Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Požární řád

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Obec Újezd u Brna na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17. ledna 2005 podle §29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Újezd u Brna upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Újezd u Brna, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů ( dále jen”JSDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v návaznosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č.1 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jmk, který obec obdrží od HZS kraje.

K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za šest měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce, pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu místostarostu obce a velitele JSDH. Konkrétní určení a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

Za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: sklizeň obilovin a pícnin, sušení a uskladňování sena a jarní vyhrabování trávy, při kterém se pálí vyhrabané listí. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena stálým dozorem z řad pracovníků provozovatele činnosti nebo občanů. další činnosti, při kterých hrozí zvýšené riziko vzniku požáru je rozdělávání otevřeného ohně v blízkosti objektů a v soukromých zahradách. Požární bezpečnost při provozování těchto činností musí být zabezpečena stálým dozorem starším 18-ti let, po celou dobu trvání činnosti. Rozdělávání otevřeného ohně v blízkosti seníků a stohů a ponechávání otevřeného a doutnajícího ohně bez požárního dozoru je zakázáno. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek a případně s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu, období sklizně, posklizňových úprav a uskladňování pícnin a obilovin, topné období. Požární bezpečnost v tomto období při provozování požárně nebezpečných činností souvisejících s tímto obdobím je zabezpečena požárním dozorem z řad pracovníků provozovatele činností, vydáním zákazu kouření a zákazu rozdělávání otevřeného ohně. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27, odst. 2 písm. b) bod 3, zákona o požární ochraně, respektive vychází z tohoto ustanovení. další dobou se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je konání výročních bohoslužeb v kostelích, především v období Velikonoc a Vánoc, a období konání společenských zábav a kulturních vystoupení, kdy se v prostorách konání nachází větší počet osob. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují: sokolovna a sál restaurace Rychta. Požární bezpečnost v těchto objektech si zabezpečují provozovatelé činností, popřípadě podle dohody pořadatel společenské události stanovením požárního dozoru při jednotlivých společenských událostech. Konkrétní složení požárního dozoru a počet osob bude upřesněn před začátkem konání společenské akce. Příloha č. 2 další objekty se zvýšeným nebezpečím požáru:
– firmy:
               LAMINO s.r.o. Nádražní – Sladovna
               Lakovna Turek – ul. Komenského 427
               Sonemo – ul. Na Zámečku 337

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

  1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečen systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
  2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec Újezd u Brna zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dokumenty o zřízení jsou:

zřizovací listina JSDH

dohoda o členství v JSDH

jmenovací listina velitele JSDH
Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice SDH obce Újezd u Brna, ul. Komenského 107 nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah:
přirozené

vodní tok Cézava

rybník na Rychmanově

rybník na Šternově
umělé

hydrantová síť obce
Čerpací stanoviště uvedených vodních zdrojů jsou zakresleny v aktuálním plánu uzemní obce. Kapacita a podmínky použitelnosti jsou popsány v dokladu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v čl. 5.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje následující ohlašovny požáru, které jsou trvale označeny tabulkou
” OHLAŠOVNA POŽÁRU”.
Obecní policie, Komenského 107. tel. 602 500 584, 544 224 901
Elseremo a.s., Komenského 427, vrátnice, tel. 544 224 394-6
Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požáru, která jsou trvale označena tabulkou 
” Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”.
ZD Sokolnice, středisko Újezd u Brna, vrátnice, tel. 544 224 317
Výrobna krmných směsí, Štefánkova 73, vrátnice, tel. 544 224 208

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec.tón) nebo v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem zvoláním “HOŘÍ” a označením místa požáru.

Čl.9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2005.
ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta obce

Karel Hradský
místostarosta obce