Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výběrové řízení – referent/referentka města Újezd u Brna

Město Újezd u Brna vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení na obsazení funkce referent/referentka města Újezd u Brna

Druh práce:
• Referent společné státní správy a samosprávy

 • výkon státní správy a samosprávy
 • výkon veřejného opatrovnictví
  • Referent sociálních věcí
 • zajišťování agendy umísťování v bytech, komplexní péče o staré osoby
 • poskytování konkrétních forem pomoci osobám v obtížné životní situaci
  • Organizační pracovník

Místo výkonu práce:
• město Újezd u Brna

Předpokládaný termín nástupu:
• ihned

Platové zařazení:
• dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída – 9

Požadavky:
• bezúhonnost
• středoškolské vzdělání s maturitou,
• osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti výhodou
• znalost práce na PC
• orientace v právních předpisech

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
• stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
• životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek:
• 30. 1. 2023

Místo a způsob podání přihlášky:
• požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Další informace:
• přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
• město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit

V Újezdě u Brna dne 12. 1. 2023

Ing. Marie Kozáková
starostka