od začátku listopadu.

2021: červenec–srpen

 • Koncem června byl zkušebně zprovozněn Infokanál v rámci kabelové televize města a od 1. 7. 2021 byl nasazen ostrý provoz.
 • Začátkem července proběhla veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960“. Byl vybrán zhotovitel společnost IDEAL OKNO s.r.o. Od 18. 8. 2021 výměna probíhá a plastové provedení výplní otvorů bylo předáno 30. 11. 2021.

2021: květen–červen

 • V květnu byla dokončena stavba „Prodloužení stoky AF-1, Újezd u Brna“. Jde o prodloužení jednotné kanalizace z ulice Tyršova. Nová část stoky je určena pro odvod splaškových a dešťových vod z objektů a ploch přilehlých k stávajícímu hřbitovu.
 • Dne 3. 6. 2021 byla vyhlášená podlimitní veřejná zakázka s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna“. Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna spočívající v demontáži a ekologické likvidaci starých svítidel a dodávce a montáži nových nepoužitých LED svítidel včetně příslušných stavebních a elektromontážních prací. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z prostředků Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Aktivita: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – výzva č. 2/2021, číslo: 122D22100 1279. Bohužel se nepodařilo ze dvou přihlášených uchazečů vybrat zhotovitele, protože ani jedno z dodaných vzorkových svítidel nesplnilo zadané podmínky při kontrolním měření. Z tohoto důvodu bylo nutné zakázku 6.9.2021 zrušit.
 • V červnu proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace na ul. Štefánikova v Újezdě u Brna. Byla oslovena společnost WATER DESIGN GROUP LTD, která zpracovává i projektovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV.
 • Dne 29. 6. 2021 byla dokončena a předána stavba „Prodloužení vodovodního řadu k pozemku parc. č. 49“ v ulici U Hřiště.
 • Byla dokončena a na 18. zasedání zastupitelstva prezentována studie rekonstrukce kulturního domu Na Rychtě. Připravuje se vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.
 • Vyřizují se podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro multifunkční sportovní halu. Dále jsou vyřizovány podklady pro vydání rozhodnutí MMR o přiznání již schválené dotace ve výši 30 mil. Kč.
 • V červnu proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele chodníku k Mateřské škole v Újezdě u Brna. V prvním vyhlášení se bohužel nikdo nepřihlásil. Při druhém vyhlášení se podařilo vybrat nejvýhodnějšího uchazeče, a to společnost Rozvody tepla, spol. s r.o., který by měl dílo dokončit do konce října 2021. Stavba bude asi velmi obtížná vzhledem k souběžně probíhající rekonstrukci v mateřské škole, ale doufáme, že se vše zdárně podaří dokončit.
 • V červnu byla dokončena úprava podatelny v přízemí městského úřadu.
 • Ve městě byl rozmístěn nový mobiliář a původní bude po rekonstrukci doplněn na další místa v našem městě.
 • Byla dokončena projektová dokumentace na rozšíření komunikace k mateřské škole a vybudování parkovacích stání a zajišťuje se stavební povolení.
 • Koncem června proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie lokality Za Tratí a byl vybrán projektant Ing. Lukáš Barteček.
 • Ve městě byl 1. 6. 2021 zprovozněn bezpečnostní kamerový systém. Kamery jsou nyní umístěny na dětských hřištích v ulicích Na Zahrádkách a Rozprýmova. Kamera je nainstalována také v parku na bývalém hřbitově na ulici Nádražní, další je u sběrného místa odpadu na ulici Sušilova.
 • 28. 6. 2021 zahájena rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna, kterou realizuje společnost Huslík s.r.o.

