Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vysvětlení změny modelu provozování kanalizace a ČOV

Vážení spoluobčané,

jak již víte, Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o změně modelu provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Protože se množí nejenom dotazy k této změně, ale i spekulace o údajném prodeji kanalizace a ČOV, sdělujeme, že nedošlo k prodeji tohoto majetku města a bude provozován obdobným způsobem jako již od roku 1999 vodovod. Dále pro vysvětlení uvádíme několik zásadních argumentů, proč bylo nutné změnu provést:

 • Stávající systém a model provozování kanalizace obcí není v plném souladu s platnou legislativou, zejména v oblastech:
  • Smluv s odběrateli (domácnosti i ostatní)
  • Způsobu stanovení ceny stočného paušálem
  • Kalkulace a vyúčtování ceny pro stočné, další výkazy
  • Plnění plánu financování obnovy
 • Případná kontrola ze strany Ministerstva zemědělství ČR by shledala závažná pochybení zejména v případě nastavení ceny stočného a plnění financování plánu obnovy kanalizace. Městu by hrozila obrovská pokuta, kterou bychom zaplatili my všichni.
 • V minulosti nebylo z čeho tvořit fond obnovy. Pokud by město přistoupilo k úpravě stočného tak, aby bylo možné z vybrané částky spořit, bylo by nutné zvýšit částku stočného o cca 100 % – tedy na dvojnásobek.
 • Výběr stočného paušální částkou není motivační – je zcela jedno, jestli spotřebitel vypouští 15 nebo 90 m3 odpadní vody na obyvatele ročně, vždy platí stejnou částku. Mezi jednotlivými odběrateli vody jsou opravdu diametrální rozdíly (a pak občané s nízkou spotřebou prakticky dotují občany s vysokou spotřebou vody).
 • Z výše uvedených důvodů bylo vhodné hledat jiné možnosti modelu provozování kanalizace a ČOV. Proto také Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schválilo Smlouvu o pachtu a provozování kanalizace s Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 494 55 842, zastoupenou Ing. Ivanem Vavrem, jejímž předmětem je propachtování vodohospodářského majetku, který slouží k odvádění odpadních vod. Výše ceny stočného pro konečné odběratele se sjednává ve výši 36,09 Kč/ m3 plus DPH v platné sazbě, tj. 39,70 Kč/m3 vč. DPH  a nájemné za provoz kanalizačního řadu ve výši 1 000 000 Kč plus DPH v platné sazbě.
 • Tak bude město tvořit významné zdroje, které budou využity zejména na obnovu ČOV a kanalizace. Jen pro upřesnění uvádíme, že povinnost vytvářet tyto zdroje mají obce ze zákona. Nedá se totiž očekávat, že za 15 až 20 let, což je zhruba životnost technologie ČOV, budou dotace na její obnovu či intenzifikaci, a pak by se mohlo stát, že pokud nebudou mít obce dostatek finančních prostředků na obnovu, nebudou schopny zajistit její fungování.

Výše uvedené mělo být již dávno zavedeno. Ostatně, o podpisu smlouvy s Vodárenskou akciovou společností rozhodlo zastupitelstvo města již v roce 2012. Tento postup je tedy dalším krokem k nápravě věcí, které nejsou správně a které by nám všem přinesly v budoucnu obrovské problémy.

V Újezdě u Brna, 29.12.2020

Vedení radnice