Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Přechodná úprava provozu na silnici č. II/416, ul. Štefánikova

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, v řízení zahájeném na základě podnětu Bohumila Tomana, se sídlem Turgeněvova 14, 618 00 Brno, IČO 133773081; zastoupeného na základě předložené plné moci spol. SIGNEX s.r.o., se sídlem Holzova 138, 627 00 Brno, IČO 49971344 (dále též „podatel“) ze dne 14.04.2023, dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici: č. II/416 ul. Štefánikova ve městě Újezd u Brna
z důvodu: realizace kanalizace


podle předložené dokumentace pro akci: „Újezd u Brna, ul. Štefánikova, kanalizace“, obsah schématu „Přechodné dopravní značení, číslo schématu: 1; vypracované spol. SIGNEX s.r.o., se sídlem Holzova 138, 627 00 Brno, IČO 49971344 dne 31.03.2023. Uvedený výkres je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.