2021: březen–duben

 • Byla zpracována a předána projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a vzduchotechniky v objektu MŠ Újezd u Brna a může být vypsána veřejná zakázka na zhotovitele.
 • Byl dokončen ořez a kácení dřevin ve městě, které bylo nutné ošetřit. Proběhla první etapa obnovy suchého poldru v lokalitě Stará hora odstraňováním náletových dřeviny a úklidem černých skládek z prostoru poldru.
 • Dne 31.3.2021 převzala do užívání pracovní skupina města vozidlo na alternativní pohon Goupil G5 v hodnotě 1, 234 200,- Kč včetně DPH. Vozidlo bylo pořízeno za podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy Národního programu životního prostředí NPŽP 11/2019. Předpokládaná výše dotace činí 491 260,- Kč. Dodavatelem vozidla je společnost HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01 Mor. Krumlov.
 • Proběhla jednání o výstavbě rodinných a bytových domů.
 • Připravuje se veřejná zakázka na zhotovitele akce „Prodloužení vodovodního řadu k pozemku p.č. 49“.
 • Dokončují se převody bytů v bytových domech Rozprýmova 979 a 980.
 • Připravuje se vymezení bytových jednotek v bytovém domě Rozprýmova 990, které mají být v roce 2021 převedeny do osobního vlastnictví.
 • Bylo zadáno zpracování odhadu k prodeji bytů v bytových domech na ul. 9. května 876 a 961.
 • Byla přesunuta služebna městské policie do objektu na ul. U Hřiště 966.
 • Dokončují se úpravy na radnici spojené s přesunem pokladny do bývalé kanceláře městské policie tak, aby byl zabezpečen bezbariérový přístup.

2021: leden–únor

 • Byla dokončena demolice rodinného domu č.p. 2.
 • Probíhá ořez a kácení dřevin ve městě, které bylo nutné ošetřit. Pracovní skupina města odstraňuje náletové dřeviny ze suchého poldru v lokalitě Stará hora.
 • Probíhá stavba prodloužení kanalizace z ulice Tyršovy k obřadní síni s protlakem pod železnicí.
 • Pokračuje příprava projektové dokumentace pro rozšíření a rekonstrukci komunikace s výstavbou parkovacích míst k MŠ Újezd u Brna.
 • V rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV byl vybrán účastník WATER DESIGN GROUP LTD, který podal nejvýhodnější nabídku.
 • Proběhla veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Újezd u Brna – Žatčany a byl vybrán uchazeč lng. Tomáš Racek.

