Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Volby 2022 – Volby do Zastupitelstva města Újezd u Brna

Volby do Zastupitelstva města Újezd u Brna se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb je ke stažení zde.

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Veškeré informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám do zastupitelstev obcí 2022

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů Města Újezd u Brna pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svým usnesením č. 4/25ZM/2022 ze dne 28. 6. 2022, pro nadcházející volební období 2022 – 2026 počet zastupitelů na 15 členů zastupitelstva. 

Kandidátní listiny Města Újezd u Brna

Informace pro voliče

Kdo může volit

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nejpozději do středy 21. 9. 2022 do 16:00 hodin.

Veškeré informace naleznete ZDE.

Místem konání voleb v:

okrsku č. 1 je místnost v budově Základní školy (vchod u autobusové zastávky), Školní 284, Újezd u Brna, pro voliče, jež jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
9. května, Družstevní, Krátká, Legionářská, Lidická, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Palackého, Revoluční, Rozprýmova, Sušilova, Školní, Šternovská, Tyršova, Za Tratí.

okrsku č. 2 je místnost v budově Domu s pečovatelskou službou ((vchod B) na Rychmanově, Rybářská 1001, Újezd u Brna, pro voliče, jež jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
Česká, Hybešova, Komenského, Na Zahrádkách, Na Zámečku, Nad Sklepy, nám. sv. Jana, Příční, Rybářská, Rychmanovská, Štefánikova, U Hřiště, U Parku, V Sádku, Vinohrádky, Wolkerova.

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a své volební právo může uplatnit ve volebním okrsku č. 2 – Dům s pečovatelskou službou, Rybářská 1001, Újezd u Brna.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 2022

Video – zahájení a způsob hlasování
Informace o způsobu hlasování
Videa Ministerstva vnitra – vzdělávací kampaň k volbám (jak upravit hlasovací lístek, videa pro neslyšící apod.)

Delegace členů okrskové volební komise zaregistrovanou volební stranou

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může dle ustanovení § 17 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (Město Újezd u Brna má 2 volební okrsky), ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starostka. Lhůta pro delegování volební stranou končí 24.8.2022 v 16:00 hod.

Delegováním členů a náhradníků podle shora uvedeného ustanovení se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka (případně přechodného pobytu, jde-li o cizince), dále jméno, příjmení a podpis zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Ze shora uvedeného vyplývá, že členem či náhradníkem okrskové volební komise může být mimo jiné také zmocněnec volební strany. Volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do příslušného zastupitelstva obce zaregistrována, může delegovat i členy a náhradníky bez ohledu na příbuzenské vztahy ke kandidátům.

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být:

  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Informace a oznámení vydaná Městským úřadem Újezd u Brna

  • Městský úřad Újezd u Brna upozorňuje občany, kteří se budou chtít zúčastnit voleb do Zastupitelstva města Újezd u Brna ve dnech 23. a 24. září 2022, aby si s sebou do volební místnosti nezapomněli vzít hlasovací lístky, jež obdrží nejpozději v úterý 20. 9. 2022 do svých poštovních schránek. Volební komise nebudou mít k dispozici dostatek hlasovacích lístků navíc!
  • Městský úřad Újezd u Brna oznamuje občanům, kteří mají zájem zúčastnit se voleb a ze zdravotních důvodů (netýká se izolace a karantény v souvislosti s onemocněním COVID 19 a jiných infekčních onemocnění) se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nahlásili u u zapisovatelek své okrskové volební komise jméno, příjmení, rok narození, adresu trvalého pobytu, telefonní kontakt, u bytových domů apod. popř. vchod a č. bytu. Zapisovatelkou OVK č. 1 je Ing. Jana Jarošová, mob. č. 725 171 857 a zapisovatelkou OVK č. 2 je Jana Nykodýmová, MSc., mob. č.: 725 171 854. Členové volební komise se dostaví s přenosnou urnou v pátek 23. září 2022 v odpoledních hodinách.

Aktualizováno 22. 9. 2022