Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Volby 2023 – Volba prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky 2023
Veškeré informace Ministerstva vnitra České republiky k volbě prezidenta České republiky 2023
Veškeré informace Městského úřadu Šlapanice k volbě prezidenta České republiky 2023

Vylosovaná čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta České republiky 2023

Informace pro voliče

Informace pro voliče jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR Informace pro voliče.

Kdo může volit

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, za podmínky, že nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Místem konání voleb v:

okrsku č. 1 je místnost v budově Základní školy (vchod u autobusové zastávky), Školní 284, Újezd u Brna, pro voliče, jež jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
9. května, Družstevní, Krátká, Legionářská, Lidická, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Palackého, Revoluční, Rozprýmova, Sušilova, Školní, Šternovská, Tyršova, Za Tratí.

okrsku č. 2 je místnost v budově Domu s pečovatelskou službou ((vchod B) na Rychmanově, Rybářská 1001, Újezd u Brna, pro voliče, jež jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
Česká, Hybešova, Komenského, Na Zahrádkách, Na Zámečku, Nad Sklepy, nám. sv. Jana, Příční, Rybářská, Rychmanovská, Štefánikova, U Hřiště, U Parku, V Sádku, Vinohrádky, Wolkerova.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 2 – Dům s pečovatelskou službou, Rybářská 1001, Újezd u Brna.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Zvláštní způsob hlasování

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování. Tato možnost vychází ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023.

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

  • Hlasování u volebního stanoviště, tzv. drive-in hlasování: ve středu 11. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 25. 1. 2023) od 8:00 do 17:00 hodin (lokalita v areálu Brněnského výstaviště, vjezd branou č. 4 z ulice Křížkovského, Brno: přehled umístění volebních stanovišť KÚ JMK, leták MV ČR).
  • Hlasování v uzavřených pobytových zařízeních – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení. Takto hlasovat bude možné ve čtvrtek 12. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 26. 1. 2023) od 8:00 do 22:00 hodin a v pátek 13. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 27. 1. 2023)od 8:00 do 18:00 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 12. ledna 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 26. 1. 2023) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat v pátek 13. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 27. 1. 2023) od 8:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 28. 1. 2023) od 8:00 do 14:00 hodinHlásit zájem volit do zvláštní přenosné volební schránky lze na tel. č. 730 113 677 a 730 113 663 v časech viz leták KÚ JMK (více informací na letáku MV ČR).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke zvláštnímu způsobu hlasování

Voličský průkaz a hlasování v zahraničí a ve zdravotnickém zařízení

Volič může o voličský průkaz požádat:

  1. Osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin u Městského úřadu Újezd u Brna.
  2. Písemně tak, aby byla žádost doručena Městskému úřadu Újezd u Brna nejpozději 6. ledna 2023 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  3. Nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Městského úřadu Újezd u Brna: iu3b65f, doručena nejpozději do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky 2023

Voličský průkaz může být voliči vydán:

  1. nejdříve 29. prosince 2022,
  2. nejpozději 11. ledna do 16:00 hodin.

Pokud volič žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Hlasování v karanténě či izolaci

Při nadcházející volbě prezidenta republiky budou moci znovu hlasovat i lidé, kteří jsou v karanténě či izolaci z důvodu nákazy nemocí covid-19. Způsoby hlasování jsou stejné, jaké se osvědčily v krajských volbách v roce 2020 a volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Dne 2. listopadu 2022 schválila vláda  návrh ministra vnitra, který umožní v lednové volbě prezidenta hlasovat i lidem v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19. Způsoby zůstávají stejné jako při krajských volbách a sněmovních volbách v minulých letech, tedy hlasování drive-in, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky. Návrh zákona nyní zamíří do Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona o zvláštní volbě prezidenta v r. 2023 – COVID19

Druhé kolo volby prezidenta 

se bude konat, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

Informace a oznámení vydaná Městským úřadem Újezd u Brna

Městský úřad Újezd u Brna oznamuje občanůmkteří mají zájem zúčastnit se voleb a ze zdravotních důvodů (netýká se izolace a karantény v souvislosti s onemocněním COVID 19 a jiných infekčních onemocnění) se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nahlásili do čtvrtka 12. 1. 2023 (v případě konání II. kola volby prezidenta 26. 1. 2023) u referentky Jany Nykodýmové (mob. č.: 725 171 854) jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého pobytu, telefonní kontakt, u bytových domů apod. i vchod a č. bytu. Členové volební komise se dostaví s přenosnou urnou v pátek 13. ledna 2023 v odpoledních hodinách.
Zapisovatelkou OVK č. 1 je Ing. Jana Jarošová, mob. č. 725 171 857 a zapisovatelkou OVK č. 2 je Jana Nykodýmová, MSc., mob. č.: 725 171 854. 

Městský úřad Újezd u Brna upozorňuje občany, kteří se budou chtít zúčastnit volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023, aby si s sebou do volební místnosti nezapomněli vzít hlasovací lístky, jež obdrželi do svých poštovních schránek. Volební komise nebudou mít k dispozici dostatek hlasovacích lístků navíc!

Aktualizováno 30. 1. 2023