2020: listopad–prosinec

 • Společností S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Rozprýmova v ceně 1 159 256 Kč. Krátce po slavnostním otevření bylo ale nutné z důvodu mimořádných opatření hřiště uzavřít, takže si jej děti nemohly ani pořádně vyzkoušet. Přesto jej neznámý vandal stihl hned poškodit.
 • Proběhlo stavební zaměření budovy ZŠ, které bude sloužit jako podklad pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS). Už v prvotní verzi návrhu řešení vzniklo několik požadavků PBŘS, které si vynutí velké množství stavebních úprav.
 • V mateřské škole proběhlo stavební zaměření objektu, které bude sloužit pro zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vodoinstalace a kanalizace. Následně proběhla veřejná zakázka pro výběr projektanta na zpracování výše uvedené projektové dokumentace.
 • Byl zpracován posudek soudního znalce, který bude použit při soudním sporu se zhotovitelem kluziště – multifunkčního hřiště s ledovou plochou v základní škole.
 • Dokončuj e se poslední část projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v základní škole.
 • Byla zpracována projektová dokumentace na chodník k mateřské škole a nyní se vyřizují podklady, doklady a stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Byl o dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“, vyřizují se dokumenty a stanoviska pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Dne 30. 11. 2020 jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj Registraci akce, identifikační číslo 117D082002034, kterým je nám, při splnění dotačních podmínek, alokována částka dotace ve výši 30 000 000 Kč.
 • Zpracovatel změny č. 1 územního plánu odevzdal návrh změny, která byla následně projednána dle § 50 stavebního zákona s dotčenými orgány.
 • Firma Regionální poradenská agentura s.r.o. zpracovala pasport veřejného osvětlení, zatřídění komunikací do tříd osvětlení, kompletní projektovou dokumentaci včetně energetického posudku a byla podána žádost o dotaci ze státního programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení. Realizací opatření z tohoto projektu přinese úsporu energie na osvětlení ve výši 90,08 MWh/rok, což představuje finanční úsporu ve výši 202 180 ročně.
 • Dne 31. 12. 2020 jsme obdrželi oznámení, ve kterém hodnotitelská komise doporučila žádost k podpoře ze státního rozpočtu ve výši 2 000 000 Kč, současně jsme obdrželi od Ministerstva průmyslu a obchodu registraci akce, identifikační číslo 122D221001279. Termín realizace stanovený poskytovatelem dotace je 31.12.2021.
 • Byla dokončena projektová dokumentace na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice, je vyřizováno stavební povolení.
 • Realizovalo se prodloužení kanalizace a vodovodu na ulici Wolkerova firmou BS-IMEX, s.r.o. Výdaje na stavbu činily 1 666 128 Kč. Stavbu spolufinancovali vlastnící přilehlých pozemků částkou ve výši 280 000 Kč.
 • Za podpory spoluobčanů proběhla výsadba 50 stromů ve městě, které byly nakoupeny z dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 240 855,62 Kč. Dotaci obdržíme v roce 2021.
 • Firmou Vermina, s.r.o. bylo provedeno zateplení s novou fasádou na objektu Mezigeneračního centra v ceně 247 674,26 Kč. Na akci jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč.
 • Probíhá příprava nové služebny městské policie v budově U Hřiště 966.
 • Dokončuje se převod bytů do osobního vlastnictví na bytovém domě Rozprýmova 979 a 980.
 • Firmou EST stav s.r.o. byl opraven chodník před domem č.p. 1 na ul. Nádražní, který byl rozebrán v době demolice a výstavby nového objektu, a dlouhodobě nefunkční schodiště před Penzionem pro seniory na ul. Štefánikové.
 • Proběhla oprava střechy jedné ze spojovacích chodeb (tzv. krčků) v Domě s pečovatelskou službou na ul. Rybářská firmou Tomáš Budinský za cenu 73 545 Kč. Chodba byla vymalována zaměstnanci pracovní skupiny města a obyvatelé tak mohou opět procházet mezi budovami pohodlně vnitřním prostorem.
 • Byl vybrán architekt Ing. arch. Petr Sobotka ke zpracování studie na rekonstrukci kulturního domu Na Rychtě.
 • Probíhá demolice rodinného domu č.p. 2 na ulici Nádražní, kterou provádí firma Moravostav Brno, a.s. stavební společnost. Cena demolice dle smlouvy o dílo bude činit 860 726,15 Kč. V roce 2020 již bylo uhrazeno 665 778,22 Kč.
 • Na fotbalovém hřišti proběhly práce na vrtané studni firmou VBV GEO s.r.o. Dostatečné zavodnění bylo zjištěno až v hloubce 96 m. Nyní se pokračuje na vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami a následně se bude zprovozňovat vodovodní přípojka a technologie pro čerpání vody.
 • Probíhá vypořádání připomínek dotčených orgánů k návrhu změny č. 1 územního plánu.
 • Byla dokončena jednání s organizací Generace Care, z.ú. o spolupráci na zajištění terénní pečovatelské služby v našem městě a činnost této služby byla od 1. 1. 2021 v našem městě zahájena.
 • Soutěžil se dodavatel na vozidlo s alternativním pohonem pro pracovní skupinu města. Je přislíbena dotace SFŽP ve výši 491260 Kč při předpokládaných způsobilých výdajích 1 228 150 Kč.

2020: září–říjen

 • Uskutečnily se opravy balkonů v bytových domech 1011–1017. Po téměř 15 letech byla zcela strávená izolace na balkónech a uvolněná dlažba.
 • Ve spolupráci s bytovým družstvem byla provedena oprava hydroizolace včetně pochůzné vrstvy v ceně 215 688 Kč.
 • Dokončila se rekonstrukce strukturované počítačové sítě včetně rozšíření technologických částí sítě na městském úřadě.

2020: červenec–srpen

 • Proběhla oprava střechy nad kuchyní kulturního domu Na Rychtě, aby nezatékalo do budovy a neznehodnocovala se tak do doby, než dojde k její generální rekonstrukci.
 • Bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Na Zahrádkách firmou S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. Celková cena rekonstrukce činila 975 086 Kč. Je smutné, že již druhý den po otevření hřiště došlo k záměrnému poškození jednoho z herních prvků, které vyšetřuje i Policie ČR.
 • Pro zkrášlení našeho města byl realizován záměr výsadby květinových záhonů v části města Rychmanov za cenu 243 887,01 Kč. Věříme, že až se rostlinky rozrostou, budou všem obyvatelům, kolemjdoucím i kolemjedoucím přinášet radost.
 • Na sociální ubytovně na ul. Štefánikova č.p. 1050 byla provedena výměna střešní krytiny a oplechování střechy. Cena opravy činila 165 302,20 Kč.
 • Proběhla oprava střechy na zdravotním středisku a na bytových domech na ul. Rozprýmova.
 • Proběhla výměna měřičů tepla a vodoměrů v Domě s pečovatelskou službou a v bytech nad knihovnou. V penzionu proběhla výměna vodoměrů. To vše za cenu 415 405 Kč. Zákon nám ukládá povinnost měřiče tepla ověřit 1x za 4 roky. Bytové vodoměry SV, TUV mají platnost ověření 5 let.
 • U tělocvičny základní školy byl instalován nový stojan na kola.

