Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výběrové řízení – referent/referentka města Újezd u Brna

Město Újezd u Brna vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení na obsazení funkce referent/referentka města Újezd u Brna.

Druh práce:

 • Referent společné státní správy a samosprávy
  • výkon státní správy a samosprávy
  • výkon spisové služby

Místo výkonu práce:

 • město Újezd u Brna

Předpokládaný termín nástupu:

 • ihned

Platové zařazení:

 • dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída – 8

Požadavky:

 • bezúhonnost
 • středoškolské vzdělání s maturitou,
 • oprávnění provádět ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu výhodou
 • znalost práce na PC
 • orientace v právních předpisech
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • věstník Ministerstva vnitra částka 57/2017, národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
 • stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek:

 • 20. 2. 2023


Místo a způsob podání přihlášky:

 • požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Další informace:

 • přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
 • město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit

V Újezdě u Brna dne 2. 2. 2023
Ing. Marie Kozáková
starostka