Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nařízení města o podmínkách spalování rostlinných materiálů

Rada města Újezd u Brna na svém zasedání dne 12. 1. 2004 se usnesla vydat na základě § 102, odst. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a dle § 3 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o hospodaření s energií, toto nařízení:

Čl. 1

Předmět nařízení

  1. Předmětem tohoto nařízení je spalování rostlinných materiálů, kterými je rozuměn biologický odpad vznikající úklidem zahrad, parků a veřejných prostranství.

Čl. 2

Podmínky spalování odpadu

  1. Na otevřených ohništích v zahradách rodinných domů je povoleno pouze pálení biologického odpadu (vyhrabané trávy, listí, dřeva a větví a papíru), a to jen v případě, že nehrozí nebezpečí požáru nebo obtěžování obyvatel obce dýmem nebo zápachem.
  2. Pálení biologického odpadu se připouští pouze jeden den týdnu, a to v sobotu vždy v době od 14.00 do 16.00 hodin.
  3. Je zakázáno vypalování suché trávy na travnatých plochách v parcích, sadech, pěšinkách a náspech.
  4. Je zakázáno jakékoliv spalování látek produkujících jedovaté spaliny, především umělých hmot, gumy, dehtové lepenky, pneumatik atd.

ČL. 3

Sankce

  1. Porušení ustanovení tohoto nařízení je posuzováno podle § 45, 47 a 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnost dne 29. 1. 2004.

ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta obce

Karel Hradský
místostarosta

Vyvěšeno: 13. 1. 2004
Sejmuto: 29. 1. 2004