Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podání námitek a připomínek ke Změně č. 1 územního plánu Újezd u Brna.

Vážení občané, v návaznosti na veřejné projednání Změny č. 1 územního plánu Újezd u Brna Vás upozorňujeme, že do úterý 4. června 2024 je možné podávat námitky a připomínky k připravované změně územního plánu. Pokud jste vlastníkem pozemku a nejste si jisti, jakým způsobem se změna územního plánu Vašeho pozemku dotkne, přijďte se informovat na radnici. V kanceláři starostky města je uložena tištěná verze návrhu změny a rádi Vám vše v souvislosti s touto změnou vysvětlíme.

NÁMITKA
Tento vzor můžete využít v situaci, kdy jste vlastníkem pozemků a staveb, kterých se dotýká návrh Změny č. 1 Územního plánu Újezd u Brna, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a chcete uplatnit námitky proti návrhu Změny č. 1 územního plánu,

PŘIPOMÍNKA
Připomínky  k upraveným částem návrhu Změny č. 1 územního plánu může uplatnit každý.


Z navrhovaných změn uvádíme:
Nádražní čtvrť – změna způsobu využití

Újezd u Brna – západ

Redukce plochy 102, vymezení ploch zahrad
Doplňující požadavky města – stabilizace areálů občanského vybavení, plocha přestavby 103

Újezd u Brna – střed

Zrušení rozšíření plochy 26, vymezení zahrad
Doplňující požadavky města – úprava způsobu využití stabilizovaných ploch

Újezd u Brna – východ

Řešení části ÚP zrušené rozsudkem KS

Výsledek dohod s orgánem ochrany ZPF

Další úpravy ÚPD

  • Vymezení směrů pro cyklotrasy / cyklostezky
  • Zrušení ploch technické infrastruktury souvisejících s navrženými plochami pro protipovodňovou ochranu v souvislosti s vymezením překryvného koridoru POP01 a stabilizace ploch v rozsahu rušených zastavitelných ploch pro hráze
  • Aktualizace zastavěného území a související stabilizace využitých částí v rámci příslušné plochy s RZV
  • Úprava podmínek využití (regulativů) ploch s RZV dle výsledků společného jednání, doplňujících požadavků města a pořizovatele (charakter a struktura zástavby, specifické podmínky využití, doplnění pojmů)
  • Úprava VPS a VPO související s provedenými úpravami ploch
  • Kompletní revize stanoveného pořadí změn v území (etapizace)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Stanovení pořadí změn v území v plošně nejrozsáhlejších plochách – dohoda s DO oZPF

Kompletní dokumentaci naleznete na stránkách města pod odkazem:
https://ujezdubrna.cz/navrh-zmeny-c-1-uzemniho-planu-ujezd-u-brna-verejne-projednani/