2020: květen–červen

 • Zahájily se práce na přípravě projektové dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v základní škole.
 • Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku k mateřské škole z ulice Palackého tak, aby se podařilo zajistit bezpečnost chodců, především rodičů a jejich dětí na cestě do školky.
 • Započalo se s přípravou rekonstrukce strukturované počítačové sítě včetně rozšíření technologických částí sítě na městském úřadě. Rekonstrukce je potřebná kvůli nedostatečné kapacitě sítě. Dále byl řešen přesun serverovny v budově radnice, protože dosavadní umístění neodpovídalo požárně bezpečnostním podmínkám provozu.
 • Zahájila se příprava hlubinného vrtu na fotbalovém hřišti, který bude sloužit nejen pro závlahu hřiště, ale i pro potřeby závlahy další zeleně ve městě.
 • Byl vysoutěžen projektant Ing. Vojtěch Holub, který připraví projekt na cyklostezku Újezd u Brna – Otnice.
 • Byla schválena ZM studie na intenzifikaci čistírny odpadních vod, která je nutná pro umožnění dalšího rozvoje města a zejména další výstavby rodinných i bytových domů.
 • Byla podána žádost o dotaci na další výsadbu stromů v našem městě.

2020: březen–duben

 • Epidemie nemoci COVID-19 iniciovala činnost k zajištění a koordinaci pomoci pro lidi, kteří si v této kritické situaci nedokázali zajistit roušku, nakoupit potraviny či vyzvednout léky, potřebovali pohlídat děti nebo nějakou jinou formu pomoci. Radnice iniciovala založení skupiny POMÁHÁME SI v Újezdě u Brna, do které se zapojilo více než 240 občanů a několik soukromých společností.
 • Společnost JM Demicarr s.r.o. provedla rekonstrukci tenisového kurtu v areálu základní školy. Stavba o celkových nákladech 586 518 Kč byla zahájena 6. 4. 2020. I přes mimořádná opatření se podařilo stavbu dokončit do 30. 4. 2020.
 • Pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější informování občanů byla zprovozněna aplikace pro chytré telefony – Česká Obec. Tuto aplikaci využívá město pro zveřejnění důležitých informací a denního hlášení. Občané mohou pomocí této aplikace také nahlásit závady ve městě.
 • Radnice pomohla při přechodu na nové vysílání televizního signálu v síti DVB-T2 při zprovoznění více než 50 set-top boxů pro obyvatele Domova s pečovatelskou službou a Penzionu pro seniory.
 • AV Atelier, Ing. Vít Přibyl, zahájil práce na projektové dokumentaci projektu „Multifunkční hala se zázemím“, která se bude stavět v místě bývalého koupaliště.

2020: leden–únor

 • Společností PROSTAVBY, a.s. se realizovala regenerace podlahy v tělocvičně základní školy s využitím podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně šlo o podprogram 117D822 Podpora obcí s 3001–10 000 obyvateli a dotační titul 117D8220B. Celkové uznatelné náklady na rekonstrukci tělocvičny činily 2 862 521,20 Kč. Výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činí 1 350 000,00 Kč. Kromě nové podlahy je hala i chodba nově vymalovaná.
 • Byla podaná žádost o poskytnutí finanční podpory na pořízení domácích kompostérů pro občany Újezdu u Brna ve spolupráci s DSO Region Cezava. Žádost je podávána v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 podporovaného z Fondu soudržnosti na základě vyhlášené 122. výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Dokončila se rekonstrukce objektu bývalé cukrárny pro účely Mezigeneračního centra a Family pointu za podpory Jihomoravského kraje ve výši 150 000 Kč. Město se zapojilo do projektu Audit Family Friendly Community.