Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis ze setkání s obyvateli 7. října 2021

PRŮBĚH SETKÁNÍ:

Na počátku jednání přítomné přivítala starostka města Marie Kozáková. V úvodu Jan Binek, zástupce společnosti GaREP, spol. s r.o., která je zpracovatelem programu, představil strukturu programu a průběh zpracování a okomentoval vybrané statistické údaje o městě. Tyto informace jsou dostupné v rámci samostatné prezentace v PDF.

Následně přítomní občané uváděli různé podněty k rozvoji města, či kladli otázky k řešení různých témat. Přehled podnětů/otázek případně spolu s odpověďmi a doplňujícími informacemi členů rady města, případně GaREPu (zvýrazněno kurzívou) je uveden níže. Podněty jsou tematicky seskupeny. Na setkání měli občané možnost přihlásit se do pracovní skupiny, která bude diskutovat a dotvářet jednotlivé části programu.

Podněty budou využity při sestavování dotazníku pro šetření obyvatel, v analytické části i při sestavování návrhové části.

Setkání se zúčastnilo 18 osob.

PODNĚTY:

Doprava a infrastruktura

 • Udělat obchvat kolem Újezda. Je velké zatížení nákladními auty z Ditonu z Otnic (dříve Beton Brož). Dle sčítání dopravy v roce 2016 vjíždělo do města od Sokolnic cca 5600 vozidel denně. Na základě měření v roce 2018 bylo v obdobném úseku zjištěno cca 7800 vozidel.
 • V prudké zatáčce při vjezdu do Újezda od Otnic udělat zpomalovací prvek.
 • Provádět úsekové měření rychlosti ve městě. Městská policie nemá zatím měřící zařízení a přístup do registru řidičů.
 • Vybudovat cyklostezky do okolních obcí. U cyklostezky do Žatčan (povede od Rychmanovského mostu po rychmanovské straně, od Šternovského mostu potom po újezdské straně) žádá Povodí Moravy z pohledu města dosti problematické úpravy projektu. U cyklostezky na Otnice má Povodí Moravy rovněž různé nepřiměřené požadavky a zdržuje se jeho vyjádření. Pro cyklostezku do Penny Marketu k nádraží město konečně odkoupilo potřebný pozemek. Zvažovalo se i propojení na Hostěrádky kolem mlýnského náhonu, ale v této záležitosti ještě nebyly podniknuty žádné kroky.
 • Byla by třeba naplánovat cyklostezka z Rychmanova skrze město. Na silnici je velký provoz, lidé se bojí, pro děti je to nebezpečné.
 • Když vlak zastaví na nádraží v Sokolnicích, tak se v Újezdě zavřou závory (fronta aut je až na kopec k odbočce na Mohylu. Šlo by se obrátit na Správu železnic?
 • Je řešena bezbariérovost chodníků? Většinou ano.
 • Jsou problémy s parkováním. Auta už se nevejdou do ulic. Parkování bude nutné v programu rozvoje také řešit.

Krajina a životní prostředí

 • Újezd je v intravilánu (=zastavěné území) pěkný, ale extravilán by zasloužil pozornost: Obnova polních cest, výsadba alejí, vytvoření biotopu, vodní prvky.
 • Kolem koupaliště je to neudržované.
 • Po náspu mezi zahradami za domy V Sádku a tratí už se kvůli náletovým dřevinám nedá projít. Pozemek patří státu a právo s ním hospodařit má Správa železnic.
 • Udělat naučnou stezku přes Starou horu k Mohyle.
 • Mohl by se obnovit „Švarcák“ (cesta ke kapli sv. Antonína).
 • Obnovit cvičák pro psy ve Šternově (jde o pozemek města). Je ale třeba, aby se pejskaři dali dohromady (např. založili organizaci).
 • Ze Šmoldusu udělat koupací biotop. Už má po období udržitelnosti dotace na revitalizaci, takže lze změnit využití. Je zde ale problém s přístupem. Na cestě je zákaz vjezdu.
 • Na Staré hoře zbudovat rozhlednu.
 • Ohledně protipovodňové ochrany jsou problémy při jednání s Povodím Moravy. Mezi fotbalovým hřištěm a řekou Litavou nelze stavět. Řeka se v řešených lokalitách nikdy nevylila.
 • Je třeba udělat něco se svozem odpadů. V roce 2022 budou z dotace zajištěny pro domácnosti barevné popelnice na tříděný odpad. Svoz bude od 1.1.2021 zajišťovat společnost KTS Ekologie.

Vybavenost

 • Dát lavičky / udělat odpočinková místa na dlouhých ulicích, na cestě z Rychmanova k lékaři, na hřbitov, aby si senioři, kteří to potřebují, mohli po cestě odpočinout; zpřístupnit tak město pro seniory. Nová lavička je jen u Penny, jinak se obnovovaly lavičky na původních místech.
 • Udělat hřiště pro náctileté. Plánuje se. Probíhají diskuze s fotbalisty o otevření fotbalového areálu pro veřejnost a zbudování dětského a workoutového hřiště v areálu.
 • Udělat i hřiště pro cyklisty pro krosová kola. Šlo by např. na Šmoldusu.
 • Ve městě je poptávka pro koupališti,  či koupacím biotopu.
 • Co se bude dít s areálem na Staré hoře? Jedna firma o něj má zájem. Město zveřejní záměr prodeje. Firma tam chce zřídit výrobnu, vznikl by i zookoutek a ubytování. Je to i blízko Mohyly míru, takže by se to dalo propojit cyklostezkou.
 • Ve škole je třeba udělat zázemí pro družinu. Ve třídách to není vhodné.
 • Za ulicí 9. května se plánuje výstavba. Bude nutné zkapacitnit základní školu i mateřskou školu. Připravuje se projekt na vytvoření tříd v podkroví základní školy. U zkapacitnění mateřské školy by se mohlo pracovat s modulárními systémy.
 • Dále vznikne obytný soubor Tři dvory (v lokalitě u mlýna) – měla by zde vzniknout mateřská škola.
 • Je šance na náhradu zubaře? Pan doktor Pirner by snad měl mít za sebe náhradu. Probíhá jednání i s jiným zubním lékařem. Nic z toho ale ještě není definitivní. Je třeba nový objekt pro zdravotní středisko. Současná budova je uvnitř zchátralá (stejně je na tom i budova pošty), je zde plíseň, ve sklepě je voda. Pro novou budou se zvažuje pozemek za Thermotechnikou.
 • Nedala by se pro zdravotní středisko využít ruina vedle restaurace U kostela? Je to soukromé a majitel to nechce prodat. Byl by zde i problém s parkováním. A co vedle knihovny? Vedle knihovny by mohlo být postaveno volnočasové centrum. Dole by mohl být sál, který by se spojil s knihovnou. Zastupitelstvo ale tento záměr dosud neschválilo.
 • Neměl by se hledat třetí obvodní lékař? Lidí přibývá. Jsou požadavky občanů i na ortopeda, gynekologa.
 • V nové sportovní hale, která bude v prostoru bývalého koupaliště, bude občerstvení s velkou zahrádkou. Místo se starým bazénem bude zachováno, aby byl prostor pro budoucí řešení koupání ve městě.
 • V mezigeneračním centru by se mohlo udělat informační centrum.

Ostatní

Zapsal Ing. Jan Binek, Ph.D.
GaREP, spol. s r. o.
15. 10. 2021