Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nařízení města o parkování vozidel

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1 / 2005 O STÁNÍ ( PARKOVÁNÍ ) VOZIDEL A ODSTRAŇOVÁNÍ VRAKŮ

Rada obce Újezd u Brna se na svém zasedání dne 19. 9. 2005 usnesla vydat podle § 23, odst.1, písm. a) a c), zákona č. 13/1997 Sb., ( o pozemních komunikacích ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů toto nařízení obce :

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Na místních komunikacích a ostatních veřejných prostranství území obce Újezd u Brna k tomu určených , je stání povoleno všem vozidlům od 6.00 do 22.00 hod., pokud to nevylučují jiné předpisy (1) a dopravní značení. V době od 22.00 do 6.00 hod., je stání povoleno jen osobním vozidlům,včetně přípojného vozíku a motocyklům.
 2. Na chodnících a ostatním veřejném prostranství, které nejsou pro stání vozidel určeny nebo označeny příslušným dopravním značením, je zakázáno stání všech druhů vozidel a odstavování jejich přívěsů a návěsů.
 3. Všichni provozovatelé motorových vozidel , kterým je ve smyslu čl. 1 odst. 1 této vyhlášky stání zakázáno, jsou povinni zabezpečit stání ve vlastním objektu nebo prostoru, příp. v prostoru pro vozidla ,přívěsy a návěsy, určeném obcí Újezd u Brna a dopravním značením.
 4. Ve zvláštních a mimořádných případech vydává povolení k stání jiných motorových vozidel než osobních v určených hodinách ( viz. čl. 1, odst. 1 této vyhlášky ) OÚ Újezd u Brna na základě předem podané žádosti. Povolení musí být po dobu nočního stání viditelně umístěno za předním sklem vozidla.

Článek II.

Veřejná a vyhrazená parkoviště

 1. Pro stání motorových vozidel slouží tyto druhy veřejných prostranství :
  a) veřejné parkoviště pro osobní automobily na ulici U Hřiště a Masarykova, pro nákladní automobily na ulici U Hřiště
  b) vyhrazená parkoviště v ulici Rozprýmova , Na Zahrádkách a Rybářská,
  c) místní komunikace, pokud vozidlo stojí v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Odstraňování vraků a neúplných vozidel

 1. Na místních komunikacích a veřejně přístupných místech se zakazuje odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu (2) a není opatřeno registrační značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.
 2. Vlastník vozidla před předáním k likvidaci je povinen umístit vozidlo na místo, kde neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody.
 3. Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 1, přemístí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.
 4. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle zákona.

Článek IV.

Vyměření poplatku

 1. Poplatek za stání nákladního automobilu činí:
  a) do 3,5 t……………. 1 000,- Kč., za kalendářní měsíc
  b) nad 3,5 t…………….1 500,- Kč., za kalendářní měsíc
  c) stání nákladního automobilu mimo vyhrazené parkoviště, se souhlasem OÚ 200,- Kč, za den.
 2. Poplatek za stání vozidla se platí předem, a to vždy do 25 dne v měsíci

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení obce nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 20. 9. 2005.

ThDr. Jan Hradil, ThD.
starosta obce

Karel Hradský
místostarosta