Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny 15. 11. 2021, 17:00

Účast: Marie Kozáková, Petra Kocúrová, Karel Vévar, Jan Konvica, Miloš Zapletal, René Mitrenga, Helena Jakubcová, Peter Sedlačko, Jana Pízová, Rostislava Paarová, Jiří Ocásek, Jan Binek

V úvodu setkání Jan Binek stručně okomentoval proces tvorby programu rozvoje města a činnost pracovní skupiny. Vedle tohoto setkání by se pracovní skupina měla ještě sejít cca 2x, a to přibližně v únoru 2022 k diskuzi konceptu programu rozvoje města a následně v dubnu k doladění specifikace aktivit. Mimo to budou členům pracovní skupiny e-mailem přímo zasílány jednotlivé dílčí výstupy k vyjádření.

Dále bylo řešeno informování o programu rozvoje. Na webu města byla v sekci O městě vytvořena záložka pro program rozvoje města. Otázkou je, zda by to občané nehledali spíše v sekci Dokumenty.

Nejbližší vydání zpravodaje bude 10. 12. 2021. Dotazník pro obyvatele by mohl být součástí zpravodaje. Pracovní skupina se kvůli tom, aby dotazník „nezapadl“. přiklonila k tomu roznést papírový dotazník do domácností samostatně, a to ještě před vydáním zpravodaje. Ve zpravodaji by potom byla žádost o vyplnění dotazníků velmi výrazně připomenuta. Po diskuzi bylo odsouhlaseno, že šetření bude ukončeno až ve středu 5. ledna 2022. Papírové dotazníky, které občané odevzdají před Vánoci, budou ještě před Vánoci předány zpracovateli strategie, aby se urychlilo lednové vyhodnocení dotazníků. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v únorovém zpravodaji. Podklad do zpravodaje musí tedy GaREP zaslat do 20. 1. 2022.

Největší část setkání byla věnována úpravám navržených otázek a návrhům dalších otázek pro dotazníkové šetření obyvatel. Úpravy byly prováděny přímo v návrhu dotazníku zaslaného 11. 11. 2021.

Nově doplněnými otázkami byly:

  • Mělo by město zavést modré zóny pro parkování (vyhrazená místa pro obyvatele) a vybudovat odstavná parkoviště?
  • Mělo by být na hlavních silnicích procházejících přes Újezd zavedeno úsekové měření rychlosti?
  • Mělo by město zřídit volnočasové středisko (klubovny pro činnost spolků, prostory pro vzdělávání, kroužky)?
  • Měl by být obnoven cvičák pro psy ve Šternově (za podmínky, že by se péče o areál ujala nějaká organizace / skupina obyvatel)?
  • Jak často využíváte venkovní posilovnu na Rychmanově na Wolkerově ulici?

V rámci identifikačních otázek byla potom zařazena otázka zjišťující, jak dlouho respondent ve městě bydlí.

Jan Binek do týdne dotazník dopracuje do podoby čistopisu a zašle ho k vyjádření členům pracovní skupiny. Po zapracování podnětů vznikne finální podoba dotazníku, který odsouhlasí starostka města.

Zapsal Ing. Jan Binek, Ph.D.
GaREP, spol. s r. o.
19. 11. 2021