Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Strážník Městské policie Rousínov“

Starosta města Rousínova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
„Strážník Městské policie Rousínov“

Uchazeč/ka musí splňovat požadavky pro výkon funkce strážníka dle zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění:
• vzdělání min. střední s maturitní zkouškou
• občanství České republiky
• bezúhonnost dle § 4a zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• spolehlivost dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
• dosažení věku 18 let
• zdravotní, tělesná a duševní způsobilost dle § 4c zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění (vyhláška č. 44/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie).

Další požadavky pro výkon předmětné pracovní činnosti:
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost jednacího jazyka, vstřícný přístup k občanům
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• znalost regionu, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
• morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka.

Výhodou je:
• odborná způsobilost – platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle § 4d zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
• zkušenost s prací u obdobné organizace (městská policie, Policie ČR)
• platný zbrojní průkaz skupina D
• trvalé bydliště Rousínov a okolí (z důvodu dosažitelnosti).

Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonní spojení
• platná e-mailová adresa
• datum a podpis

K přihlášce doložte:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění, ne starší 3 měsíců
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• osvědčení o splnění odborných předpokladů (pokud uchazeč vlastní).
Po skončení výběrového řízení Vám budou všechny Vaše zaslané materiály vráceny.

Místo výkonu práce:
Místem výkonu práce bude území města Rousínova, obcí Tučap a Habrovan, se kterými má město Rousínov uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.

Náplň práce:
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštního zákona.

Pracovní poměr:
Pracovní poměr na plný úvazek, na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.07.2024, nebo dohodou.

Platové zařazení:
Dle nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění. Do doby získání osvědčení pobírá čekatel plat odpovídající 5. platové třídě, po získání odborné způsobilosti 8. platová třída, platový stupeň
dle započítané praxe.
Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu městského úřadu, případně zašlete poštou na adresu: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 Rousínov, nejpozději do 22.04.2024 do 17 hodin.
Na obálce vyznačte: „Výběrové řízení „Strážník Městské policie Rousínov“ Neotvírat.
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Pavel Kučera
tel. 770 127 000, e-mail: kucera@rousinov.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
• od vybraných uchazečů požadovat odborné vyšetření vypracované psychologickým pracovištěm o jeho způsobilosti na pozici strážníka MP
• od vybraných uchazečů požadovat absolvování testu fyzické zdatnosti pro výkon funkce strážníka MP
• výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Upozornění:
Uchazeč/ka nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.
U přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání.

V Rousínově dne 13.03.2024 Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta města